U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 15.6.2005
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.5.2005

 2. rozhodnutí Pozemkového úřadu Kutná Hora – ustanovením obce Žleby opatrovníkem nedohledaných vlastníků v k. ú. Zehuby a Hostovlice

 3. dopis obecního úřadu Potěhy – pozvánka na předváděcí akci

 4. zápis bytové komise

 5. pozvánku na odborný seminář „Finanční kontrola ve veřejné správě“ v Kolíně dne 21.6.2005

 6. žádost f. Elevatio o poskytnutí veřejně přístupných informací

 7. dopis ČVUT – fakulta stavební ke zpracování studií protipovodňové ochrany ve Střed. Kraji

 8. informaci o grantových schématech SROP – výzva k 1.7.2005

 9. pozvánku na setkání starostů a místostarostů Střed. Kraje

 10. o podmínkách delegování zástupců obce na valné hromady

 11. informaci z jednání k návrhu jízdních řádů ČD ze dne 31.5.2005 v Poděbradech

 12. nabídku f. AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s r.o. Na výstavbu chráněných domů

 13. informaci o vodovodní přeložce na Sibiři v budoucí zástavběZastupitelstvo obce schvaluje:


 1. územní plán obce Žleby

 2. vymezení závazné části ÚP obce Žleby, která bude nedílnou součástí obecně závazné vyhlášky

 3. konstatování, že k návrhu nebyly uplatněny námitky ani nesouhlasy vlastníků pozemků a staveb

 4. vyhlášení závazné části obecně závaznou vyhláškou č. 2/05

 5. záměr prodeje částí pozemků p. č. 330/1 o výměře 313 m2 a p. č. 330/1 o výměře cca 600 m2 v k. ú. Zehuby

 6. spisový a skartační řád obce Žleby

 7. spisový s skartační plán obce Žleby

 8. zprávu o výsledku hospodaření obce Žleby za rok 2004

 9. návrh závěrečného účtu obce Žleby za rok 2004 – bez výhrad

 10. návrh druhé rozpočtové změny obce Žleby pro rok 2005

 11. nakoupení nového křovinořezu pro obec Žleby v hodnotě 14.550,- Kč

 12. podepsání smlouvy o bezúplatném převodu majetku z Ministerstva obrany na Obec Žleby – vozidlo Tatra 148 CAS 32

 13. podat návrh na zrušení „Pásma hygienické ochrany“ vodních zdrojů ve Žlebech – vrtané studny na pozemcích p.č.10/5 a 9 v k. ú. Žleby

 14. udělení výjimky z průměrného počtu žáků na školní rok 2005/2006 dle § 23 šk. zák. č. 561/04 Sb.

 15. proplacení faktury ve výši 33.320,- Kč f. ATELIER Pardubice – vícepráce na zpracování návrhu územního plánu

 16. zadat zpracování zastavovací studie f. PROAGRO Pardubice

 17. dispoziční právo s částkou 10.000,- Kč pro starostu a místostarostu


Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi podat písemnou žádost na MěÚ Čáslav – odbor život. Prostředí, vodoprávní orgán na zrušení „Pásma hygienické ochrany“ vodních zdrojů ve Žlebech a toto projednat na VHS Kutná Hora

 2. starostovi jednat s f. AZ STAVEBNÍ Heřmanův Městec s r.o. ve věci nabídky výstavby chráněných bytů (viz. dopis)

 3. pí. Musilové napsání záměru prodeje částí pozemku v K. Mostech a tento záměr vyvěsit na úřední desce

 4. starostovi podepsat smlouvu o bezúplatném převodu (1x auto TATRA 148 CAS 32 z Min. obrany)Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 1. podat žádost o bezúplatném převodu z Ministerstva obrany ČR nákl. vozidlo P – V3S valníkVl. Šindelář v. r.

místostarosta


Josef Novotný v. r.

starosta obce


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0