Kronika obce Žleby

< 1845-1849

1850-1854

1855-1859 >
1850

V noci ze dne 21. na 22. února strhla se silná bouřka a ohromný vichr. Blýskalo se bez přestání a hrom bil, několik domů zapálil. Vichr na střechách a komínech, jakož i v lesích velikých škod učinil. Jedině v lesích Ronovských přes 10.000 kmenů pokácel a vyvrátil.

15. července zvoleni do zastupitelstva města v přítomnosti podkrajského pána Reisera:
Jan Gentner za purkmistra,
Wolfgang Kutner za 1. obecního rádního,
Michal Šel za 2. obecního rádního,

Antonín Braunstein, Frt. Čápek, Josef Malý, Jan Hanousek, Vincenc Kořínek, Ant, Quis, Václ. Kratochvíl, Václav Brichta, výbory.

V měsíci srpnu vypukla v zdejším městě cholera a zle až do září zuřila, tak že každodenně lidé umírali; mezi nimi též Jan Cejp z Peclinovce, otec českého MUDra. a spisovatele, knížecí pojezdný na Budách a jeho manželka Kateřina.

T. r. stala se smlouva mezi J. J. knížetem z Auerspergu, jakožto zakladatelem cukrovaru z jedné, a Janem Gentnerem, mlynářem podskalským a Františkem Linhartem, hostinským na Hrázi, ze strany druhé stran přenechání jim oběma patřících zahrad za řekou Doubravkou za tím účelem, aby tam cukrovar postaven býti mohl, zavýměnu polí ve Ksinách, Se stavbou cukrovaru začato na jaře 1851.

1851

T. r. přestalo úřadování soudní a politické v úředním domě a přeneseno dle nových zákonů do Čáslavě.

3./3. ustanoven zvláštní strážník. Dříve byl strážník zároveň ponocným. Strážníkovi ustanoven plat ročně 14 zl., pak užívání pole čk, 518 pod 3 věrtele, čk, 593=2 věrtele. Každé 3 roky obdrží jeden kabát a spodky, od knížete byt.

Ponocný užívání pole ve Vrších čk. 343 pod 1 věrtel 3 čtvrce pak 20 zl. stř.

31./3. odprodej obecních pozemků projednán.

27./4. Výkup = t j. nájem z domků na obecním místě postavených byl projednán. Cesta od Špice k obecnímu mlýnu upravena.

1852

29./8. ustanoven plat p. starostovi ročně 100 zl. CM.

1853

Dle vynešení c. k. mistodržitelství ze dne 29. října čís. 26.865 a krajské vlády ll./ll. 1853 a oznámení c. k. hejtmanství v Kutné Hoře dne 20./11. 17.769 vřaděny Žleby do třídy měst (Landstädte).

1854

Dne 24./4. konán byl sňatek J. V. císaře a krále Františka Josefa I. s Alžbětou princeznou Bavorskou, kterážto událost u všech národů říše Rakouské byla oslavována. Také ve Žlebech den ten oslaven v chrámu Páně, pak vysazováním stromků a mnohými dobročinnými skutky.

16. května přeplavila velká voda hráz u vinopalny, zatopila malý park na jižní straně pod zámkem a tekla okny do staré hrázecké hospody, pak přes most do cukrovaru, taktéž přes silnici, že se jen koňmo po silnici jetí mohlo. T. r. byla veliká neúroda zvláště brambor, které skoro vesměs na poli shnily, takže nastal hlad mezi chudým lidem. Na rozkaz knížete byla výroba lihu ve zdejším lihovaru zastavena, brambory a ječmen k účeli zpracování nahromaděné potřebným o třetinu levněji prodávány, a 600 m. brambor mezi chudé bezplatně rozděleno.

< 1845-1849

Obsah

1855-1859 >
(c) 2004-2023 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0