Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného
dne 18.4.2005od 18.00 hod v restauraci U Kosů.


Řídící zasedání: p. Šindelář

Přítomno: 10 18.20.hod p. Pazderka

Omluveni: 1

Návrhová komise: p. Novotný, p. Sedlačík, p. Konečný

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Mrkvička

Zapisovatel: MusilováProgram:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.3.2005.

 2. Pozemkové úpravy k. ú. Zehuby.

 3. Grantové programy hejtmana Středočeského kraje.

 4. Různé:

  1. stavební komise zápis

  2. kontrola hospodaření ze dne 21.3.2005

  3. pozemek Sibiř,uvolnění částky

  4. finanční výbor zpracovat návrh

  5. finanční výbor provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ Žleby

 5. Diskuse.

 6. Návrh na usnesení.

 7. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 18.4.2005.


 1. Zastupitelstvo obce bude seznámeno s kontrolou usnesení v bodu:různé.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozemkovými úpravami v k.ú. Zehuby.

   • návrh zda zastupitelstvo obce souhlasí s pozemkovou úpravou katastrálních hranic v k. ú. Zehuby mezi obcí Zehuby a Hostovlice pro vybudování místní komunikace z Kamenných Mostů do Hostačova.
    Pro 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pozemkové úpravy katastrálních hranic v k. ú. Zehuby mezi obcí Zehuby a Hostovlice pro vybudování místní komunikace z Kamenných Mostů do Hostačova.

   • návrh změna kultury orná půda na lesní pozemek p. č. 306/1 v k. ú. Zehuby.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo změnu kultury z orné půdy na lesní pozemek p. č. 306/1 v k. ú Zehuby.

   • návrh, aby byla zpracována smlouva o smlouvě budoucí o odkoupení pozemku od pí. Mrkvičkové Hostačov
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo, aby byla zpracována smlouva o smlouvě budoucí o odkoupení části pozemku od pí. Mrkvičkové Hostačov.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s grantovými programy vyhlášené hejtmanem Středočeského kraje

   • návrh, aby se obec zúčastnila grantového programu na obnovu pozemních komunikací programu č. 2.1.1.
    PRO 11
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo,aby se obec zúčastnila grantového programu na obnovu pozemních komunikací, grantový program č. 2.1.1.

 4. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou hospodaření ze dne 21.3.2005(audit).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s postupem finančního a kontrolního výboru.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.3.2005.

   • návrh jednat s Hygienickou stanicí Kolín ohledně bytu pí. Linhartové.
    PRO 11
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh jednat s Hygienickou stanicí Kolín ohledně bytu pí. Linhartové.

   • návrh odsouhlasit zvýšení poplatku na družinu z 50,-Kč na 100,-Kč.
    PRO 7 PROTI 3 ZDRŽEL 1
    Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo zvýšení poplatku na družinu z 50,-Kč na 100,-Kč.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ohledně pozemků na Sibiři.

   • návrh uvolnit částku cca 17.000,-Kč na majetkoprávní vypořádání spojené s výkupem pozemků na Sibiři.
    PRO 11
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnění částky cca 17.000,-Kč na majetkoprávní vypořádání spojené s výkupem pozemků na Sibiři.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s plynofikací v obci Zehuby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 5. Diskuse:

   • p. Novotný: návrh provést kontrolu hospodaření ZŠ a MŠ do 7/ 2005.

   • p. Novotný:návrh provést návrh závěrečného účtu do 31.5.2005.
    PRO 11
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo oba návrhy týkající se finančního výboru.

   • p. Adámek: jak to vypadá se Zdravotním střediskem, co se zamýšlí s budovou.
    Starosta: odpovězeno současně i na dotaz p. Mrkvičky

   • p. Mrkvička: zda se z toho budou dělat byty
    starosta: zastupitelstvo obce schválilo investiční záměr, musí se počkat do června

   • p. Mrkvička: proč je ve školce jedna učitelka na poloviční úvazek
    starosta: toto je v kompetenci ředitele ZŠ.

   • p. Adámek: zda se osloví p. Urban
    starosta: byla zrušena poslanecká kancelář.

   • p. Konečný: chodník Šumava – jaký bude postup
    starosta: začne se dělat svépomocí

   • p. Konečný: jak se postupuje ohledně stavebního úřadu
    starosta: musí se zažádat o stavební povolení

   • pí. Mrkvičková: kolik je lidí na VPP
    starosta: 3 ženy do lesa

   • p. Novotný: 60-ti leté výročí osvobození-nové kříže na hřbitově na hrobech vojínů – zajistí p. Mrkvička

   • p. Vojáček: chodník na Šumavě jak se bude postupovat, jestli bude harmonogram práce

   • p. Konečný:škole je udělena výjimka – která nás stojí 360.000,-Kč – ředitel by z toho mohl zaplatit navýšení v družině

 6. Návrh na usnesení.
  PRO 11
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.4.2005.


Skončeno: 19.35


Zapsala: Musilová

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Mrkvička

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0