Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 15.12.2004

od 17.00 hod v restauraci U Kosů.
Řídící zasedání:p. Šindelář

Přítomno:7 + 1 v 17.15 hod - p. Fiala

Omluveni:2

Zapisovatel:Musilová

Návrhová komise:p. Novotný, p. Konečný, pí. Mrkvičková

Ověřovatelé:p. Šindelář, p. Lanc


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.11.2004.

 2. Dodatek ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Žleby.

  1. doplnění zřizovací listiny o předmět činnosti stravování zaměstnanců příspěvkové org.

  2. jmenování člena školské rady a jmenování počtu členů.

  3. návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2002

 3. Návrh rozpočtu pro rok 2005 - úprava položek ZŠ a MŠ.

 4. Návrh ÚP obce Žleby - projednání dne 8.12.2004 s návrhem podání žádosti o stanovisko ke změně ÚP na VUS Pardubice.

   • projednání konceptu ÚP velkého územního celku Střední Polabí.

 5. Návrh poplatku za komunální odpad pro rok 2005:

  1. celkové náklady za rok 2004

  2. pro rok 2005 návrh 380, -Kč/osoba

 6. Prodej pozemků na Sibiři p. č. 788/33 - pracovní označení č. 1 a č. 2.

 7. Žádost o prodej části pozemku p. č. 248/6 v k. ú. Žleby pí. Ivaně Buličkové.

 8. Městská nemocnice Čáslav - děkovný dopis a žádost o sponzorský dar.

 9. Návrh smlouvy na fin. výpomoc v ostatní dopravní obslužnosti mezi obcí Žleby a CONNEX Východní Čechy pro rok 2005.

 10. Návrh smlouvy na ukládání odpadů mezi obcí Žleby a městem Třemošnice.

 11. Nabídka na odkoupení pozemků pí. Břízové a pí. Horákové

   • cenová nabídka 60, -Kč/m2.

 12. Vnitroorganizační směrnice OÚ.

 13. Nezaplacení příspěvku na odpadní přípojky v ul. Ke hřišti Žleby.

 14. Různé:

  1. Fond ohrožených dětí - žádost o příspěvek

  2. Zápis bytové komise - návrh úkol pro stavební komisi.

  3. Hlášení závady na střešním plášti místní knihovny.

  4. Výpověď z pracovního poměru pí. Stehlíkové.

  5. Prořezání lípy v K. Mostech.

  6. Děkovný dopis ing. K. Macka - oprava kostela.

  7. Informace ke zpracování roční zprávy o výsledcích fin. kontrol.

  8. Nabídka Invest PROX T.E.C.Praha - čistírna odpadních vod.

  9. Zápis ze zasedání starostů regiona Čáslav.

  10. Termíny zasedání zastupitelstva obce.

 15. Diskuse.

 16. Návrh na usnesení.

 17. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2004.

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 3.11.2004.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem ke zřizovací listině ZŠ a MŠ Žleby.

  1. doplnění zřizovací listiny o předmět činnosti stravování zaměstnanců přísp. org.
   PRO 7
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo doplnění zřizovací listiny ZŠ a MŠ Žleby o předmět činnosti stravování zaměstnanců přísp. org.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2002.
   PRO 8
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/2002.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jmenováním člena školské rady(člen zastupitelstva) a jmenování počtu členů školské rady - školský zákon č. 561/2004 Sb.

   • návrh člena p. Sedlačík

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu pro rok 2005 - úprava položek ZŠ a MŠ Žleby
  PRO 8
  Usnesení:Zastupitelstvo obce bere na vědomí a jednohlasně schválilo návrh rozpočtu pro rok 2005.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s druhou rozpočtovou změnou dle skutečných příjmů a výdajů v roce 2004.
  PRO 8
  Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo druhou rozpočtovou změnu dle skutečných příjmů a výdajů v roce 2004.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem ÚP obce Žleby.

   • návrh, aby obec podala návrh na změny v ÚP obce až pojeho schválení.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh, aby obec podala návrh na změny v ÚP obce až po jeho schválení.

   • návrh, aby se podala žádost na změny v ÚP obce na Vojenskou ubytovací správu Pardubice.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh, aby obec podala žádost na změny v ÚP obce na Vojenskou ubytovací správu Pardubice.

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projednáním konceptu územního plánu velkého územního p celku Střední Polabí.

   • návrh, aby se napsala připomínka k územnímu plánu velkého územního celku Střední Polabí do 5. ledna 2005.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh, aby se napsala připomínka k územnímu celku Střední Polabí do 5. ledna 2005.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem poplatku za komunální odpad pro rok 2005.

   • návrh, nechat si předložit návrhy jiných firem a předložit do příštího zasedání zastupitelstva obce, pozastavit výši příspěvku za odpad na osobu.
    PRO 7 ZDRŽEL 1
    Usnesení:Zastupitelstvo obce schválilo návrh nechat si předložit nabídky jiných firem na odvoz komunálního odpadu a předložit toto do dalšího zasedání zastupitelsva obce, pozastavit návrh poplatku na osobu na rok 2005.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem pozemků na Sibiři p. č. 788/33 s prac. označením č. 1 a č. 2.

  1. návrh odprodat parcelu č. 1 p. J. Němcovi na Sibiři.
   PRO 8
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej parcely prac. označení č. 1 p. J. Němcovi.

  2. návrh prodat parcelu č. 2 p. D. Novotnému na Sibiři.
   PRO 8
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodat parcelu prac. č. 2 p. D. Novotnému.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o prodej části pozemku p. č. 248/6 v k. ú. Žleby pí. I. Buličkové.

   • návrh napsat souhlasné stanovisko s prodejem části pozemku p. č. 24
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo napsat souhlasné stanovisko s prodejem části pozemku p. č. 248/6 v k. ú. Žleby.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s děkovným dopisem a s žádostí o sponzorský dar Městské nemocnice Čáslav.

   • návrh 10, -Kč/na osobu pro rok 2005
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo sponzorský dar 10, -Kč/na osobu Městské nemocnici Čáslav pro rok 2005.

 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy na finanšní výpomoc v ostatní dopravní obslužnosti mezi obcí Žleby a CONNEX Východní Čechy pro rok 2005.

   • návrh podepsat smlouvu na fin. výpomoc.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat smlouvu na fin. výpomoc v ostatní dopravní obslužnosti mezi obcí Žleby a CONNEX Východní Čechy pro rok 2005.

 11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem smlouvy na ukládání odpadů mezi obcí Žleby a městem Třemošnice.

   • návrh podepsat tuto smlouvu
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy na ukládání odpadů mezi obcí Žleby a městem Třemošnice pro rok 2005.

 12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na odkoupení pozemků od pí. Břízové a pí. Horákové.

   • návrh cenová nabídka 60, -Kč/m2
    PRO 7 ZDRŽEL 1
    Usnesení:Zastupitelstvo obce schválilo cenovou nabídku 60, -Kč/m2 na odkoupení pozemků od pí. Břízové a pí. Horákové.

 13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vnitroorganizačními směrnicemi OÚ Žleby.
  PRO 8
  Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vnitroorganizační směrnice OÚ Žleby.

 14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nezaplacením příspěvku na odpadní přípojky v ul. Ke Hřišti. Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi prošetřit a nechat předložit výkaz práce od f. TES.

   • návrh zrušit fa č. 121 a vystavit novou na částku 3.050, -Kč
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh zrušit fa č. 121 a vystavit novou na částku 3.050, -Kč.

 15. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o příspěvek z Fondu ohrožených dětí.

   • návrh neposlat nic
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku Fondu ohrožených dětí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise.
   Zastupitelstvo obce ukládá bytové a stavební komisi provést šetření.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hlášením závady na střešním plášti místní knihovny.
   Zastupitelstvo obce toto ukládá stavební komisi.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výpovědí z pracovního poměru pí. Stehlíkové.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s děkovným dopisem p. ing. K. Macka - příspěvek na opravu kostela
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prořezáním lípy v K. Mostech.
   Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi.

  7. Zastupitelstvo obce byla seznámeno s informací ke zpracování roční zprávy o výsledcích fin. kontrol.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou Invest PROX T.E.C.Praha - čistírna odpadních vod.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem ze zasedání starostů regiona Čáslav.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termíny zasedání zastupitelstva obce.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s děkovným dopisem z Klubu Radost.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 16. Diskuse:

   • p. Mrkvička - proč nejsou dodělány silnice po VHS
    odpověď:úkol pro starostu a místostarostu jednat s VHS.

   • p. Novotný - žádost ohledně ukradených roštů v ulicích - pokud by někdo něco zjistil ihned volat

   • p. Šindelář - stížnost pí. Fendrychové výsadba stromů na obecních pozemcích

   • p. Konečný - po návštěvě zámku - zúčastnit se výběrového jednání ohledně parkoviště

   • p. Konečný - zda je dodělána projektová dokumentace na chodníky
    odpověď:projektant dodá do konce roku 2004

   • p. Šindelář - zda jsou dodělány chodníky v ul. Mládežnická
    odpověď:není dodělán chodník před pí. Patákovou.nebyl chodník od nich připraven

   • p. Vojáček - jak bylo zajištěno vybírání poplatků za komunální odpad – neplatiči
    odpověď:vše u pí. Jarešové

   • p. Vojáček - ohledně jednání nákupu pozemků na Sibiři, zda jsou tam i jiní vlastníci
    odpověď:pí. Břízová má největší část

   • p. Novotný - informace ke schválení návrhu ÚP obce

 17. Návrh na usnesení.
  PRO 8
  Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.12.2004.

Skončeno:19.15 hod

Zapsala:Musilová    Ověřovatelé:p. Šindelář, p. Lanc

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0