PŘEHLED §§ dle nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
s platností od 1.1.2007
zák.č. 183/2006 Sb. Druh stavby ÚR ÚS SP OHL Pozn.
§ 103, odst.1, a1 stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady hořlavých kapalin a hořlavých plynů;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, a2 stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a zemědělských staveb, které mají sloužit pro skladování a zpracování hořlavých látek (např. seníky, sušičky, sklady hořlavých kapalin, sklady chemických hnojiv);
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, a3 stavby pro plnění funkcí lesa do 70 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, bez podsklepení;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, a4 stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží o zastavěné ploše do 16 m2 a do 5 m výšky; mohou mít jedno podzemní podlaží
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, a5 zimní zahrady o jednom nadzemním podlaží a skleníky do 40 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky; mohou mít jedno podzemní podlaží
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, a6 přístřešky o jednom nadzemním podlaží, které slouží veřejné dopravě, a jiné veřejně přístupné přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky; mohou mít jedno podzemní podlaží
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, b1 nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, včetně jejich opěrných a vytyčovacích bodů, a telefonní budky, včetně přípojných komunikačních vedení veřejné komunikační sítě a přípojných energetických vedení, zejména pro veřejné telefonní automaty a jejich stavební úpravy;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, b2 vedení technického zařízení uvnitř budov a jejich stavební úpravy;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, b3 povrchová zařízení pro rozvod nebo odvod vody na zemědělské půdě nebo na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, nejde-li o vodní díla; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.c
§ 103, odst.1, b4 zařízení, která jsou součástí nebo příslušenstvím energetické soustavy;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, b5 stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, b6 topné agregáty, čerpadla a zařízení pro solární ohřev vody;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, b7 stavební úpravy energetických vedení, vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, b8 přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50 m,
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, c1 konstrukce chmelnic, vinic a sadů;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, c2 antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení do celkové výšky 15 m;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, c3 sirény, včetně jejich podpěrných konstrukcí a souvisejících zařízení do celkové výšky 1,5 m; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.d
§ 103, odst.1, c4 signální věže, signály a pyramidy pro zeměměřické účely; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.e
§ 103, odst.1, c5 podpěry lanových drah, které nevedou přes veřejné komunikační plochy a slouží pro nákladní dopravu, pro které bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby; ????
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, c6 stožáry pro vlajky do výšky 8m; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.b
§ 103, odst.1, c6 stožáry pro vlajky výšší než 8m;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, c7 bleskosvody a zařízení, které tvoří jeho součást; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.f
§ 103, odst.1, c8 informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2; mimo ochranná pásma komunikací Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.a
§ 103, odst.1, c8 informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2; v ocranných pásmech komunikací
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, c9 informační a reklamní zařízení, u nichž byla územním rozhodnutím nebo územním souhlasem omezena doba trvání nejvýše na 3 měsíce a jejichž celková výška nepřekračuje 10 m a celková plocha 20 m2 ; Ano Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, c10 informativní značky a oznámení na pozemních komunikacích; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.g
§ 103, odst.1, c11 označení budov státních orgánů a orgánů veřejné správy, označení veřejně prospěšných staveb, staveb právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních právních předpisů a označení nemovitých kulturních památek podle zvláštního právního předpisu 32) ,popřípadě značkou stanovenou mezinárodní smlouvou, Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.o
§ 103, odst.1, d1 zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny do celkového objemu 5 m3 určené výhradně pro odběr plynné fáze;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, d2 zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny do objemu 50 m3 a do výšky 3 m;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, d3 zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv do objemu 50 m3 a do výšky 3 m mající doklad o shodě s technickými požadavky podle zvláštního právního předpisu 39) ;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, d4 nádrže na vodu do 100 m3 obsahu ve vzdálenosti nejméně 50 m od budov s obytnými nebo pobytovými místnostmi, pokud nejde o vodní díla;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, d5 bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, d6 ploty do výšky 1,8 m, které nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím 1) ;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, d7 oplocení pozemků pro zemědělské a lesnické účely bez podezdívky;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, d8 opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím, Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.h
§ 103, odst.1, e udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, Ne Ne Ne Ne §81 odst.3
§ 103, odst.1, f1 úpravy terénu, násypy a výkopy do 1,5 m výšky nebo hloubky, pokud nejsou větší než 300 m2 a nehraničí s veřejnými pozemními komunikacemi a veřejnými prostranstvími 1) ;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, f2 výkopy a násypy pro uložení zásobníků podle písmene d) bodů 1 až 3;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, f3 skladové, výstavní a manipulační plochy do 200 m2 , které neslouží pro skladování a manipulaci s hořlavými látkami a chemickými látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, f4 odstavné plochy pro jízdní kola, včetně konstrukcí pro uchycení kol;
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, f5 stavby mostních vah,
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, g1 důlní díla, důlní stavby pod povrchem a stavby v povrchových lomech a skrývkách, pokud podléhají schvalování a dozoru orgánů státní báňské správy podle horních předpisů; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.l
§ 103, odst.1, g2 cirkusové stany pro nejvýše 200 osob a scénické stavby pro film, televizi a divadlo; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.m
§ 103, odst.1, g3 přenosná zařízení a konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce, Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.j
§ 103, odst.1, g3 přenosná zařízení, konstrukce, jejichž doba umístění na pozemku přesáhne 30 dnů v roce, a lešení,
Ano Ne Ne

přenosné stavby, jejichž doba umístění na pozemku nepřesáhne 30 dnů v roce, Ne Ne ? ?

přenosné stavby, jejichž doba umístění na pozemku přesáhne 30 dnů v roce,
Ano ? ?
§ 103, odst.1, g4 propustky na účelových komunikacích; Ne Ne Ne Ne §79 odst.3 písm.i
§ 103, odst.1, g5 výrobky, které plní funkci stavby, včetně nosných konstrukcí pro ně, nepodsklepené, pokud nebudou sloužit k užívání osobami nebo k ustájení zvířat,
Ano Ne Ne
§ 103, odst.1, h stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost. Ne Ne Ne Ne §81 odst.3 písm.a
§ 103, odst.2 Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, vymezuje vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, .

signální a monitorovací zařízení umísťovaná na stávajících stavbách, Ne Ne ??? ??? §79 odst.3 písm.k
§ 104, odst.2, a stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, Ne Ne Ne Ano
§ 104, odst.2, b podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem, Ne Ne Ne Ano
§ 104, odst.2, c stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let, Ne Ne Ne Ano
§ 104, odst.2, d stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, Ne Ne Ne Ano
§ 104, odst.2, e větrné elektrárny do výšky 10 m,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, f terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, g stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, h přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, i stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, j informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, k výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, l cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, m antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, n stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí 11) ,
Ano Ne Ano
§ 104, odst.2, o sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti, Ne Ne Ne Ano
§ 104, odst.2, p udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).
Ano Ne Ano


Legenda:
ÚR - Územní rozhodnutí §
ÚS - Územní souhlas § 96
SP - Stavební povolení § 115
OHL - Ohlášení stavby § 105

(c) 2004-2023 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0