Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

dne 16.5.2005 od 18.00 hod v hasičárně v Zehubech.Řídící zasedání: p. Novotný

Přítomno: 9

Neomluveni: 2

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Konečný, pí. Mrkvičková

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Sedlačík

Zapisovatel: Musilová


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.4.2005.

 2. Kontrolní řád výborů.

 3. Oprava 12-ti bytovky, ZS, knihovny (svod povrchové vody).

 4. Grantový program hejtmana Středočeského kraje.

 5. Různé:

  1. stanovení záplavového území řeky Doubravy.

  2. valná hromada VHS.

  3. Jízdní řád ČD.

  4. Neinvestiční dotace HZS.

  5. ÚP obce

  6. žádost o odkoupení pozemku.

 6. Diskuse.

 7. Návrh na usnesení.

 8. Závěr.Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 16.5.2005.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.4.2005.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolním řádem výborů.
  Návrh, zda zastupitelstvo obce souhlasí s kontrolním řádem výborů s účinností ode dne schválení.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasí s kontrolním řádem výborů s účinností ode dne schválení.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s opravou 12-ti bytovky, ZS, knihovny (svod povrchové vody).
  Návrh, uvolnit částku 70.000,-Kč z rozpočtu na opravy svodů 12-ti bytovky, ZS, knihovny jako vícenáklady na opravy.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo uvolnění částky 70.000,-Kč z rozpočtu na opravu svodů,více náklady.
  Návrh, aby stavební komise toto prošla s p. Stehlíkem a konzultovala vše na místě.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh,aby stavební komise toto prošla s p. Stehlíkem a přímo to konzultovala na místě.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s grantovým programem hejtmana Středočeského kraje.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 5. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhlášením aktivní zóny záplavového území řeky Doubravy z Povodí Labe.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s valnou hromadou VHS.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na jednání k návrhu jízdních řádů ČD na Městském úřadu Poděbrady dne 31.5.05.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s neinvestičními dotacemi HZS.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a předáno p. Sedlačíkovi.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s územním plánem obce.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o odkoupení pozemku na Sibiři man. Šindelářových.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s postupem odkupu pozemků na Sibiři – problémy s VHS.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s bezúplatným převodem pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,jedná se o pozemek st. 30 o výměře 22 m2.
   Návrh, zda zastupitelstvo obce souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. st.30
   PRO 9
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo bezúplatný převod pozemku č. st. 30 o výměře 22 m2.
   Návrh, aby zastupitelstvo obce schválilo znění smlouvy o bezúplatném převodu,znění článku č.VII. této smlouvy.
   PRO 9
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo znění smlouvy o bezúplatném převodu,a znění článku č.VII.této smlouvy.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se štafetovým během Lidice – Ležáky.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem pí.Šveřepové týkající se pozemků – Buda.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 6. Diskuse:

   • p. Pazderka: jak pokračuje plyn v Zehubech
    místostarosta: v Zehubech je plyn hotový, pokračuje se v Kamenných Mostech, dále informaci podal p. Vojáček

   • p. Mrkvička: VHS nechala díru na silnici u p. Pelikána

   • p. Mrkvička: u pekárny není také dokončený chodník po VHS
    starosta: zajistí se to

   • p. Novotný: informace o jednání s p. Vavřičkou ohledně peněz na opravu budovy OÚ.
    p. Konečný: zatím se nic neví

   • sl. Valentová: jak se občané v Zehubech a K. Mostech dozvědí, kdy a jak se vyváží popelnice
    starosta: napraví se situace

   • pí. Krulišová: co se udělá s letadly – rámus
    starosta: bohužel se s tímto nedá nic dělat

   • sl. Valentová: zda letadla nelítají příliš nízko
    starosta: létají dle letových parametrů

   • p. Konečný: zda už je nějaké smlouva na pouť
    starosta: zatím není ještě žádná sepsána, informace o uzavírce silnice

   • pí. Krulišová: zda by se nemohly zasílat oběžníky
    starosta: informace se dávají do úředních vývěsek

   • sl. Valentová: obslužnost autobusů-zda nebudou nějaké změny
    starosta: nechystají se, ale žádám o předložení návrhu k projednání spoje dle občanů (k 31.5.05)

   • p. Moravec: zda se bude opravovat cesta směrem od Šrámků k Arientům
    místostarosta: v letošním roce se nic neuskuteční, bude se s tím počítat na příští rok do rozpočtu

   • p. Moravec: dotaz na cestu Kamenné Mosty – Hostačov
    místostarosta: bude se dělat v rámci pozemkových úprav

   • p. Vojáček: jaký je skutečný stav ohledně odběru el. energie od f. GASCO
    starosta: energie projetá navíc bude firmě vyfakturována

 7. Návrh na usnesení.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.5.2005.Skončeno: 20.00 hod


Zapisovatel: Musilová

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Sedlačík

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0