U S N E S E N Í


zastupitelstva obce ze dne 28. 6. 2004Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2003.

 2. závěrečný účet obce za rok 2003 bez výhrad.

 3. podat žádost na dotaci ze SFŽP na projektovou dokumentaci stavby kanalizace a ČOV.

 4. změnu v organizaci výuky na I. stupni ZŠ spojením tříd. Spojenou třídu v souladu s učebním plánem a podle charakteru vyučovacích předmětů (český jazyk, německý jazyk, matematika apod.) dělit na skupiny, viz bod č. 54 zastupitelstva obce

 5. nadále uhradit rozdíl výdajů mezi normativem určenými výdaji na skutečný počet žáků.

 6. napsat stížnost na prašnost z lomu Markovice.

 7. nákup počítače pro internetovou síť do max. výše 25.000,-Kč

 8. podepsání smlouvy s f. GASCO Pardubice na dílo Plynofikace obcí Zehuby a K. Mosty.

 9. podepsání smlouvy o nájmu nemovitosti na ZŠ mezi obcí Žleby a Český Mobil a. s. Praha 10.

 10. odměny zastupitelům obce dle nařízení. vlády č. 337/2004.

 11. vyplácet odměny zastupitelům obce od měsíce května 2004.

 12. účast starosty obce na jednání valné hromady v Ronově nad Doubravou a založení nového svazku obcí.Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. podepsání smlouvy na poskytování služeb sítě internet s f. Tlapák.

 2. odkup komunikace p. č. 248/6 v k. ú. Žleby pí. Bulíčkovou.Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. stavební komisi zjistit stav a rozsah opravy v ul. Žižkova.

 2. starostovi jednat na SFŽP o udělení dotace na projekt a realizaci kanalizace.

 3. starostovi napsat výzvy majitelům pozemků dle kontroly povodí.

 4. pí. Jarešové vyhlásit zákaz parkování na chodnících.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2004.

 2. informaci starosty obce z jednání na Krajském úřadě s Min. školství a tělovýchovy pí. Buzkovou.

 3. zápis z povodňové prohlídky vodního toku Doubrava.

 4. nabídku f. Chalupa - RVES a. s. Vrchlabí.

 5. dopis man. Hrbkových Žleby 199.

 6. dopis z Českého červeného kříže.

 7. dopis p. Mgr. Vrába.
Vl. Šindelář v. r.

místostarosta starosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0