Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

ze dne 17.10.2005 od 17.00 hod v MŠ Žleby.


Přítomno: 10

Neomluven: 1

Řídící zasedání: p. Šindelář

Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. Pazderka

Návrhová komise: p. Novotný, p. Just, p. Adámek


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 13.9.2005.

 2. Smlouva o příspěvku(zubní pohotovost).

 3. Doplněk mandátní smlouvy(ing.Chráska).

 4. Cena za projektové práce(čp.67).

 5. Smlouva o úhradě(zimní údržba ZOD Potěhy – 400,-Kč/mthod).

 6. Mimořádná valná hromada VHS Kutná Hora.

 7. ZŠ – kotelna.

 8. Obec Žleby – směrnice k finanční kontrole.

 9. Třetí rozpočtová změna pro rok 2005.

 10. Smlouva s firmou AVE c.Čáslav(odvoz komunálního odpadu).

 11. Informace z Pozemkového ústavu Praha(Mariánský sloup).

 12. Zastavovací studie na Sibiři.

 13. Různé:

  1. Zápis z jednání s Krajským úřadem.

  2. Město Třemošnice (Kubíkovy Duby).

  3. Dopis (M. Pelikán).

  4. OÚ Vrdy – nový policejní obvod.

  5. Zápis bytové komise.

  6. Poptávkový dokument (kanalizace a čistička).

  7. Žádost o sloučené územní řízení a stavební povolení (22 chráněných bytů).

  8. Informace z porady starostů kraje dne 13. 10. 2005.

  9. Letiště Chotusice – zpráva z jednání.

  10. Publikace knihy Středočeský kraj – objednávka.

  11. Směna části pozemku p. č. 774/18 za část pozemku p. č. 774/16 v k. ú. Žleby.

  12. Žádost pí. Tauferové.

  13. Žádost o směnu pozemků u Zehubského dvora – p. Šindelář Radek.

 14. Diskuse.

 15. Návrh na usnesení.

 16. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program veřejného zasedání dne 17. 10. 2005.

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 9. 2005.
  Nadále trvají body:
  -stavební komisi šetření na parcele p. č. 93/1
  -starostovi informovat se na OÚ Vrdy ohledně statutu města
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příspěvkem na zubní pohotovost pro rok 2006, tj. 4,- Kč na osobu.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo příspěvek na zubní pohotovost pro rok 2006, tj. 4,- Kč na osobu.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s doplňkem mandátní smlouvy s ing.Chráskou (oprava budovy čp.67).
  - návrh doplnění mandátní smlouvy ohledně stavebního dozoru a inženýringu – 9.000,-Kč + 19% DPH
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo doplněk mandátní smlouvy s ing. Chráskou ohledně stavebního dozoru a inženýtingu – 9.000,-Kč + 19% DPH.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenou za projektové práce na čp.67.
  - návrh,aby částka 399.000,-Kč byla zapojena do rozpočtu v roce 2006.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh,aby cena za projektové práce na čp.67 v částce 399.000,-Kč byla zapojena do rozpočtu v roce 2006.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o úhradě-zimní údržba ZOD Potěhy.
  -návrh podepsat smlouvu s ZOD Potěhy o zimní údržbě za 400.-Kč/mt.hod.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat smlouvu o zimní údržbě s ZOD Potěhy – 400,-Kč/mt.hod.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s mimořádnou valnou hromadou VHS Kutná Hora.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo delegování zástupce obce pana Josefa Novotného a opravňuje ho k zastupování obce na valné hromadě VHS Kutná Hora dne 7.11.2005.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zatopením kotlů v ZŠ a s nabídkovou cenou
  -návrh opravit kotle z důvodu havarijního stavu za částku 136.416,-Kč.
  PRO 9 ZDRŽEL 1
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo opravu kotlů v ZŠ za částku 136.416,-Kč z důvodu havarijního stavu.
  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi zpracovat podklady pro předání kotelny a bytu školnice p. řediteli ZŠ Žleby od 1.1.2006.
  Zastupitelstvo obce ukládá stavební komise prošetřit odpad z kuchyně v ZŠ Žleby do septiku.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směrnicí k finanční kontrole.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo směrnice k finanční kontrole.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s třetí rozpočtovou změnou obce Žleby pro rok 2005.
  PRO 9 PROTI 1
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo třetí rozpočtovou změnu pro rok 2005 dle přílohy.

 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou s firmou AVE cz. Čáslav – na odvoz komunálního odpadu.
  -návrh podepsat smlouvu s AVE cz. Čáslav od 1.5.2006.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy s firmou AVE cz. Čáslav na odvoz komunálního odpadu od 1.5.2006.
  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi a místostarostovi napsat výpověď SOP Přelouč do 25.10.2005.

 11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací z Památkového ústavu Praha -týkající se opravy Mariánského sloupu na náměstí.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem zastavovací studie na Sibiři.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 13. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s jednáním na Krajském úřadě ohledně zastávky v Markovicích.
   -návrh zadat zpracování nabídky a studie na vybudování autobusové zastávky.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nechat zadat zpracování nabídky a studie na vybudování autobusové zastávky.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Města Třemošnice ohledně výpovědi z užívání skládky Kubíkovy Duby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem p. Pelikána, Žleby, Školní 290 – promáčení dešťovou vodou.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá stavební komisi prošetřit stav u p. Pelikána.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novým policejním obvodem – jednání ve Vrdech.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poptávkovou dokumentací na kanalizaci a čističku odpadních vod.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o sloučené územní řízení a stavební povolení 22 chráněných bytů.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací z porady starostů Středočeského kraje dne 13.10.05.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou z jednání z letiště Chotusice – měření hlučnosti v lokalitě Markovice dvůr – Markovice drůbežárna.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s publikací knihy Středočeského kraje – objednávka.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směnou části pozemku p.č.774/18 za část pozemku p.č.774/16 v k.ú.Žleby.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo směnu části pozemku p. č. 774/18 za část pozemku p. č.774/16 v k. ú. Žleby.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pí. Tauferové – ohledně úpravy druhé části ul. Ke Hřišti.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou pana Šindeláře Radka týkající se směny pozemků u Zehubského dvora a možnosti návrhu do první změny územního plánu na stavební parcely.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 14. Diskuse:

   • p. Adámek: zda by nešel vyznačit přechod od Šumavy k pekárně.
    Místostarosta: úkol pro stavební komisi,provést šetření na místě

   • pí. Mrkvičková: proč by se měl kupovat materiál p. Pelikánovi, mohl by si pak každý říct o materiál
    místostarosta: úkol pro stavební komisi

   • p. Ventluka: proč parkuje pan Novák s autobusem v křižovatce
    místostarosta: nemělo by se parkovat se služebními vozidly na místní komunikaci, zašle se dopis panu Novákovi.

   • pí. Mizlerová:zda se bude opravovat silnice V Chalupách
    Zastupitelstvo obce ukládá starostovi jednat se zástupcem firmy Silnice – Holding Čáslav.

   • p. Vojáček: zda by nebylo lepší zadat práci na údržbu zeleně firmě AVE, než platit zaměstnance z Úřadu práce na VPP.

   • p. Vojáček: stále se zhotovují plány
    starosta: zastupitelstvo obce bere na vědomí

   • p. Vojáček: v dubnu požádal starosta o uvolnění peněz na opravu svodů knihovny a bytovky – zda se dělá
    starosta: knihovna je hotova, bytovka se bude dělat do konce října.

   • p. Vojáček: do Hluboké cesty se vyváží materiál z chodníku součástí jsou i plechovky, trubky
    starosta: obec vyváží pouze hlínu a suť

 15. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce konaného dne 17.10.05.


Skončeno: 20.15 hod

Zapisovatel: Musilová

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. Pazderka

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0