U S N E S E N Í

zastupitelstva obce ze dne 16.10.2006Zastupitelstvo obce schvaluje:


 1. zařadit změnu do ÚP lokalitu ke mlýnu.

 2. zrušit změnu v ÚP u vodojemu.

 3. podmínky na vyhlášení výběrového řízení na stavební úřad.

 4. zakoupení nového počítače pro stavební úřad a programu.

 5. odkoupení pozemku p.č. 944 za 39,- Kč/m2 od pí. Mrkvičkové Hostačov o výměře 942 m2.

 6. podepsání smlouvy o dílo s f. GASCO.

 7. podepsání smlouvy o dílo s VHS,vodovodní řád + přípojky.

 8. návrh rozdělení fin. příspěvků organizacím.

 9. provedení obrubníků v Zehubech.

 10. souhlas se zásahem do významného krajinného prvku Povodí Labe.

 11. nechat zpracovat projekty na čp.15 a čp.348.Zastupitelstvo obce neschvaluje:


 1. žádost pana Vavřína o zajištění statika pro dvůr v Markovicích.

 2. žádost pana Vavřína na zajištění provizorní cesty v Markovicích.

 3. vybírání nájemného v čp.5.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:


 1. rozpracovaný návrh zadání I. změny ÚP.

 2. informaci k ustavujícímu zasedání.

 3. informaci k výstavbě 22-ti bytových jednotek.

 4. vodoprávní řízení MěÚ Čáslav.

 5. doplnění žádosti o udělení statutu městys.Zastupitelstvo obce ukládá:


 1. starostovi trvá úkol ohledně lavičky u zastávky ČD.

 2. místostarostovi prošetřit majitele čp.5.

 3. pí. Musilové a starostovi napsat dopis p. Drábkovi ohledně restaurace Na hrázi.Vl. Šindelář v.r.

místostarosta


Josef Novotný v.r.

starosta obce

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0