Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.11.2005

od 17.00 hod v restauraci Na Šumavě.Přítomno: 6 17.50 hod. p. Fiala

Omluveni: 4

Zapisovatel: Musilová

Řídící zasedání: p. Novotný

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Sedlačík, p. Lanc

Ověřovatelé: p. Just, p. Konečný


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.10.2005.

 2. Výsledek dílčí kontroly na hospodaření obce Žleby.

 3. Rozpočtový výhled na období (2-5 let) od roku 2005.

 4. Žádost o odkoupení části pozemku v K. Mostech (p.č.437/3) – záměr prodeje.

 5. Návrh rozpočtu pro rok 2006.

 6. Poptávkové řízení(návrh zadání zakázky)“Kanalizace a čištění vod ve Žlebech“.

 7. Finanční příspěvek pro nemocnici Čáslav.

 8. Změna valné hromady VHS Kutná Hora.

 9. Nová smlouva s EKO-KOM a.s. Praha.

 10. Finanční náklady na inženýrské sítě Sibiř.

 11. Různé:

  1. příspěvek na zdravotně postižení Klub Radost.

  2. nový správní řád,§26.

  3. MěÚ Čáslav – válečné hroby.

  4. MěÚ Čáslav – dotační tituly.

  5. oddací místnost,autoškola.

  6. opěrná zeď.

  7. stavební komise-pí.Škeříková.

  8. rozdělení finančních částek organizacím Žleby(výše částek).

  9. bytová komise.

  10. výstavba 22-ti chráněných bytů.

  11. Finanční úřad Čáslav.

  12. internet.

 12. Diskuse.

 13. Návrh na usnesení.

 14. Závěr.Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2005.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 17.10.2005.

   • bod kotelna ZŠ – zůstává

   • bod zastávka Markovice – nadále trvá

  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem dílčí kontroly hospodaření obce Žleby.
  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi vydat nápravná opatření k nedostatkům s termíny odstranění nedostatků.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zpracováním rozpočtového výhledu na období 2-5 let od roku 2005.

   • návrh nechat zpracovat rozpočtový výhled pro rok 2005 a 2006.
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh nechat zpracovat rozpočtový výhled pro rok 2005 a 2006 a ukládá toto finančnímu výboru.

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o odkoupení části pozemku v Kamenných Mostech p.č.437/3 v k. ú. Zehuby.

   • návrh záměr prodeje části pozemku p. č. 437/3 v k. ú. Zehuby dle ceny obecně závazné vyhlášky.
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 437/3 v k. ú. Zehuby a ukládá pí.Jarešové napsat záměr prodeje.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí p.Dvořáka o odkoupení části pozemku p. č. 437/6 v k. ú. Zehuby.

   • návrh neprodat,až po vyřešení vlastnických vztahů.
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 437/6 v k. ú. Zehuby do doby vyřešení vlastnických vztahů.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pí. Škeříkové

   • návrh stavební komise neprodat část pozemku p.č.97/1 v k.ú. Žleby pí.Škeříkové.
    PRO 6
    Usnesení:Zastupitelstvo obce neschválilo prodej části pozemku p.č.97/1 v k.ú. Žleby pí. Škeříkové.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přípravou návrhu rozpočtu pro rok 2006.
  Zastupitelstvo obce ukládá finančnímu výboru nechat zpracovat návrh rozpočtu pro rok 2006 do příštího zasedání zastupitelstva obce. Schůzka dne 21.11.2005 od 16.00 hod.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poptávkovým řízením (návrh zadání zakázky) „Kanalizace a čištění vod ve Žlebech“.

   • návrh vyzvat firmu Replyn Pardubice k jednání ohledně řešení kanalizace.
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyzvat firmu Replyn Pardubice k jednání ohledně řešení kanalizace.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o finanční příspěvek Městské nemocnice Čáslav.

   • návrh 10,-Kč na obyvatele na rok 2006.
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo finanční příspěvek Městské nemocnici Čáslav ve výši 10,-Kč na obyvatele pro rok 2006.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou data valné hromady VHS Kutná Hora.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novou smlouvou s firmou EKO – KOM a.s Praha.

   • návrh nechat podepsat smlouvu s firmou EKO-KOM a. s. S tím, že ukládá místostarostovi jednat s firmou ohledně recyklace papíru.
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat smlouvu s firmou EKO-KOM a. s. Praha a ukládá místostarostovi jednat s firmou ohledně recyklace papíru.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s finančními náklady na inženýrské sítě Sibiř.

   • návrh nechat zadat firmě PROAGRO zpracování projektových dokumentací pro územní řízení – výstavba rodinných domků Sibiř Žleby v ceně 82.883,50 Kč.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zadat firmě PROAGRO zpracování projektových dokumentací pro územní řízení výstavby rodinných domků Sibiř Žleby v ceně 82.883,50 Kč.

 8. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s novým správním řádem § 26 – úřední deska, el. Podatelna.

   • návrh podepsat veřejnoprávní smlouvu na zřízení el.podatelny s Městem Čáslav.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat veřejnoprávní smlouvu s Městem Čáslav ohledně zřízení el. podatelny pro obec.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem MěÚ Čáslav – ohledně válečných hrobů

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotačními tituly.

   • návrh vyplnit žádost týkající se dotačních titulů na MěÚ Čáslav z programu obnovy venkova na komunikaci na Sibiři.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyplnit žádost týkající se dotačních titulů na MěÚ Čáslav z programu obnovy venkova na komunikaci na Sibiři.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s problematikou oddací síně a autoškoly.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o příspěvek na zdravotně postižené Klub Radost.

   • návrh 1,-Kč na obyvatele pro rok 2005.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo příspěvek 1,-Kč na obyvatele pro rok 2005 pro zdravotně postižené Klub Radost.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací ohledně opěrné zdi.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozdělením částek za parkovné na náměstí místním organizacím ve Žlebech.

   • návrh nechat příspěvky podle roku 2004 poukázáním na účet.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo příspěvky místním organizacím pro rok 2005 stejně jako v roce 2004 poukázáním na účet.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem výstavby 22-ti chráněných bytů.

   • návrh podat žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podat žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj.

   • návrh nechat zpracovat a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí s pečovatelskou službou Čáslav.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nechat zpracovat a podepsat smlouvu o smlouvě budoucí s pečovatelskou službou Čáslav.

   • návrh nechat odsouhlasit kritéria budoucích nájemníků.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo kritéria týkající se budoucích nájemníků.

   • návrh nechat odsouhlasit pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pravidla pro hodnocení žádostí o podporované byty.

   • Zastupitelstvo obce ukládá vyvěsit záměr výstavby 22-ti chráněných bytů ve Žlebech s podmínkami.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Finančního úřadu Čáslav.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se školením ohledně dotačních titulů.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o internetu.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 9. Diskuse:

   • p. Sedlačík: u bytovky na Sibiři je rozkopaný septik,zda se s tím bude něco dělat
    starosta: pokusíme se zadělat

   • pí. Nezbedová: je potřeba opravovat bytovku na Sibiři kryty od septiku zda by se mohli prohlédnout zda by nebylo možné vymalovat chodby
    starosta: sjednáme schůzku na OÚ

   • p. Konečný: zda se bude kolaudovat chodník v ulici Vinařská
    starosta: ano musí se zkolaudovat do konce roku

   • p. Vojáček: zda je ekonomické platit lidi na VPP
    starosta: ano je to ekonomické, chodí dotace z Úřadu práce

   • p. Vojáček: minule špatně zapsáný dotaz
    starosta:příště bude pan Vojáček diktovat svůj dotaz

 10. Návrh na usnesení.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.11.2005.
Skončeno: 19.25 hod

Ověřovatelé: p. Konečný, p. Just


Zapisovatel: pí. Musilová


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0