U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 4.10.2004
Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. podepsání darovací smlouvy mezi HZS Kladno a obcí Žleby - bezúplatný převod požárního vozidla CAS 25 RT HP.

 2. podepsání smlouvy s f. INGAS (plynovod Silnice Čáslav – věcné břemeno).

 3. poskytnutí finančního příspěvku 1,-Kč/obyvatele Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klubu Radost.Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 1. nabídku převodu pozemků p.č.946 a 947/2 v k. ú. Žleby (Markovice).

 2. prodej pozemku p.č.1006 v k. ú. Žleby.

 3. nabídku odstranění sloupů f. H+H telekomunikace Zdeněk Holub.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. postoupení stížnosti p.Závůrky na ČIŽP k projednání.

 2. dopis hejtmana Středočeského kraje pana Bendla – nadměrné náklady.

 3. oznámení počátku přezkoumání hospodaření obce ve dnech 20. a 21.9.2004 za rok 2004.

 4. veřejnou vyhlášku oznámením I.změny konceptu územního plánu města Čáslav.

 5. pozvání na jednání se SúS Kutná Hora.

 6. pozvánka na MěÚ Čáslav - porada starostů.

 7. s podmínkami podání žádostí z programu obnovy venkova v roce 2005.

 8. rozhodnutí MěÚ Čáslav se zásahem do vodního toku Doubravy – Korčice.

 9. oznámení z Povodí Labe -předání staveniště dne 13.10.04 v 9.00 hod. (Korčice).Zastupitelstva obce ukládá:


 1. starostovi jednat s Telecomem ohledně přeložky 2 sloupů v ul. Ronovská.

 2. místostarostovi jednat s Pozemkovým fondem ohledně odkoupení pozemků.
Vl. Šindelář v. r.

místostarosta starosta obce


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0