Povinné informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název

Obec Žleby

2. Důvod a způsob založení

Obec Žleby vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizační struktura

 • Starosta obce
 • Místostarosta obce
 • Zastupitelstvo obce – 9 členů
 • Kontrolní výbor
 • Finanční výbor
 • Povodňová komise
 • Stavební komise
 • Bytová komise
 • Ekonomický úsek
 • Matrika
 • Stavební úřad

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Zámecké náměstí 67, 28561 Žleby

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad obce Žleby,Zámecké náměstí 67, 28561 Žleby

4.3. Úřední hodiny

Pondělí, Středa 8:00-12:00, 12:30-16:30

4.4. Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

327 398 107 Starosta
327 398 711 Matrika, ev. obyvatel
327 398 135 Ekonomické
327 398 225 Stavební úřad

4.5. Čísla faxu

327 398 107

4.6. Adresa internetové stránky

www.ouzleby.cz

4.7. Adresa e-podatelny

podatelna@ouzleby.cz

4.8. Další elektronické adresy

starosta@ouzleby.cz

mistostarosta@ouzleby.cz

ekonom@ouzleby.cz

matrika@ouzleby.cz

stavebni@ouzleby.cz

datová schránka: g6xa99q

5. Případné platby lze poukázat

ČS a.s. Čáslav č. ú. 443526319/0800

6. IČ

00236691

7. DIČ

CZ00236691

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

Obecně závazné vyhlášky

8.2. Rozpočet

Rok 2018

rozpočet, rozpočtový výhled
rozpočtová změna č.1
rozpočtová změna č.2
rozpočtová změna č.3
rozpočtová změna č.4
rozpočtová změna č.5
Čerpání rozpočtu
Fin 2-12M
Fin 2-12M
Fin 2-12M

Rok 2017

rozpočet
rozpočtová změna č.1
rozpočtová změna č.2
rozpočtová změna č.3
rozpočtová změna č.4
rozpočtová změna č.5
rozpočtová změna č.6
rozpočtová změna č.7
rozpočtová změna č.8
závěrečný účet
příloha1 (V040-201612KE01) , příloha2 (V060-201612KE01.pdf) , příloha3 (V061-201612K01.pdf), příloha4 (V062-201612K01.pdf) , příloha5 (ZU-S120-2016.pdf) , příloha6 (konPO2016.pdf) , přezkoumání (prezkum2016.pdf)
Čerpání rozpočtu
Fin 2-12M
Fin 2-12M

9. Žádosti o informace

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1), za písemnou žádost o informaci se požaduje také žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7), nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě v úředních hodinách. Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1.). Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7.) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8.). Vyřizování příslušných podání se řídí odpovídajícími právními předpisy (správním řádem, daňovým řádem apod.).

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obecní úřad jsou přístupny na webových stránkách obce (viz bod 4.6) nebo v kanceláři obecního úřadu (viz bod 4.2.).

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Naleznete na odkaze umístěném na webových stránkách obce (viz bod 4.6), nebo přímo na elektronické adrese https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

14. Předpisy

14.1. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (zobrazit seznam podání)
 • Zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce

14.2. Vydané právní předpisy

Obec Žleby vydává m.j. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2. Výhradní licence

V současné době nejsou pro Obec Žleby poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb

V roce 2017 bylo podáno 5 žádostí o poskytnutí informace dle zákona číslo 106/1999 Sb. Všech pět bylo vyřízeno v termínu a nikdo z žadatelů nepodal námitku, stížnost nebo odvolání proti věcnému obsahu a rozsahu podaných informací.

(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0