Kronika obce Žleby

< 1890-1894

1895-1899

1900-1904 >
1895

Dne 21. června povolil výbor k návrhu p. purkmistra 1000 zl. z obecního jmění na stavbu nové hasičské kůlny. Ze staré hasičské kůlny upravily se byty nákladem 300 zl.

Dne 5. prosince předsevzata volba do místní šk. rady. Zvoleni pt. říd. Jan Hoffman, Čeněk Forman, Čeněk Crkal, Jos. Hanousek, krejčí, Rud. Bauman, Téhož dne schválen návrh p. purkmistra Ant. Havlíčka na vystavění chudobince vedle staré hasičské kůlny. Zastaví se asi 100 m2, upraví se 4 světnice nákladem as 1600 zl. Obnos ten uhradí se bez zvýšení přirážek prodejem staré chalupy č. 88. asi 700 zl., dary asi 300 zl. a kasovním přebytkem 600 zl. Ve farním kostele byla nová okna se železnými rámy zasazena.

1896

Úřadem nařízeno, aby pro město vyhotoven byl polohopisní a regulační plán, a vystavěny byly jatky. Provedení vyžadovati bude velikého nákladu. V kostele postaveny na místě 3 sešlých oltářů 3 nové ve slohu kostela, a na památnou křtitelnici z r. 1627 dána umělecká výzdoba, sousoší představující křest Páně v řece Jordáně.

1897

Dne 12. dubna usneseno, aby pro obec zakoupeno bylo pole od pí. Barb. Formanové, a sice pole na Štikavce za 800 zl., ve Vrších za 420 zl.

P. purkmistr oznámil, že záložna Žlebská darovala obci skříň za 130 zl. s podmínkou, aby stála v radní síni a byla v každém čase záložně přístupna. Hořejší část bude používati obec, dolejší část záložna. Záložna darovala dále na zařízení nemocnice 100 zl., na studeň 50 zl., chudým dětem na oděv 52 zl., 42 kr., hasičům 30 zl., na okrášlení města 25 zl., na draperie pod znaky zemské 8 zl., na školní potřeby pro chudé žáky 15 zl. Výbor povstáním vzdal díky.

Dne 8. května byli dva dělníci Vávra a Filip, kteří skoro 50 roků v knížecím cukrovaru pracovali, dekorováni stříbrným záslužným křížem. J. J. kníže Pán zúčastnil se této slavnosti a daroval každému z vyznamenaných 200 K ve zlatě. Slavnost zakončena banketem v knížecím hostinci.

Počasí bylo studené a deštivé, 13. května byl mráz -2°R, který zkazil veškeren květ, takže nebylo žádného ovoce. Stálé deště ve žních zkazily mnoho obilí.

Večer ze dne 29. na 30. července po 3 denním stálém dešti stihla město veliká povodeň. Voda vnikla až do kostela k 2. stupni hlavního oltáře; též knížecí hrobka byla zaplavena. Zle se vedlo stavením u vody stojícím, do nichž voda vnikla. P. Jos. Procházkovi vzala voda jalovici, kterou lidé v Chalupách ještě živou z vody vytáhli. Železný most za nádražím byl v levém boku podemlet, jízda musela býti zastavena, a most velikým nákladem a spěchem opraven. V parku byla březová lávka, ač dosti vysoká, odplavena; voda zatopila park až ke stráni pod zámkem, a valila se tunelkem do engliše (park před hostincem na „Hrázi”), vnikla až do kovárny a domku Arienta. Následkem podemletí skácela se parkovní zeď mezi parkem a zahradou p. Mišáka, mezi englišem a kovárnou; též cestu v Chalupách voda strhala.

Nejhůře bylo, že se voda přivalila ve 2 hodiny v noci za úplné tmy a deště, a lidé na ni připraveni nebyli. Byla to hrůzná noc. Hasiči troubili a spěchali s pochodněmi na místa nejvíce ohrožená, nářek a bědování lidí, bučení dobytka činily noc ještě příšernější. Povodeň nebyla jen v Čechách, ale v celém Rakousku i ve vůkolních zemích a nadělala škody za mnoho milionů. Při této příležitosti vyznamenal se sbor hasičů, jehož členové s nasazením života po celou noc zachraňovali ubohým nešťastným, co se zachrániti dalo.

Ve schůzi dne 3. srpna usneseno, aby se ihned cesta v Chalupách upravila a tarasem opatřila. Náklad uhradí se výpůjčkou do 1000 zl. u okr. hospodářské záložny v Čáslavi. V této schůzi též usneseno, aby přistavěná část u domu čp. 37 sestávající ze 3 klenutých místností pro chudé a chorobné příslušníky obce Žlebské upotřebena byla.

1898

V sezení dne 12. září oznámil p. purkmistr truchlivou zvěst o zavraždění J. V. císařovny Alžběty. Anarchista Ital Luccheni bodl císařovnu tupým nástrojem k srdci právě v okamžiku, když v Genevě na loď vstoupiti chtěla. Povstáním byla hluboká soustrast vyslovena a výbor se dne 13. smutečních služeb zúčastnil.

2. prosince slaveno 50 leté jubileum nastoupení trůnu J. V. císaře Pána. J. V. vyslovil přání, aby se slavnosti beze všech okázalostí odbývaly a peníze na ně určené dobročinným ústavům věnovaly.

Město bylo v předvečer jubilea osvětleno, domy prapory ozdobeny. Výbor se 2./12. v plném počtu slavných služeb Božích zúčastnil, holdovací deputaci k c. k. hejtmanství vyslal, pak v radnici mezi chudé 500 zl. rozdal a 240 chudých školních dítek oděvem podělil.

Aby se tento dobročinný skutek uskutečniti mohl, vykonána sbírka mezi občany, která 500 zlatých vynesla, a ku které J. J. kníže Pán též 500 zlatých poskytl.

Dále bylo usneseno na památku jubilea J. V. chorobinec vystavěti, který ponese jméno „Chorobinec císaře Františka Josefa I.”. Na tutéž památku zrušeno placení školného. Obec sama příště školné uhradí.

19. prosince zemřela matka J. J. knížete Pána J. J. kněžna Vilemína z Auerspergu, rozená kněžna Coloredo-Mansfeld. Zesnulá byla pravou matkou chudých. Nikoho neoslyšela, kdo se k ní v neštěstí a bídě o pomoc obrátil. Mrtvola vznešené Paní byla 23. prosince časně ráno z Vídně za ohromného účastenství občanstva do Žleb přivezena, v chrámu Páně vystavena, odpoledne pak v knížecí hrobce k věčnému spánku uložena. Pro její lidumilovnost a dobrotu srdce byla ode všech ctěna a milována a proto památka její v srdcích vděčných občanů nikdy nevyhyne.

1899

C. k. hejtmanství oznámilo přípisem ze dne 23./2. 1899 čís. 98, že J. Apod. Vel. ráčilo schváliti, by chorobinec nesl jméno „Chorobinec císaře a krále Františka Josefa I.”

Na žádost obce povolil velesl. zemský výbor království Českého na vystavění tarasu v Chalupách 330 zl., pak nezúročitelnou půjčku 500 zl., která se má v 10 letech po 50 zl. spláceti.

Při volbě do místní školní rady zvoleni opět všichni členové jako roku 1895. Dne 5. října konána volba do obecního zastupitelství. Do městské rady zvoleni P. T.: Antonín Havlíček, starostou; Jan Hoffmann, řiditel cukrovaru 1. rádním; Čeněk Crkal, obchodník 2. rádním; Jan Říha, hostinský 3. rádním; Emil Šel, stavitel 4. rádním.

Důstojný pán P. František Vomáčka, farář a vikář odešel pro chorobu do výslužby a na jeho místo zvolen důst. p. P. Antonín Schreiber, vikář ve Slatiňanech. Dne 14. prosince se do Žleb přistěhoval, byl slavnostně uvítán obecním zastupitelstvem zdejším a přifařených obcí, školními dětmi, knížecím úřednictvem a veškerým občanstvem.

< 1890-1894

Obsah

1900-1904 >
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0