Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.10.2004

od 17.00 hod v restauraci Na Šumavě.Řídící zasedání: p. Šindelář

Přítomno: 7 17.15 hod přítomen p. Fiala 8

Omluveni 4 - 1 = 3

Zapisovatel: Musilová

Návrhová komise: p. Lanc, p. Novotný, pí.Mrkvičková

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. Mrkvička

Hosté: pí.PhDr.Běla Hejná a p. ing.Jiří HavlíčekProgram:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 1.9.2004.

 2. Prodej pozemku p. č.1006 v k.ú.Žleby.

 3. Podepsání darovací smlouvy mezi obcí Žleby a HZDS.

 4. Nabídka převodu pozemků p. č.946 a 997/2 v k.ú.Žleby – Markovice.

 5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Žleby a INGAS Praha(plynovod pro lom Markovice ve výši 34.430, -Kč).

 6. Různé - předání stížnosti na ČSZp.

  1. dopis hejtmana Středočeského kraje.

  2. dílčí přezkoumání hospodaření obce.

  3. veřejná vyhláška - I.změna územního plánu Čáslav

  4. dopis od Asociace klubu Radost.

  5. nabídka přemístění sloupů v ul.Ronovská.

  6. 2 x rozhodnutí MěÚ Čáslav.

 7. Diskuse.

 8. Návrh na usnesení.

 9. Závěr.


Zastupitelstvo obce bere na vědomí diskusi s pí. PhDr. Bělou Hejnou a p. Ing. Havlíčkem.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce ze dne 4.10.2004.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 1.9.2004.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí odkoupení pozemku p. č.1006 v k.ú.Žleby ing.V.Koženým a ing. M.Koženým.
  PRO / PROTI: 6 ZDRŽEL: 2
  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo prodej pozemeku p. č.1006 v k.ú.Žleby.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s darovací smlouvou mezi obcí Žleby a HZDS o bezúplatném převodu vozidla CAS 25 RT Hp.
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání darovací smlouvy mezi obcí Žleby a HZDS panem starostou o bezúplatném převodu vozidla CAS 25 RT Hp.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou převodu pozemků p. č.946 a 997/2 v k.ú.Žleby – Markovice.
  PRO / PROTI 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje převod pozemků p. č.946 a 997/2 v k.ú.Žleby – Markovice.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Žleby a INGAS Praha - plynovod pro lom Markovice ve výši 34.430, -Kč.

   • návrh, aby starosta podepsal smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Žleby a INGAS Praha (plynovod pro lom Markovice ve výši 34.430, -).
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí Žleby a INGAS Praha - plynovod pro lom Markovice ve výši 34.430, -Kč.

 6. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předáním stížnosti ohledně p. Závůrky k projednání - na Českou inspekci živ. prostředí dle z.č.86/2002 Sb.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem hejtmana Středočeského kraje.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dílčím přezkoumáním hospodaření obce Žleby ve dnech 20.a 21.9.2004.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s veřejnou vyhláškou - I.změna územního plánu města Čáslav.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem od Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí klubu Radost se žádostí o příspěvek.

   • návrh zaslat příspěvek ve výši 1, -Kč/na občana.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zaslat příspěvek ve výši 1, -Kč na občana Asociaci klubu Radost.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou o přemístění sloupů v ul.Ronovská od f.H+H telekomunikace ve výši 34.907, -Kč.
   Zastupitelstvo obce pověřuje starostu jednat s Telecomem ohledně přeložky dvou sloupů v ul.Ronovská.

   • návrh nevyzvat f.H+H telekomunikace k přemístění sloupů v ul.Ronovská.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo nabídku o přemístění sloupů v ul.Ronovská od f. H+H telekomunikace.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutími MěÚ Čáslav.

   • se zásahem do vodního toku Doubravy - splav Korčice

   • oznámení z Povodí Labe - předání stanoviště dne 13.10.04 v 9.00 hod.
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem MěÚ Čáslav - návrhy na obnovu venkova - podmínky k podání žádostí na rok 2005.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na jednání starostů - z MěÚ Čáslav.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyvěšením pozemků Pozemkovým fondem - veřejná soutěž.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem od KB.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem SúS Kutná Hora - pozvánka na jednání dne 5.10.2004.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí. 1. Diskuse:

   • p. Pazderka - nejasnost ohledně odprodeje pozemků v lokalitě nad Benzínkou - proč obec tyto pozemky neodkoupí.
    starosta - obec nebude mít peníze na odkup, nejprve se musí obec přihlásit do veřejné obchodní soutěže.
    místostarosta - mohlo by se o tyto pozemky zažádat na Pozemkovém fondu.

    1. návrh jednat s Pozemkovým fondem
     Zastupitelstvo obce toto ukládá místostarostovi.

   • p. Mrkvička - jestli bylo jednáno s VHS
    starosta - zatím nebylo jednáno, úkol z minulého zasedání pokračuje.

   • p. Pazderka - stavební komise se měla jít podívat na ul.Žižkova.

   • p. Lanc st.komise - nezná řešení
    starosta - nedá se s tím momentálně nic dělat.

   • Zastupitelstvo obce ukládá p. Justovi podívat se na světla v ul.Vinařská.

   • p. Urbánek - pozemek p. Křivského - jestli je povinost majitelů upravovat pozemek.
    místostarosta - vyzvat majitele, aby si udržoval pozemek – úkol pro pí.Jarešovou.

   • pí.Urbánková - obec pokud je možno by měla odkoupit pozemky, které by později mohly sloužit k výstavbě.
    - jestli by obec mohla při jednání s ministerstvem obrany jednat o tom, zda by letiště v Chotusicích nemohlo pomoci ohledně výstavby rodinných domů.

   • p. Vojáček - zda bude na zdravotním středisku 8 bytových jednotek.
    starosta - ano, je počítáno i s podkrovními byty.

   • p. Vojáček - zda p. Pecina po výkonu trestu může bydlet v bytě, kde už někdo jiný bydlí.
    starosta - dostal výpověď z bytu, už když byl ve vazbě.

   • p. Vojáček - u p. Kropáčka jak jsou thujky - zda jde o obecní pozemek ohledně vzhledu obce, měly by se vyvěsit obecní pozemky.
    starosta - pozemky jsou k nahlédnutí na OÚ.
    - thuje rostou na soukromém pozemku(p. Pospíšil).

   • p. Kocourek - zda bude již příští rok otevřena restaurace Na hrázi a zda se tam bude vařit.
    místostarosta - možno jednat s p. Drábkem - toto není majetek obce.

 2. Návrh na usnesení.
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.10.2004.Skončeno: 19.30

Zapisovatel: Musilová

Řídící zasedání: p. Šindelář

Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Sedlačík

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0