Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 1.9.2004

od 18.00 hod na OÚ Žleby.

Řídící zasedání: p. Novotný

Přítomno: 6

Omluveni: 2

Zapisovatel: Musilová

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička, p. Pazderka

Ověřovatelé: p. Konečný, p. Just


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 28.6.2004.

 2. Územní plán obce - schválení konceptu.

 3. Smlouva o bezúplatném převodu Ministerstvem obrany.

 4. Darovací smlouva HZS Kladno.

 5. Úvěr u Č.S. - plynofikace.

 6. Internet - vysílač ZŠ.

 7. Záměr prodeje parcely p. č.1006 v k.ú. Žleby.

 8. Odprodej parcely p. č.160/1 v k.ú.Žleby.

 9. Návrh I.změny rozpočtové skladby za I.pololetí.

 10. Různé:

  1. projekt chodník ul.Ronovská II.část

  2. výsledek měření zápachu v Zehubech u výkrmny prasat

  3. volby do zastupitelstva Středočeského kraje

  4. jízdní řád ČD a CONNEX Východní Čechy

  5. nepovolené skládky ve Žlebech a v K.Mostech

  6. povodňový plán

  7. bytová komise

  8. změna člena finančního výboru

 11. Diskuse.

 12. Návrh na usnesení.

 13. Závěr.Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.9.2004.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.6.2004.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o službě bezdrátového internetu - vysílač na ZŠ.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o službě bezdrátového internetu - vysílač na ZŠ, se změnou článku 5 odstavec 1.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se souborným stanoviskem územního plánu obce.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo souborné stanovisko pro dokončení návrhu územního plánu obce Žleby.


 1. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat s projektantem ing.arch.Mudruňkou ohledně projednání možnosti výstavby rodinných domků v lokalitě nad Benzinkou (Pozemkový fond) a na Krajském úřadě o možné parcelaci.
  Zastupitelstvo obce též ukládá místostarostovi jednat s pí.Břízovou a pí.Horákovou o prodeji pozemků

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o bezúplatném převodu Ministerstvem obrany.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat smlouvu o bezúplatném převodu Ministerstvem obrany-pojízdné hasičské střík.PPS 12 s vybavením.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s darovací smlouvou HZS Kladno - dýchací přístroje.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání darovací smlouvy HZS Kladno - dýchací přístroje.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s úvěrem u České spořitelny -plynofikace Zehuby a K.Mosty.

  1. návrh: přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 2, 5 mil.Kč, - na financování stavby plynovodu s konečnou splatností v roce 2010 se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy obce.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijetí úvěru od České spořitelny a.s. ve výši 2, 5 mil.Kč, - na financování stavby plynovodu s konečnou splatností v roce 2010 se zajištěním budoucími rozpočtovými příjmy obce.

  2. návrh: pověření starosty a místostarosty podpisem úvěrové smlouvy na částku 2, 5 mil.Kč, - u České spořitelny na financování stavby plynovodu.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pověření starosty a místostarosty podpisem úvěrové smlouvy na částku 2, 5 mil Kč, - u České spořitelny na financování stavby plynovodu.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem prodeje části parcely p. č.1006 v k.ú.Žleby.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části parcely p. č.1006 v k.ú.Žleby.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem parcely p. č.160/1 v k.ú.Žleby.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odprodej parcely p. č.160/1 v k.ú.Žleby za 80,- Kč/m2.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem I. změny rozpočtové skladby za I. pololetí.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo I. změnu rozpočtové skladby za I. pololetí 2004.

 8. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem na chodník ul.Ronovská II.část a s návrhem projektu na ul. V Chalupách a U studánky.
   Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi do příštího zasedání prozkoumat projektovou dokumentaci ul.Ronovská a předložit návrh na výběrové řízení a současně ukládá zhodnotit návrh projektu ul.V Chalupách, U studánky rovněž do příštího zasedání zastupitelstva obce.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem měření zápachu v Zehubech u výkrmny prasat.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbami do zastupitelstva Středočeského kraje – metodika.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jízdním řádem Českých drah a CONNEX Východní Čechy.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo jízdní řády Českých drah a CONNEX Východní Čechy.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výzvami pro jednotlivé vlastníky pozemků u vodních toků ve Žlebech a K.Mostech.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise.

   • byt v čp. 348 - pouze pí.Šantorová(byt po pí.Tiché)

   • byt v čp. 8 - pouze p. Tomáš(byt po pí.Kripnerové)
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem Silnic - Holding spol a.s. - darování pozemků p. č.964/1, 964/2 v k.ú.Žleby.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přijetí - darování pozemků p. č.964/1, 964/2 v k.ú.Žleby.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Poskočila o změně věcného břemene.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo změnu rozsahu věcného břemene na parcele p. č.160/7 v k.ú.Žleby.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem změny člena finančního výboru. Odstoupení p. Adámka.

   • návrh nový člen p. Just.
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo změnu člena finančního výboru místo p. Adámka p. Justa.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem Ingas Praha - návrh smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno na výstavbu středotlaku pro f.Silnice Čáslav - Holding a.s.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s aktualizací povodňového plánu.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 9. Diskuse:

   • p. Mrkvička: upozornění na díry v místních komunikacích po VHS Kutná Hora
    starosta: bude jednat s p. Rajmem.

   • p. Mrkvička: stížnost na volné pobíhání psa na Malé obci.
    místostarosta: napsat majiteli psa.

   • p. Mrkvička: žádost na stavební komisi, aby se šla podívat na kůlnu ve škole ohledně stékání dešťové vody(promáčená kůlna)

   • p. Konečný: dotaz na druhou popelnici
    starosta: je možnost nájem popelnice na rok.

   • p. Konečný: zda bude proveden svoz obecním autem.
    starosta: odpovězeno v jakých termínech jezdí auto s odpady.
    - návrh, aby obecní auto odváželo jednou za měsíc rostlinný odpad
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo, aby obecní auto odváželo jednou za měsíc rostlinný odpad, kolečko 20, -Kč od 1.10.2004 (jarní, letní, podzimní období, duben - listopad včetně). 1. Návrh na usnesení.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 1.9.2004.
Skončeno: 20.45 hodZapisovatel: Musilová

Řídící zasedání: p. Novotný

Ověřovatelé: p. Konečný, p. Just

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0