Zápis ze zasedání zastupitelstva obce konaného

dne 3.11.2004 od17.00 hod v restauraci U Čápa na Sibiři.


Řídící zasedání: p. Novotný

Přítomno: 8

Omluveni: 2

Zapisovatel: Musilová

Návrhová komise: p. Šindelář,p. Konečný,p. Lanc

Ověřovatelé: p. Just,p. Sedlačík


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 4.10.2004.

 2. Vnitroorganizační směrnice ZŠ Žleby.

 3. Vnitroorganizační směrnice OÚ Žleby.

 4. Návrh smlouvy mezi obcí Žleby a Archeologickým ústavem Praha (STL plynovody Zehuby a K. Mosty).

 5. Návrh smlouvy mezi obcí Žleby a MěÚ Čáslav(finanční příspěvek na zajištění zubní pohotovosti v roce 2005).

 6. Žádost o finanční příspěvek na opravu kostela ve Žlebech na rok 2005.

 7. Nabídka na zpracování projektové dokumentace (zajištění územního řízení pro kanalizaci a ČOV).

 8. Oznámení o zahájení projednání konceptu územního plánu velkého územního celku Střední Polabí.

 9. Různé.

 10. Diskuse.

 11. Návrh na usnesení.

 12. Závěr.

Zastupitelstvu obce předložen návrh,aby druhý bod programu dnešního zasedání byl vypuštěn a místo něho byl zařazen bod týkající se přidělení příspěvků organizacím ve Žlebech.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 3.11.2004. 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 4.10.2004.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vnitroorganizačními směrnicemi ZŠ Žleby.
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vnitroorganizační směrnice ZŠ Žleby.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s doplněním bodu č.44 zasedání zastupitelstva obce ze dne 31.5.2004 týkající se příspěvků jednotlivým organizacím ve Žlebech.

   • návrh,vyplacení výše příspěvku bude činit 70% z celkové schválené finanční částky a tyto činí:
    Sokol Žleby 14.000,-Kč
    Český svaz žen 14.000,-Kč
    Myslivci 7.000,-Kč
    Rybáři 7.000,-Kč
    TJ Spartak 66.500,-Kč
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo čerpání příspěvků ve výši 70% z celkové schválené finanční částky.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy mezi obcí Žleby a Archeologickým ústavem Praha(STL plynovody Zehuby a K. Mosty).
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo smlouvu mezi obcí Žleby a Archeologickým ústavem Praha(STL plynovody Zehuby a K. Mosty).

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy mezi obcí Žleby a MěÚ Čáslav(finanční příspěvek na zajišťování zubní pohotovosti v roce 2005).
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy mezi obcí Žleby a MěÚ Čáslav,týkající se fin. příspěvku na zajištění zubní pohotovosti pro r. 2005 ve výši 4,- Kč na obyvatele.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o finanční příspěvek na opravu kostela ve Žlebech na rok 2005 podanou p. ing. K. Mackem.

   • návrh poskytnout spíše pracovní výpomoc nebo zapůjčení auta a finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč a výpomoc týkající se zapůjčení auta a pracovní výpomoci na opravu kostela ve Žlebech.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na zpracování projektové dokumentace (zajištění územního řízení pro kanalizaci a ČOV).

   • návrh pozastavit jednání s firmou a počkat až bude zpracován návrh rozpočtu na rok 2005.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh pozastavit jednání s firmami zpracovávajícími projektovou dokumentaci - kanalizace a ČOV, počkat až bude zpracován návrh rozpočtu na rok 2005.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením o zahájení projednání konceptu územního plánu velkého územního celku Střední Polabí.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi účastnit se veřejných jednání.

 9. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím,že byla zpracována veřejná vyhláška ohledně návrhu územního plánu obce Žleby a bude k nahlédnutí na OÚ dne 8.12.2004 od 16.00 hod.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem prodeje parcel pracovních čísel 1 a 2 v k.ú.Žleby k výstavbě rodinných domků.

   • návrh nechat vyvěsit záměr prodeje části pozemku p. č.788/33 v k.ú.Žleby s rozdělením na stavební parcely č.1 a 2.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemku p. č.788/33 v k.ú. Žleby s rozdělením na dvě stavební parcely.

   • návrh prodat pozemky ve výši 80,-Kč/m2 s tím,že přípojky inženýrských sítí si vybuduje sám kupující pozemku na vlastní náklady.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodat pozemky ve výši 80,-Kč/m2 s tím,že přípojky inženýrských sítí si vybuduje kupující sám na vlastní náklady.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno o jednání starostů v Čáslavi ohledně dopravní obslužnosti-zvýšení cen pro rok 2005.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou k ústnímu jednání pozemkových úprav Pozemkovým fondem.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s reklamačním řádem VHS Vrchlice - Maleč Kutná Hora.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem pí.Kolínové z Pardubic - krádež z automobilu.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem Krajského úřadu Středočeského kraje - ohledně množení koček.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutím MěÚ Čáslav - souhlas se zásahem do významného krajinného prvku.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 10. Diskuse:

   • p. Matějka-mezi zdí p. Matějky a septikem u ZS roste strom, zda ho může skácet.
    Starosta: ano může,nepotřebuje povolení jedná se o nálet.

   • p. Matějka: proč nebyl přečten zápis z jednání mezi SúS Kutná Hora a p. Matějkou.
    starosta: toto jednání se netýkalo obce.

   • p. Vojáček: zda se čtou zápisy ze zasedání - ohledně plnění úkolů.
    starosta: ano

   • p. Vojáček: zda byl starosta na valné hromadě VHS Vrchlice-Maleč Kutná Hora.
    starosta: měl jednání,nemohl se dostavit.

   • p. Konečný: jaké je zatím čerpání peněz ohledně plynofikace v Zehubech a K.Mostech.
    místostarosta: f.Gasco s r.o. Pardubice donesla první fakturu

 11. Návrh na usnesení.
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.11.2004.Skončeno: 18.40


Zapisovatel: Musilová


Řídící zasedání: p. Novotný

Ověřovatelé: p. Just, p. Sedlačík

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0