Kronika obce Žleby

< 1880-1884

1885-1889

1890-1894 >
1885

Lávka ve Ksinách zrušena.

1. května ukončena stavba nového mostu a prokopání silnice na náměstí před školou p. stavitelem Emilem Šelem. Náklad na oboje obnášel 25.658 zl., 91 kr. Z čehož připadá na most samotný 12.943 zl., 20 kr.

13./12. žádalo zastupitelství města, by vchod do kostela rozšířením uličky vedle fary upraven byl. Žádost ta byla patronátním úřadem zamítnuta.

1886

Ulice k opatrovně byla upravena nákladem 376 zl., 50 kr. a uhrazen 5% přirážkou. Volba do místní šk. rady. Zvoleni pp.: Rud. Bauman, Č. Forman, A. Havlíček, Č. Crkal.

1887

Usneseno povoliti 100 Zl. na úpravu silnice ku hřbitovu, 80 zl. na studeň na kopci, 50 zl. na otarasení rybníčku.

12./5. volba obecního výboru. Proti volbě podán rekurs a nová volba konána

17./11. Zvoleni pp: Frt. Růžička, Č. Forman, Č. Crkal, Jan Hoffman, Jos. Hanousek, krejčí, A. Havlíček. 2.sb,: Ft. Žďárský, Ft. Forman, Jan Horák, Dr. Kohout, Č. Šel, Emil Stáně. 1. sb.: Jos. Kratochvíl, Leop. Vyklous, B. Krása, P. Fr. Vomáčka, E. Šel, R. Bauman.

28./11. volba představenstva: starostou Emil Šel, 1. rádní Jan Hoffmann, 2. Ant. Havlíček, 3. Č, Forman, 4. Leop. Vyklous, 5. Emil Stáně.

Následkem snížení (prokopání) silnice před školou bylo náměstí kopcovité a proto usnesl se ob. výbor na urovnání náměstí pro tento rok 350 zl. povoliti. Povrch starého náměstí dosahoval k té výši, jak nyní jest parapetní zeď u kůlny zámecké vedle kašny. Cena cukrovky padla tento rok z 1 zl., 20 kr. na 70 kr. za cent.

1888

Návrh říd. uč. Jos. Kratochvíla, aby na oslavu 401etého panování J. V. bylo dáno do rozpočtu 100 zl. co základ na zřízení chudobince byl přijat. Obecní výbor zúčastnil se korporativně sl. služeb Božích a k návrhu p. říd. Hoffmana učiněna sbírka, která vynesla 69 zl. a byla v ten slavný den mezi chudé rozdělena.

S urovnáním náměstí i tento rok pokračováno. Výbor povolil 150 zl. Na zbytek urovnání a vyhotovení parapetních zdí pod zahradou a kašnou, na snešení a upravení kašny do nové polohy věnoval J. J. kníže Ft. Jos. z Auerspergu 1300 zl. Kašna umístěna o 3 m níže než dříve stávala.

Jeho Jasnost darovala v únoru na požádání podobizny J. Jasnosti knížete Vincence z Auerspergu a J. J. kněžny Vilemíny, svých vznešených rodičů do zasedací síně v radnici. Pak daroval ještě obrazy J. Veličenstva císaře a císařovny, korunního prince Rudolfa a jeho choti princezny Štěpánky.

Vznešená choť J. J. knížete Frt. Jos. z Auerspergu, kněžna Vilemína po celou dobu pobytu ve Žlebech dala vařiti na svůj náklad v nemocnici polévku pro 50 chudých, kteří každodenně ní podělováni byli.

3./6. J. M. biskup Ft. Hais udílel svátost biřmování.

Následkem urovnání a odkopání náměstí, musela býtí i socha Panny Marie snesena, a poněvadž byla již dosti chatrná, usneseno, aby se dala opraviti a nový podstavec z pískovce poříditi. O to se zasadil důst. farář P. Vomáčka. Socha a andělé pozlaceny. K nákladu přispěl J. J. kníže Pán 200 zl., záložna Žlebská 120 zl. Podezdívku, snesení a postavení sochy pořídila obec Žlebská nákladem 88 zl. Socha postavena 7. července.

16./11. podána žádost za rozšíření školy o 5. třídu, poněvadž bylo 422 žáků školou povinných. Žádost byla příznivě vyřízena.

1889

Do místní školní rady zvoleni pp,: Ant. Havlíček, Č. Crkal, Č. Forman, R. Bauman, E. Stáně, Ft. Růžička.

Dne 30. ledna došla smutná zpráva o úmrtí J. Vys. korunního prince Rudolfa. Upravení náměstí ukončeno.

15. srpna byla opravená socha Panny Marie na náměstí s velikou slávou posvěcena. Socha ta byla postavena v 16. století, r. 1740 hrozným vichrem povalena, r. 1741 opravena a znova postavena. Při urovnání náměstí musela býti snesena a o 3 m. níže na tom samém místě postavena a opravena jak v r. 1888 podotknuto.

Dne 10. a 11.listopadu byl ve Žlebech u J.J. knížete Pána J. Vys. arcikníže, následník trůnu František Ferdinand d'Este na honech. V revíru u sv. Anny zastřeleno 1232 kusů, ve Skovicich 1986 kusů zvěře. V celku 3218 kusů. J. Vys. arcikníže střelil sám 741 kusů.

Po neobyčejně kruté zimě trvající až do konce března, následoval deštivý duben, tak že jarní setba se opozdila až do května; v měsíci tom panovalo veliké vedro, tak že po celý měsíc teploměr pod 20 °R neklesl a déšť sprahlou zem nesvlažil, až teprv 4. června odpoledne přihnala se bouřka s velikým lijákem a krupobitím. Následkem těch veder byla úroda velmi špatná, ječmeny poschly a žita dozrála předčasně, tak že již 26. června Frt. Vítek a Frt. Miláček žita sekali.

V sezení dne 7. února zvolen jednohlasně J. J. Frant. Josef z Auerspergu čestným měšťanem města Žleb. Když pak na podzim do Žleb zavítal, byl mu purkmistrem a městskou radou p. Hanušem Walnerem z Prahy na pergameně skvostně psaný diplom čestného měšťanství odevzdán. Fotografický snímek toho diplomu jest v pamětní knize přiložen.

15./7. začala se upravovati místnost pro 5 třídu, ve které se bude od 1. ledna 1890 vyučovati. Náklad rozdělen byl dle daní.

Záložna darovala 100 zl. na chudobinec a již dříve ukládala na fond ku zvelebení Žleb.

< 1880-1884

Obsah

1890-1894 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0