U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 19.12.2005Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. informaci o technickém řešení výstavby kanalizace a ČOV ve Žlebech.

 2. informaci o výběrovém řízení na rekonstrukci domu čp. 67.

 3. informaci o podmínkách podání žádostí o dotaci pro rok 2006 – infrastruktura.

 4. žádost nájemníků z bytovky čp. 465 a 466 Žleby prostřednictvím domovního důvěrníka.

 5. stížnost pí. Fialové čp. 435.

 6. informaci z jednání s ředitelem Finančního úřadu Čáslav.

 7. povinnost dopravního značení na místních komunikacích.Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. vyzvat firmu REPLYN Pardubice předložit smlouvu na zpracování projektové dokumentace kanalizace a ČOV ve Žlebech.

 2. návrh rozpočtu pro rok 2006 a III. Rozpočtovou změnu na rok 2005 dle příloh.

 3. rozpočtový výhled za rok 2005 a pro rok 2006 předložený finančním výborem.

 4. prodej části parcely č.437/3 v k.ú. Zehuby p.Pokornému.

 5. záměr prodeje 11 parcel na Sibiři oddělených z p.č. 774/18 v k. ú. Žleby a smluvní podmínky:

  • prodej dle pořadníku

  • cena 150,- Kč/m2

  • příspěvek 10.000,- Kč na plynovou přípojku

  • zahájení stavby do 36 měsíců o odkoupení pozemku a vkladování do katastru nemovitosti

  • předkupní právo obce za stejnou cenu jako byla prodejní

  • obec se zavazuje, že do konce roku 2006 přivést na hranice pozemku:

   • plyn, vodu, elektriku

   • vybudování chodníku a provizorní komunikaci

  • do 3 let od vystavení stavebního povolení dokončit povrch komunikace a veř. Osvětlení

 6. podepsání veřej. Smlouvy na části pozemku p. č. 774/10 v k.ú. Žleby (v komunikaci k reg. stanici).

 7. záměr směny pozemku mezi obcí a p. Hájkem v ul. Vinařská.

 8. I. změnu územního plánu obce Žleby viz bod č. 10 programu s podmínkou, že majitel dvora čp. 98 a 99 (k Zehubům) zaplatí náklady spojené se změnou ÚP.

 9. organizační řád OÚ Žleby.

 10. pracovní řád OÚ Žleby.

 11. termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2006:

Po

16.1.2006

od 17.00 hod

St

15.2.2006

od 17.00 hod

Na Šumavě

St

15.3.2006

od 17.00 hod

U Kosů

St

19.4.2006

od 18.00 hod

U Čápa

Po

15.5.2006

od 18.00 hod

Zehuby

St

14.6.2006

od 18.00 hod

Po

18.9.2006

od 18.00 hod

Na Šumavě

Po

16.10.2006

od 18.00 hod

U Kosů

St

15.11.2006

od 17.00 hod


Po

18.12.2006

od 17.00 hod

U Čápa

 1. udělení bytu dle zájemců,Vencovský a Kolovecká dle oslovení a zájmu.

 2. do měsíce 9/06 budou odstraněny nahlášené závady na bytovce čp. 465 a 466 Žleby Polní ul.

 3. napsat žádost na 6 pracovníků z Úřadu práce na VPP pro rok 2006.

 4. podepsání darovací smlouvy na projektovou dokumentaci 22 chráněných bytů ve Žlebech.Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. stavební a bytové komisi provést šetření v bytovce čp. 465 a 466 k seznamu závad ze dne 19.12.05.

 2. Paní Jarešové napsat upozornění na parkování vozidel (stížnost pí. Klečkové).

 3. stavební komisi projednat žádost pana Zdeňka Růžka (změna výjezdu v projektové dokumentaci).
Vl.Šindelář v. r.

Místostarosta


Josef Novotný v. r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0