Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

ze dne 16.3.2005 od 17.00 hod v restauraci u Čápa


Řídící zasedání: p. Novotný

Přítomno: 9

Omluveni: 2

Zapisovatel: Musilová

Návrhová komise: p. Šindelář, pí. Mrkvičková, p. Lanc

Ověřovatelé: p. Just, p. Fiala


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.2.2005.

 2. Dopis z Krajského úřadu Středočeského kraje:kontrola aktuálního stavu počtu žáků a přijetí organizačních opatření.

 3. Projekt v ul.Chalupách.

 4. Finanční příspěvky organizacím (SDH, TJ Spartak, MO ČRS, ZO ČSŽ, TJ Sokol).

 5. Návrh první rozpočtové změny na rok 2005.

 6. Různé:

   • nabídka na odkoupení pozemků (pí. Břízová, pí. Horáková)

   • nabídka pronájem parkoviště

   • projekt chodníku ul. Vinařská.

   • dotace na budovu čp.67.

   • protipovodňová opatření.

 7. Diskuse.

 8. Návrh na usnesení.

 9. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 16.3.2005.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného dne 23.2.2005.
  návrh nechat pozvat f. AQUAPOL k změření vlhkosti bytu pí. Linhartové.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pozvat f. AQUAPOL k změření bytu pí. Linhartové.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem s Krajského úřadu Středočeského kraje kontrola aktuálního stavu počtu žáků a přijetí org. Opatření.

  1. návrh souhlasit s udělením výjimky z průměrného počtu žáků.
   PRO 9
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky z průměrného počtu žáků.

  2. návrh nechat schválit dodatek vnitroorganizační účetní směrnice č.2.
   PRO 9
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo dodatek vnitroorganizační účetní směrnice č.2.

  3. návrh-nové školné v družině.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá školskému výboru toto projednat s p. ředitelem.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem ul.V Chalupách.
  návrh vrátit projekt ul. V Chalupách
  PRO 7 ZDRŽEL 2
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo vrátit projekt ul. V Chalupách f. OPTIMA.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o fin. příspěvek organizacím (SDH, TJ Spartak, MO ČRS, ZO ČSŽ, TJ Sokol)
  návrh zda se budou přidělovat příspěvky místním org. ve Žlebech v roce 2005 poměrnou částkou stejně jako v roce 2004 z vybraných peněz na parkovišti na náměstí.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo příspěvky místním organizacím poměrnou částkou stejně jako v roce 2004 z vybraných peněz na parkovišti na náměstí.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem první rozpočtové změny na rok 2005.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č.1 pro rok 2005.
  návrh – rozdělení investic 1.000.000,-Kč na nákup pozemků v roce 2005 se zpracováním smlouvy na odkoupení zbývajících pozemků v roce 2006.Částka 600.000,- Kč se bude investovat do chodníku Šumava – zastávka.
  PRO 9 ZDRŽEL 1
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozdělení investic:1.000.000,- Kč na nákup pozemků v roce 2005 s tím,že bude zpracována smlouva na odkoupení zbývajících pozemků v roce 2006 a částka 600.000,-Kč se bude investovat do chodníku.

 6. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno pronájmem parkoviště.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem,aby projekt na chodník ul.Vinařská byl rozdělen na dvě etapy. Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi a stavebnímu úřadu zhodnotit projekt, zda by bylo možno ho rozdělit.
   PRO 9
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh uložit stavební komisi a stavebnímu úřadu zhodnotit projekt na chodník ul. Vinařská, zda by bylo možno rozdělit ho na dvě etapy.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotací na opravu budovy čp.67.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s protipovodňovou komisi a pracovním štábem.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou operačního střediska hasičů.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Krajského úřadu Středočeského kraje odboru dopravy (udělení licence).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Národního památkového ústavu – zámek Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 7. Diskuse:

   • pí. Mrkvičková: byt na zdravotním středisku – zda by se nemohl přiřadit někomu jinému
    starosta: zastupitelstvo obce neschválilo pronajmout někomu byt z důvodu schválení investičního záměru.

   • p. Konečný: zda má zubař výpověď z ordinace
    starosta: ano má
    Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a p. Justovi zabezpečit zubní ordinaci.

   • pí. Mrkvičková: zda se ví kolik se bude brát lidí na VPP a kdo to bude
    starosta: zatím není rozhodnuto Úřadem práce Kutná Hora

   • p. Pazderka: kdo měl na starosti úklid sněhu, zda byly prohrnuty komunikace
    starosta: prohrnovaly se chodníky po obci

   • p. Konečný: zda měla obec zajištěno někoho na prohrnování ulic
    starosta:nemá nikoho
    Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi jednat s někým ohledně úklidu ulic.

   • p. Semerád: nebyly vyhrnuty zastávky
    starosta: není majetek obce

   • p. Mizler: zda se budou v ul. V Chalupách dávat kanály
    starosta: budou se dávat až po zimě.

   • p. Semerád: co se bude dělat s dírou v ulici pod panem Němcem
    starosta: zatím se s tím nebude dělat nic, až jak to bude zaneseno s výstavbou v územním plánu.

   • p. Semerád: co se bude dělat se spojovací ulicí na Sibiři
    starosta: zatím nic.

 8. Návrh na usnesení.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.3.2005.
Skončeno:19.10 hod


Zapsala: Musilová

Ověřovatelé: p. Just, p. Fiala

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0