Uzavření sňatku

Obecné informace

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenci, kteří jsou občany ČR a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v ČR předloží tyto doklady:

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství
 3. údaj o místě trvalého pobytu
 4. výpis z evidence obyvatel o osobním stavu
 5. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela

Snoubenec není povinen předložit doklady uvedené pod písmeny b-d, pokud toto prokáže občanským průkazem.

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opise nebo ověřené kopii.

Snoubenec, který je cizincem

Snoubenec cizí státní příslušnosti předloží:

 1. rodný list
 2. doklad o státním občanství
 3. doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 4. potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno
 5. úmrtní list manžela (tento doklad není třeba předkládat je li toto uvedeno v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství)
 6. pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
 7. potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za plaatné, je-li uzavíráno zástupcem
 8. potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů
 9. doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Údaje pod písmeny b až d mohou být uvedeny v jednom dokladu, státní občanství lze prokázat cestovním pasem.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců.

Správní poplatky

 • uzavření manželství mezi snoubenci, kteří nemají trvalý pobyt v ČR 3.000 Kč
 • uzavření manželství mezi snoubenci, kdy jeden snoubenec má trvalý pobyt v ČR 2.000 Kč
 • vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1.000 Kč

Církevní sňatek

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku vydá matriční úřad v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Snoubenci předloží doklady stejné jako u civilního sňatku.

Osvědčení nesmí být starší 3 měsíců k datu uzavření manželství

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0