Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

ze dne 17.1.2005 od 17.00 hod na OÚ.


Řídící zasedání:p.Novotný

Přítomno:8

Omluveni:2

Zapisovatel:Musilová

Návrhová komise:p.Šindelář,p.Mrkvička,p.Lanc

Ověřovatelé:p.Adámek,p.Just


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.12.2004.

 2. Schválení návrhu územního plánu obce.

 3. Schválení I. změny územního plánu (pozemky pro rod. výstavbu Sibiř, pozemky pro rod. výstavbu nad Vodojemem k Zehubům p. č. 930, rozšíření těžebního prostoru, pozemky pro rod. výstavbu p. č. 491/2 p. Němec a pozemek p.č.490/3 pí. Podzemská)

 4. Nařízení vlády č.337/04Sb. O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva obce od 1.1.2005 dle z.č.697/04 Sb.

 5. Vedení a vyznačení cyklotras.

 6. Žádost na Úřad práce na VPP.

 7. Různé:

  1. Rozhodnutí MěÚ Čáslav ke kácení stromů na poz.č.58/1 a 214 v k.ú.Žleby.

  2. Policie ČR.

  3. Zápis stavební komise.

  4. Dopis z Ministerstva obrany.

  5. Dopis p. Votavy (K. Mosty).

  6. Žádost o sponzorství.

  7. Tříkrálová sbírka.

  8. Plán odpadového hospodářství.

  9. Poplatek za komunální odpad.

  10. Elektronická podatelna.

  11. Představení krajské publikace – Středočeský kraj.

  12. Žádost o odkoupení pozemků 3x.(Račák,Teřl,Baranec)

  13. Výroční schůze TJ Spartak.

 8. Diskuse.

 9. Návrh na usnesení.

 10. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 17.1.2005.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2004.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem ÚP obce.
  PRO 8
  Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh územního plánu obce.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s I. změnou územního plánu (pozemky pro rod.výstavbu Sibiř,pozemky pro rod.výstavbu nad Vodojemem k Zehubům p.č.930,rozšíření těžebního prostoru,pozemky pro rod.výstavbu p.č.491/2 p.Němec a pozemek p.č.490/3 pí.Podzemská)

   • návrh lokalita pod Vodojemem až k Višňovce - doplnit k shora uvedeným pozemkům.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo I.změnu územního plánu obce.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nařízením vlády č.337/04 Sb.o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva obce od 1.1.2005 dle z.č.697/04 Sb.

   • návrh nařízení vlády č.337/04 Sb.s platností od 1.1.2005 pro uvolněné členy zastupitelstva obce dle z.č.697/04 Sb.

   • Návrh nařízení vlády č.337/04 Sb.s platností od 1.1.2005 pro neuvolněné členy zastupitelstva obce dle z.č.697/04 Sb.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nařízení vlády č.337/04 Sb. O odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva obce od 1.1.2005 dle z.č.697/04 Sb.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vedením a vyznačením cyklotras v k.ú.Žleby a Zehuby.
  PRO 8
  Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vedení a vyznačení cyklotras v k.ú.Žleby a Zehuby.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí na Úřad práce na VPP.

   • návrh žádost na 6 lidí
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podat žádost na Úřad práce na 6 lidí na VPP.

 7. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutím MěÚ Čáslav ke kácení stromů na poz.č.58/1 a 241 v k.ú.Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Policie ČR ohledně krádeží kanálových roštů.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem Ministerstva obrany.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem p.Votavy(K.Mosty).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o sponzorství TJ Agro Kolín.

   • návrh nesouhlasit se sponzorstvím.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce nesouhlasí se sponzorstvím TJ Agro Kolín.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Tříkrálovou sbírkou.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plánem odpadového hospodářství.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poplatkem za komunální odpad.

   • návrh zrušit vyhlášku č.3/2003 o místním poplatku.
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce zrušilo obecně závaznou vyhlášku č.3/2003 o místním poplatku.

   • návrh schválit obecně závaznou vyhlášku č.1/2005 o místním poplatku

    1. sazba poplatku pro fyz.osobu,která má v obci trvalý pobyt částka činí 380,-Kč – je tvořena

     1. z částky 130,-Kč za kalendářní rok

     2. z částky 250,-Kč za kalendářní rok

    2. sazba poplatku pro fyzickou osobu,která není trvale hlášena v obci - 500,-Kč - je tvořena

     1. z částky 300,-Kč za kalendářní rok

     2. z částky 200,-Kč za kalendářní rok

    3. poplatek splatný do 31.5.
     PRO 8
     Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo obecně závaznou vyhlášku č.1/2005 o místním poplatku.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s elektronickou podatelnou (čtecí zařízení pro el.podpis)
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s krajskou publikací – Středočeský kraj (Agentura propagace ČR)

   • návrh nesouhlas s prezentací
    PRO 8
    Usnesení:Zastupitelstvo obce nesouhlasí s prezentací v krajské publikaci Středočeský kraj.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o odkoupení pozemků 3x (Račák, Teřl, Baranec)
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výroční schůzí TJ Spartak.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vodoprávním řízením – splav v parku.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 8. Diskuse:

   • p.Lanc – jestli je možno zasypat díry na Sibiři (před p.Kohoutem)
    odpověď místostarosta:bude zasypáno drtí i u pí.Kočové

   • p.Lanc – rošt u Jarešů je to nebezpečné
    odpověď starosta :bere na vědomí

   • p.Šindelář – jak to vypadá s budovou ZS a OÚ – příspěvek na opravu
    odpověď p.Konečný:žádost se přesouvá na příští rok

   • p.Konečný – zda je jednáno s pí.Horákovou ohledně nákupu pozemků na Sibiři
    odpověď místostarosta:ano jedná se s ní

   • p.Konečný – zda bude postih na lidi,kteří nezaplatili poplatek za komunální odpad za rok 2003
    odpověď starosta:z roku 2003 jsou poplatky zaplaceny

   • p.Konečný – zda nebyla podána žádost na kácení stromů u Zehubského rybníka
    odpověďstarosta:na OÚ nebyla podána žádná žádosti

   • p.Konečný – zda bude realizace chodníku v ul.Ronovská v roce 2005,zda je dodán projekt
    odpověď starosta:po dodání projektu se hned zahájí výběrové řízením

   • p.Konečný – zda je projekt na realizaci chodníku na Sibiři
    odpověď starosta:projekt bude do konce února

   • p.Konečný – zda je předána práce v Korčicích – splav
    návrh napsat dopis na Povodí Labe ohledně úpravy cesty ke splavu v Korčicích a na odvoz vytěženého materiálu
    odpověď starosta:bude napsán dopis.

   • p.Lanc – jak vypadá plynofikace obcí Zehuby a K.Mosty
    odpověď místostarosta:vše jde podle plánu

   • p.Vojáček – informace v tisku o financování chodníků
    odpověď starosta:

   • p.Vojáček – zda starosta přednese zprávu o tom co bylo v roce 2004 uděláno
    odpověď starosta:to se nedělá 1. Návrh na usnesení.
  PRO 8
  Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce dne 17.1.2005.Skončeno:19.35 hodZapsala:Musilová Ověřovatelé:p.Just

p.Adámek

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0