U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 13.9.2005Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení pro dotaci na ministerstvo.

 2. podepsání mandátní smlouvy s firmou A. S. stavební, Heřmanův Městec.

 3. podepsání mandátní smlouvy s ing. Chroustkem na výběrové řízení opravy čp. 67 do 20.000,- Kč.

 4. přidělení bytu po p. Hubáčkovi pí. Zemanové jako náhradní byt.

 5. prodej části pozemku p. č. 330/1 o výměře 313 m2 panu Smítkovi a část pozemku p. č. 330/1 (nově p. č. 330/5 ) o výměře 465 m2 panu Hruškovi.

 6. bezúplatný převod části pozemku p.č. 784/10 o výměře 40 m2.

 7. úplatný převod části pozemku p. č. 784/10 o výměře 100 m2 za odhadní cenu.

 8. záměr směny částí pozemků p. č. 774/16 za část pozemku p. č. 774/18 ve vlastnictví obce.


Zastupitelstvo obce ukládá:

 1. starostovi a místostarostovi zpracovat výzvy pro výběrové řízení na projektovou dokumentaci na kanalizaci pro územní řízení.

 2. stavební komisi šetření na parcele p. č. 93/1.

 3. pí. Jarešové sepsat kupní smlouvu na prodej části pozemku p. č. 330/1 a části pozemku p. č. 330/5.

 4. starostovi informovat se na OÚ Vrdy ohledně statutu města.

 5. finančnímu výboru propočítat nabídku AVE CZ Čáslav a předložit do příštího zasedání zastupitelstva obce.

 6. školské komisi projednat s ředitelem školy čas obědu a zvonění ve škole.

 7. starostovi a místostarostovi napsat dopis na Policejní ředitelství Praha ohledně průjezdu kamionů.

 8. starostovi jednat se zástupci armády ohledně hluku letadel.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. kontrolu usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.6.2005.

 2. dílčí přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem dne 26.10.2005.

 3. změny jízdních řádů f. CONNEX Východní Čechy v Zehubech.

 4. setkání starostů Středočeského kraje.

 5. zápis bytové komise.

 6. uzavírku silnice v Bousově.

 7. informace z Pozemkové fondu ohledně pozemkových úprav v Zehubech.

 8. informaci z Finančního ředitelství Praha.

 9. informaci ohledně výběru parkovného na náměstí.

 10. nabídku f. Unigastro – dodávka obědů pro školu a důchodce.

 11. informaci ohledně dotačních titulů MěÚ Čáslav.

 12. složení materiálu u p. Zajíce z důvodu novostavby.
Josef Novotný v.r.

starosta obce


Vladimír Šindelář v. r.

místostarosta

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0