Kronika obce Žleby

< 1875-1879

1880-1884

1885-1889 >
1880

Při sčítání lidu bylo ve Žlebích 2.281 duší ve 188 domech. T. r. započata stavba železnice z Čáslavi do Žleb a následujíciho roku ze Žleb do Ronova a Třemošnice. Občané naříkali na levný odprodej pozemků pro dráhu; dostali po dlouhém vyjednávání 1 zl. za 1 sáh a 35 kr. za úrodu na něm. Koncessí obdržela „Společnost rakouská místních drah”, Provedení převzala firma „Schön & Weselý” z Prahy.

Společnost minist. nařízením byla nucena nejenom nový most ku nádraží vedoucí postaviti, ale i upraviti cestu do Chalup. Cesta dříve mlýnem vedoucí přeložena za mlýn, byla značně zvýšena a celá až k mostu vyštětována a tarasem opatřena.

26./2. zvoleni do místní školní rady pp. Leop. Vyklous, R. Baumann, Č. Forman, E. Šel, Ft. Forman.

26./10. zařízena četnická stanice.

Hned z jara počalo se s vysazováním lesních stromů na kopaninských stráních. K zalesnění těchto strání daroval knížecí lesmistr p. Jos. Eiselt 14.000 smrčků a 18.000 břízek na přímluvu p. purkmistra E. Šela, který s p. Čenkem Crkalem o zalesnění a tím o zvýšení příjmů obecních se všemožně starali.

Dříve dostávala obec 6 zl. z celých kopanin, po vysázení stromků obdržela za trávu tolik, že se celý náklad uhradil a ještě 38 zl. během 4 roků do obecní pokladny odvedeno bylo.

13./12. usnesl se výbor obecní, aby se ve Žlebech "dobrovolný hasičský sbor" zařídil, k čemuž přispěli gruntovníci Žlebští 40 zl., Záložna 50 zl., J. J. kníže Ft. Jos. z Auerspergu na žádost p. purkmistra 276 zl. 90 kr., za tyto peníze byl sbor 19 mužů vyzbrojen.

T. r. byly obecní pozemky ingenierem civilním V. Pražákem z Ronova přeměřeny, a kde co bylo přioráno a přibráno, zjištěno, a buď odprodáno neb pro obec reklamováno.

12./12. určen poplatek za domovské právo 50 zl.

1881

od 1. ledna rozšířena škola o 4tou třídu.

Zima až do května velmi tuhá.

V sezení dne 29. dubna usneseno, by se dle předloženého plánu vyhotoveného purkmistrem p. E. Šelem přestavěl obecní dům čís. 12 na obecní radnici. Dům ten byl za panský dům považován, při zakládání nových gruntovních kněh 1879 však za školní budovu prohlášen a do obecní správy přijat byl.

Náklad rozpočten byl na 3.102 zl., 36 kr. a stavba ještě téhož roku dokončena a v měsíci listopadu svému účelu odevzdána. První sezení výborové odbýváno v nové rádnici 5. prosince 1881.

O tomto domu sluší podotknouti, že to byla čásť dřívější brány městské, ve které bývala škola. Brána sama byla r. 1839 sbourána. Byly nad ní byty, poněvadž se vedou na bráně 2 čísla a sice 117 a čís. 71, kdežto radnice měla a má čís. 12. Druhá brána byla již r. 1821 sbourána.

T. r. započato s vysazováním třešní na "obci" za nemocnicí, vysázeno 110 stromků.

29./4. usneseno, aby se vybírala školní přirážka 7%. Dosud nebyly vypisovány přirážky.

l0./5. slaven sňatek J. V. kor. prince s princeznou Štefanií. Školní mládež s obyvateli zúčastnila se slavných služeb Božích a vsazeny na památku 2 lípy před sochou Panny Marie na náměstí.

7./7. usneseno vybíratí daň ze psů.

1882

13./2. měl pohřeb krajský hejtman baron Voith.

Zima byla t. r. zvláštní. Okolo 25./9. 1881 uhodilo několik mrazů, pak byla zima velmi mírná a bez sněhu. V březnu a v první polovici dubna krásné počasí. V polích pracováno o překot, ale v druhé polovici dubna začalo chladno a trvalo až do července.

10./5. padal sníh. V tom roce zuřily zase neštovice v 47 rodinách.

T. r. se měl stavět nový kamenný most na náklad okresu na místě dosavadního dřevěného. K vůli kratšímu směru měl býti nový most postaven přes zahradu č. 13. Majitel zahrady p. Procházka Josef část zahrady postoupiti nechtěl, musela soudně vyvlastněna býti, čímž se počátek stavby až do r. 1883 protáhl.

Silnice a kopeček před školou sníženy. Silnice o 1,50 m, a kopeček splanírován do rovnosti se silnicí. Následkem toho musela býti škola a stavení č. 69 a 70 podezděny. Také silnice k zámku až ku bráně snížena, při čemž tak zvaná zámecká silnice podél ohrady zámecké odstraněna a místo ní opěrné pilíře u zámecké zdi postaveny.

T. r. bylo vysázeno mnoho stromků na obecní půdě; o rozmnožení a opatrování stromů má velikou zásluhu p. Čeněk Crkal.

1883

15./2. povoleno na zřízení umrlčí komory 478 zl. z kmenového jmění. Školní přirážka povolena 6%.

Následkem stálých dešťů protrhly se 20. června rybníky na toku Doubravky, a to hlavně rybník "Bílek" za Chotěboří, a tím povstala veliká povodeň. Voda stoupla o 3 m. a sahala až k vrátkům u č. 79 a kus tarasu sbořila.

Po této povodni se počalo teprv se stavbou mostu nového, neboť teprv 7. června byla zahrada u čís. 13 soudně do vlastnictví okresnímu výboru odevzdána.

7.10. vykonána volba obecního výboru a zvoleni ve 3. sboru pp. Frt. Růžička, Čeněk Forman, Ant. Havlíček, Václ. Procházka, Karel Linhart, Jos. Hanousek, V 2.: Ft. Žďárský, Ft. Forman, Jan Horák, Emil Stáně, Bed. Krása, Jos. Procházka, V 1. sboru: Jos. Kratochvíl, Jos. Holešovský, Emil Šel, P. Ft. Vomáčka, Čeněk Crkal, Leopold Vyklous. Do místní školní rady zvoleni: p. Frt. Forman, Č. Forman, Rud. Bauman, Leop. Vyklous, Ft. Teplý.

1884

Proti volbě 7./10. 1883 podán rekurs. Ten vyřízen v ten smysl, že má býti jen volba p. Leop. Vyklouse zrušena. Při nové volbě 21./3. obdržel z 10 hlasů 8 hlasů p. Leop. Vyklous, a tím opětně zvolen.

3./4. zvolen starostou p. Emil Šel, 1. rádním Leopold Vyklous, 2. Josef Holešovský, 3. Frt. Forman, 4. Čeněk Forman, 5. Antonín Havlíček.

< 1875-1879

Obsah

1885-1889 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0