Kronika obce Žleby

< 1905-1907

1908

1908

Dne 15. února jednáno o zařízení vodovodu. Usneseno jednomyslně, aby se potřebné kroky učinily, by na oslavu 60 letého panování Jeho Vel. císaře a krále Františka Josefa zařízen byl jubilejní vodovod.

Deputace sestávající z pp. Ant. Havlíčka, purkmistra, Jos. Kratochvíla, Jos. Hubáčka, žádala J. J. knížete o podporu, kterouž J. J. ochotně přislíbil, byv již dříve pt. ředitelem Frt. Müllerem o věci příznivě informován. Firma Kunc z Hranic byla vybídnuta, aby poslala svého inž. na prohlédnutí terénu a pak podání plánu a rozpočtu.

Inž. se dostavil a všichni členové zastupitelstva města podnikli s ním obchůzku po terénu, kudy vodovod veden býti má.

Voda se má z knížecího bývalého „Podskálského mlýna” vytlačiti na „Borovička”, zde se upraví jímky na sbírání a filtrování vody, odtud pak po celém kopci a náměstí se rozvede.

Při tom bylo pomýšleno na zaražení okrašlovaciho spolku; zvolen též komitét, který stanovy vypracovati měl, avšak hrozná povodeň, která naše město stihla, zatlačila jak stavbu vodovodu, tak i činnost okrašlovacího spolku na pozdější dobu.

Při tom bylo pomýšleno na zaražení okrašlovaciho spolku; zvolen též komitét, který stanovy vypracovati měl, avšak hrozná povodeň, která naše město stihla, zatlačila jak stavbu vodovodu, tak i činnost okrašlovacího spolku na pozdější dobu.

Den 23. května 1908 byl pro Žleby dnem hrůzy a nářku. Dopoledne ještě byl překrásný den, ale ke druhé hodině odpoledne přihrnula se tmavá, zlověstná mračna, pokryla celou oblohu, blesky se křížily a hrom nepřestával rachotit; zanedlouho spustil se liják, jak to při průtrží mračen bývá, a kroupy začaly se sypati. Že však padaly s velkým lijákem, nenadělaly velké škody, za to voda způsobila ohromnou zkázu jak na polích tak i na domech a zahradách.

Velká voda se sice očekávala, že ale tak rychle a v takovém ohromném množství Žleby zaplaví, nikdo neočekával. Po 6. hodině odp. počala voda přes břehy se vylévati a v 8 hod. sahala o 2 m. výše než největší známá povodeň roku 1897, totiž 7 m nad normál.

Než se lidé nadáli, byli rychlým stoupáním vody překvapeni, nemohli na zachránění majetku pomýšleti a hleděli aspoň holý život zachrániti. Ve mlýně "na obci" odnesla voda celou pilu, stroje, zásoby obilí a mouky zničila, v ovocné zahradě všechny stromy polámala a pryč odplavila. Voda tak rychle celý mlýn zatopila, že pí. mlynářová s dětmi na půdě spásu hledati musela, kde kolik hodin v největší úzkosti a strachu prodlela, než se hasičům podařilo ji a děti zachrániti.

V parku žlutý most, dubovou a březovou lávku zničila a odnesla. Také most u továrny a most u nádraží, oba důkladně stavěny, strhala a až do Vrdů odplavila, železniční most tak pošramotila, že delší dobu místní dráha jezditi nemohla. V parku prádelna a byt zahradníka zatopeny až po střechu, zdě v parku a zahrad povaleny, stromy vyvráceny a polámány, ploty odneseny a vše blátem, bahnem a rozmanitými trosky z budov, kládami, prkny a jiným dřívím zaneseny.

V domě p. MUDr. Teplého před mostem dosahovala voda až k prvnímu poschodí, p. Procházkovi odnesla ze zahrady mnoho úlů včel a zatopila tak rychle dvůr, že jen s velikým namáháním hasiči několik kusů hovězího dobytka zachránili; jeden kus se přece utopil, a koně jako zázrakem se zachránili. Všechny domky na břehu Doubravky od mostu až do Ksin byly zatopeny po střechy, knížecí domy po 1 ní poschodí, v továrně kancelář a jiné budovy 2 m. vysoko.

V magacínech 16.000 q cukru zničeno, krásné zahrady knížecích úředníků tak velikým nákladem pořízeny, zničeny úplně. Do kostela vnikla voda až nad oltářní tabuli, lavice, zpovědnice a skříně po kostele sem tam plovaly, knížecí hrobka až po strop vodou zaplavena. V domě obchodníka p. Kučery a Žďárského nadělala zaplavením a zničením zboží mnoho škody. Z domu p. Žďárského musili obyvatelé střechou se zachrániti.

Nejhůře řádila voda v malých domkách v Chalupách, kde se vší prudkostí do nich vrážela a ani jediného bez porouchání nenechala. Č. Horákovi odnesla stodolu a jen s tíži dobytek a rodinu zachránil. Taras k nádraží a dále do Chalup, který obec již dvakráte tak velikým nákladem vystavěla, byl úplně zničen.

Veliké štěstí při tom neštěstí bylo, že se katastrofa stala ve dne, a že jak voda rychle stoupala, zase tak rychle opadávala, Přijít taková povodeň v noci, bylo by mnoho osob zahynulo. Voda si přece jednu oběť vyžádala, v knížecí hospodě „na hrázi” utopila se v chlévě jedna žena. Mnozí obyvatelé přišli o velikou část svého majetku; bolné bylo podívání na nešťastné, jak druhého dne ze zaplavených domků s pláčem a nářkem bahno vynášeli a nábytek čistili.

Krásné Žlebské údolí ve 2 hodinách bylo úplně zničeno, a bude to delší dobu trvati, než poslední stopy povodně zmizejí. Snad konečně na patřičných místech nahlédnou, jak rychlá regulace Doubravky potřebna jest, aby se takové pohromy neopakovaly. Sestavil se ihned komitét, který na všech stranách pomoc pro nešťastné vyprošoval. Jeho Jasnost kníže Pán přišel s princem Vincencem prohlédnout škody, prošel každý domek, nedbaje na to, že v mnohých bylo plno bahna a bláta, těšil nešťastné, a všem slíbil podporu jak na penězích tak i stavebních hmotách, aby se obyvatelé mohli zase brzy ve svých domech ubytovati. Ač J. J. kníže sám utrpěl škody do sta tisíců jedině v cukrovaru, nepočítaje škody na knížecích budovách a polích, daroval ihned 10.000 K, J. J. kněžna 1000 K povodní postiženým. Mimo to udělil ještě jednotlivcům podpory na penězích a oděvu.

Hned po několika dnech odebral se p. purkmistr Ant. Havlíček do Vídně a pak s p. E. Šelem do Prahy, aby státní a zemskou podporu vyžádal, v čemž jej poslanci pp. Dr. Pacák a Kubr u ministrů podporovali. Nelitoval času ani námahy, aby co možná nejrychleji a nejvíce podpor získal. Kroky komitétu a p. purkmistra byly také skvělým výsledkem korunovány. Se všech stran scházely se podpory na penězích i šatstvu V celku sebráno podpor na penězích K 17.665, které byly mezi nešťastné rozděleny.

Taras i cesta do Chalup byla úplně strhána, tak že se po ní jezditi nemohlo. Rozpočet na vystavení tarasu a úpravy cesty vypočten na 110.000 K, kterýžto obnos by obec žádným způsobem hraditi nemohla. Taras tedy vystavěna nákladem země a stavbu provedla firma Hollman & Neuman z Prahy.

Aby pro budoucnost obyvatelé při řece Doubravce takovým pohromám vystaveni nebyli, povolena konečně stavba nádrže u Pařížova, která 4 mil. m2 vody zadrží, a i v letní době o vodu v Doubravce se starati bude.

Nemůže se mlčením pominouti, jak se sbor hasičů při této hrozné povodni vyznamenal. Členové s nasazením života a zdraví po krk ve vodě se brodili, a kde mohli dobytek, peřiny, šatstvo a nábytek zachraňovali. Škoda by o mnoho větší bývala, kdyby nebylo tak velké obětavosti.

Dne 2. prosince, v den 60 letého jubilea panování J. V. císaře a krále Františka Josefa I. sešly se zdejší spolky v radnici, kde J. Kratochvíl držel slavnostní řeč, načež se všichni odebrali do chrámu Páně na slavné služby Boží. Domy byly okrášleny pra-pory a chudým rozdáno na památku tohoto slavného dne 500 K.

< 1905-1907

Obsah

(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0