Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného

dne 15.6.2005 od 18.00 hod v MŠ Žleby.
Přítomno: 8

Omluveno: 3


Řídící zasedání: p. Šindelář

Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Sedlačík

Návrhová komise: p. Novotný, p. Fiala, p. Konečný


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.5.2005.

 2. Záměr prodeje částí pozemků v Kamenných Mostech v k. ú. Zehuby.

 3. Nabídka firem na zpracování zastavovací studie Žleby – Sibiř.

 4. Územní plán obce Žleby.

 5. Spisový a skartační řád,spisový a skartační plán obce Žleby.

 6. Návrh závěrečného účtu za rok 2004.

 7. Různé:

  1. Návrh 2.rozpočtové změny pro rok 2005.

  2. Koupě křovinořezu – 14.550,- Kč.

  3. Bezúplatný převod -hasiči, obec.

  4. Jízdní řády ČD.

  5. VHS – zrušení ochranného pásma.

  6. ZŠ a MŠ Žleby – udělení výjimky pro školní rok 2005/2006.

  7. Rozhodnutí Pozemkového úřadu Kutná Hora.

  8. Ostatní.

 8. Diskuse.

 9. Návrh na usnesení

 10. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 15.6.2005


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.5.2005.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem prodeje části pozemku v Kamenných Mostech v k. ú. Zehuby.

   • návrh záměr prodeje části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Zehuby o výměře 313 m2
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Zehuby o výměře 313 m2.

   • návrh záměr prodeje části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Zehuby o výměře cca 600 m2
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Zehuby o výměře cca 600 m2.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkami firem na zpracování zastavovací studie Žleby – Sibiř.

   • návrh zadat zpracování zastavovací studie firmě PROAGRO Pardubice - Vybráno losem pro vyrovnání nabídek.
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zadat zpracování zastavovací studie firmě PROAGRO Pardubice.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem územního plánu obce ke schválení.

  1. návrh schválení územního plánu obce Žleby.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo územní plán obce Žleby.

  2. návrh, zastupitelstvo obce vymezuje závaznou část územního plánu obce, které bude nedílnou součástí obecně závazné vyhlášky.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vymezení závazné části územního plánu obce, které bude nedílnou součástí obecně závazné vyhlášky.

  3. návrh, aby zastupitelstvo obce konstatovalo, že k návrhu nebyly uplatněny námitky ani nesouhlasy vlastníků pozemků a staveb.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo konstatování, že k návrhu nebyly uplatněny námitky ani nesouhlasy vlastníků pozemků a staveb.

  4. návrh, aby zastupitelstvo obce uložilo vyhlásit závaznou část obecně závazné vyhlášky č. 2/05.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyhlásit závaznou část obecně závazné vyhlášky č. 2/05.

  5. návrh, aby byla proplacena faktura ing. arch. Mudruňkovi ve výši 33.320,- Kč.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo proplacení faktury ing. arch. Mudruňkovi ve výši 33.320,- Kč.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se skartačním a spisovým řádem a spisovým s skartačním řádem obce Žleby.
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo spisový a skartační řád se spisovým a skartačním plánem obce Žleby.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účtu obce za rok 2004.

   • návrh, zda zastupitelstvo obce souhlasí se zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2004
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2004.

   • návrh, schválit návrh závěrečného účtu za rok 2004 bez výhrad
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh závěrečného účtu obce za rok 2004 bez výhrad.

 7. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem 2.rozpočtové změny pro rok 2005.

   • návrh schválit 2. rozpočtovou změnu pro rok 2005.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo 2.rozpočtovou změnu pro rok 2005 dle přiložené přílohy.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s koupí křovinořezu – 14.550,- Kč.

   • návrh, schválení koupě křovinořezu
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo koupi křovinořezu za 14.550,- Kč.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s bezúplatným převodem – hasiči, obec.

   • návrh, schválit bezúplatný převod nákladního vozidla P-V3S valník.
    PRO 3 ZDRŽEL 4 PROTI 1
    Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo bezúplatný převod nákladního vozidla
    P-V3S valník.

   • návrh, schválit bezúplatný převod vozidla TATRA 148 CAS 32.
    PRO 8
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo bezúplatný převod vozidla TATRA 148 CAS 32.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jízdními řády ČD.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zrušením ochranného pásma VHS.

   • návrh, zda podat žádost na zrušení ochranného pásma.
    PRO 8
    Úsnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podat žádost na zrušení ochranného pásma VHS.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí ZŠ a MŠ Žleby o udělení výjimky pro školní rok 2005/2006.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost ZŠ a MŠ Žleby o udělení výjimky pro školní rok 2005/2006.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutím Pozemkového úřadu Kutná Hora.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou obecního úřadu Potěhy.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na odborný seminář – finanční kontrola.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí f. Elevatio.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z ČVUT Praha.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s grantovými programy hejtmana Středočeského kraje.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na setkání starostů Středočeského kraje.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou f. AZ stavební Heřmanův Městec.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi získat více informací.

  16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s navýšením dispozičního práva s částkou 10.000,- Kč pro starostu a místostarostu.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo navýšení dispozičního práva s částkou 10.000,- Kč pro starostu a místostarostu.

 8. Diskuse:

   • pí. Mrkvičková: zda bude prováděno měření vlhkosti v bytě pí. Linhartové
    starosta: firma provádí toto měření jen ve starých domech

   • p. Mrkvička: jak se bude dále postupovat s bytem pí. Linhartové
    místostarosta: teď v létě se vlhkost měřit nedá, bude se pokračovat v zimě

   • pí. Mrkvičková: zda jsou žádosti na nové byty
    starosta: ano, jsou žádosti

   • pí. Mrkvičková: zda se našel majitel čp. 5
    místostarosta: nebyl zatím dohledán dědic

   • p. Mrkvička: zda má zaplacen dluh MUDr. Votruba
    starosta: zatím nemá

   • p. Konečný: pozemky na Sibiři, zda vše probíhá podle plánu
    místostarosta: ano vše probíhá podle plánu

   • p. Vojáček: informoval zastupitelstvo obce o pracích v Kamenných Mostech a v Zehubech – plynofikace

   • p. Vojáček: jaká je situace ohledně chodníku
    starosta: doklady jsou na stavebním úřadě, ale muselo se ještě něco doplnit

   • p. Vojáček: zda byla zpracována výroční zpráva o tom, co se v obci dělá
    starosta: nebyla

   • p. Vojáček: lidé, kteří pracují u obce by měly mít reflexní vesty
    starosta: vesty mají

   • p. Novotný: údržba ulic v zimě
    starosta: vše je projednáno s ZD Potěhy

   • starosta poskytnutí informace: stížnosti podané na obecní úřad se postupují na MěÚ Čáslav

   • p. Novotný: zda by se mohl dát zpravit obraz na obecním úřadě
    starosta: je už jednáno

   • p. Vojáček: dvůr k Zehubům, zda se má bourat
    starosta: podle informací tak ano

 9. Návrh na usnesení.
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.6.2005.


Skončeno: 20.10 hod.


Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Sedlačík

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0