Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28. 6. 2004

od 18.00 hod. v restauraci U Kosů.Řídící zasedání: p. Šindelář

Přítomno: 10

Omluven: 1

Zapisovatel: Musilová

Návrhová komise: p. Novotný, pí. Mrkvičková, p. Sedlačík

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Konečný


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2004.

 2. ZŠ - neudělení výjimky MŠMT (návrh na řešení situace).

 3. Počítač pro interní internetovou síť.

 4. Smlouva o dílo GASCO Pardubice.

 5. Smlouva o nájmu části nemovitosti v ZŠ Žleby (Český Mobil - OSKAR).

 6. Smlouva na poskytování služeb sítě internet.

 7. Výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2003.

 8. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2003.

 9. Různé.

 10. Diskuse.

 11. Návrh na usnesení.

 12. Závěr.Zastupitelstvu obce byl předložen návrh na doplnění programu o finanční nabídku na zpracování projektové dokumentace na stavbu tlakové a gravitační kanalizace v obci Žleby.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zastupitelstva obce konaného dne 28. 6. 2004 a souhlasí se zařazením projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace na stavbu tlakové a gravitační kanalizace v obci Žleby. 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31. 5. 2004.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s fin. nabídkou na zpracování projektové dokumentace na stavbu tlakové a gravitační kanalizace v obci Žleby.

   • návrh podat žádost na dotaci ze Státního fondu živ. prostředí na projektovou dokumentaci týkající se stavby tlakové a gravitační kanalizace v obci Žleby.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh podat žádost na dotaci ze Státního fondu živ. prostředí týkající se stavby tlakové a gravitační kanalizace v obci Žleby.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s neudělením výjimky MŠMT - návrh na řešení situace.

   • ředitelem ZŠ předložen návrh na změnu v organizaci. výuky na I. stupni. To znamená spojení 3 a 4 třídy na I. stupni pro školní rok 2004/2005.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh na změnu v organizaci. výuky na I. stupni spojením 3 a 4 třídy na I. stupni pro rok 2004/2005.

   • ředitelem ZŠ předložen návrh, aby obec nadále hradila rozdíl výdajů mezi normativem určenými výdaji na skutečný počet žáků. viz. rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 23. 2. 2004 bod č. 9
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh, že obec bude nadále hradit rozdíl výdajů mezi normativem určenými výdaji na skutečný počet žáků, viz. rozhodnutí zastupitelstva obce ze dne 23. 2. 2004 bod č. 9.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nákupem počítače pro interní internetovou síť.

   • návrh zakoupit nový počítač max. do výše 25.000,-Kč s konzultací s p. Vašíčkem.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nový počítač max. do výše 25.000,-Kč s konzultací s p. Vašíčkem.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo s f. GASCO Pardubice, plynofikace obce Zehuby a Kamenné Mosty.

   • návrh, aby starosta podepsal smlouvu s f. GASCO Pardubice, plynofikace obce Zehuby a K. Mosty.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy starostou s firmou GASCO Pardubice plynofikace obce Zehuby a K. Mosty.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o nájmu části nemovitosti v ZŠ (Český Mobil - OSKAR).

   • návrh, aby starosta podepsal smlouvu o nájmu části nemovitosti v ZŠ.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpis smlouvy starostou o nájmu části nemovitosti v ZŠ (Český Mobil -OSKAR).

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou na poskytování služeb sítě internet f. Tlapák.

   • návrh nepodepsat smlouvu na poskytování služeb sítě internet.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje podepsání smlouvy na poskytování služeb sítě internet s f. Tlapák.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem kontroly hospodaření obce za rok 2003.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výsledek kontroly hospodaření obce za rok 2003.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2003.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo závěrečný účet obce za rok 2003 bez výhrad.

 10. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pí. Bulíčkové o vyjádření k odkoupení pozemku Za lihovarem.

   • návrh dát nesouhlasné stanovisko k odkoupení pozemku p. č. 248/6
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s odkoupením pozemku p. č. 248/6 v k. ú. Žleby Za lihovarem.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nařízením vlády č. 337/2004 Sb. odměňováním pro uvolněné členy zastupitelstva obce - starostu a dle článku II. uvedeného zákona s nárokem na 1/10 dalšího platu za I. pololetí,
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyplácení odměn členům zastupitelstva obce dle zákona č. 337/2004.

   • návrh zastupitelstvo obce seznámeno s nařízením vlády č. 337/2004 s odměňováním pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s vyplácením nároku dle článku II. uvedeného zákona od 1. 5. 2004
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyplácení odměn členům zastupitelstva obce od 1. 5. 2004.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Městského úřadu Ronov nad Doubravou.

   • návrh, aby se starosta zúčastnil jednání ohledně založení nového svazku obcí.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo účast starosty na jednání a bere na vědomí založení nového svazku obcí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stížností občanů na Sibiři - podél obrubníků roste tráva.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a toto ukládá stavební komisi.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Pozemkového úřadu ohledně pozemkových úprav.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem z povodňové kontroly vodního toku Doubrava provedené Povodím Labe a MěÚ Čáslav.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem man. Hrbkových.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Českého červeného kříže.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem od pana Mgr. Vrába.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 11. Diskuse:

   • p. Konečný - když fouká vítr ze západu -lom Markovice znečišťuje ovzduší.
    návrh, aby byla napsána stížnost na prašnost lomu Markovice na Českou inspekci živ. prostředí s tím, že se to dá na vědomí vedení lomu Markovice.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo napsat stížnost na prašnost lomu Markovice na Českou inspekci živ. prostředí

   • p. Lanc - trvale vytékající voda z lomu Markovice.

   • pí. Mrkvičková - jak dopadlo jednání ohledně jízdy nákladních aut.
    odpovězeno místostarostou jednal s Policií ČR.

   • p. Mrkvička - kanál u p. Pospíšila zda se s tím něco dělá.
    odpovězeno starostou v současné době se toto dodělává.

   • p. Vojáček - proč obecní úřad zaměstnává p. Šťastného, kolik mu platí na hodinu, zda to není luxus
    odpovězeno starostou

   • p. Vojáček - zda se vede výkaz práce zaměstnanců OÚ.
    odpovězeno starostou evidence se vede

   • p. Ventluka - auta stále parkují na chodnících, aby se to znovu vyhlásilo odpovězeno místostarostou úkol pro pí. Jarešovou

 12. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 28. 6. 2004.Skončeno: 21.00 hod


Zapisovatel: Musilová

Řídící zasedání: p. Šindelář

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Konečný

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0