Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2005

od 17.00 hod v restauraci U Čápa.
Přítomno: 10

Omluveni:

Neomluveni: 1

Zapisovatel: pí. Musilová

Návrhová komise: p. Novotný, p. Adámek, p. Konečný

Ověřovatelé: p. Just, p. Lanc


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.11.2005.

  1. Seznámení s řešením kanalizace a ČOV ve Žlebech – REPLYN Pardubice.

 2. Rekonstrukce čp. 67 – budova OÚ.

  1. Seznámení s hodnocením nabídek.

  2. Schválená výše dotace 9,7 mil.

 3. Dotace a podmínky na infrastrukturu v roce 2006.

 4. Návrh rozpočtu pro rok 2006 a III. rozpočtová změna na rok 2005.

 5. Rozpočtový výhled na období 2006 – 2007 od roku 2005.

 6. Prodej části pozemku p.č. 437/3 v k. ú Zehuby p. Pokornému.

 7. Záměr prodeje 11 parcel na Sibiři.

  1. cena.

  2. smluvní podmínky.

 8. Odsouhlasení podepsání nájemní smlouvy na část pozemku v komunikaci k reg. Stanici.

 9. Záměr směny pozemků v ul. Vinařská.

 10. I. změna územního plánu.

 11. Pracovní a organizační řád OÚ.

 12. Různé:

  1. zasedání zastupitelstva obce v roce 2006.

  2. bytová komise.

  3. stavební komise.

 13. Diskuse.

 14. Návrh na usnesení.

 15. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2005.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.11.2005.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s řešením kanalizace a ČOV ve Žlebech – REPLYN Pardubice.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

   • návrh vyzvat firmu REPLYN, aby předložila návrh smlouvy k podepsání ohledně projektové dokumentace pro územní řízení kanalizace a ČOV Žleby.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyzvat firmu REPLYN Pardubice, aby předložila návrh smlouvy k podepsání ohledně projektové dokumentace pro územní řízení kanalizace a ČOV Žleby.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rekonstrukcí čp. 67 – budova OÚ.

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s hodnocením nabídek.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výší dotace 9,7 mil.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ohledně dotací a podmínek na infrastrukturu v roce 2006.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem rozpočtu pro rok 2006 a s III. rozpočtovou změnou na rok 2005.
  PRO 10
  Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočet na rok 2006 dle přílohy. A současně schválilo III. rozpočtovou změnu na rok 2005 dle přílohy.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozpočtovým výhledem na období 2006 – 2007 od roku 2005.

   • návrh schválit rozpočtový výhled za rok 2005 a pro rok 2006 předložený finančním výborem
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtový výhled za rok 2005 a pro rok 2006.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem části parcely p.č. 437/3 v k.ú. Zehuby p. Pokornému.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej části parcely p.č.437/3 v k.ú. Zehuby p. Pokornému.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem prodeje 11 parcel na Sibiři.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje 11 parcel na Sibiři z parcely p.č. 774/18 v k.ú. Žleby za těchto podmínek:

  1. prodej dle pořadníku žádostí.

  2. cena 150,- Kč/m2.

  3. příspěvek 10.000,-Kč na plyn dle rozhodnutí zastupitelstva obce rok 1998.

  4. zahájení stavby do 36 měsíců od vlastnického zápisu do katastru.

  5. předkupní právo obce za stejnou cenu.

  Pro obec:

  1. obec se zavazuje do konce roku 2006 přivést na hranice pozemku plyn, vodu, elek. A výstavbu chodníku a provizorní komunikaci.

  2. do 3 let od vystavení stavebního povolení dokončit povrch komunikace a veřejné osvětlení.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podepsáním nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 774/10 v k.ú. Žleby v komunikaci k reg. Stanici.

   • návrh podepsání nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 774/10 v k.ú. Žleby v komunikaci k reg. Stanici.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání nájemní smlouvy na část pozemku p.č.774/10 v k.ú. Žleby v komunikaci k reg. Stanici.

 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem směny pozemků v ul.Vinařská.

   • návrh záměr směny pozemků mezi obcí a p.Hájkem v ul. Vinařská.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr směny pozemků v ul. Vinařská mezi obcí a p.Hájkem.

 11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s I. změnou územního plánu (snížení ochr.pásma produktovodu, pozemky k výstavbě nad vodojemem, pozemky na Vranině, dvůr k Zehubům)

   • návrh schválit I. změnu ÚP s tím,že majitel dvoru čp.98 a 99 (k Zehubům) zaplatí náklady spojené se změnou ÚP.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo I. Změnu ÚP s tím,že majitel dvoru čp.98 a 99 (k Zehubům) zaplatí náklady spojené se změnou ÚP.

 12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pracovním řádem OÚ Žleby.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pracovní řád OÚ Žleby.

 13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s organizačním řádem OÚ Žleby.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo organizační řád OÚ Žleby.

 14. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termíny zasedání zastupitelstva obce v roce 2006:

Po

16.1.2006

od 17.00 hod

St

15.2.2006

od 17.00 hod

Na Šumavě

St

15.3.2006

od 17.00 hod

U Kosů

St

19.4.2006

od 18.00 hod

U Čápa

Po

15.5.2006

od 18.00 hod

Zehuby

St

14.6.2006

od 18.00 hod

Po

18.9.2006

od 18.00 hod

Na Šumavě

Po

16.10.2006

od 18.00.hod

U Kosů

St

15.11.2006

od 17.00 hod


Po

18.12.2006

od 17.00 hod

U Čápa

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise – uvolněný byt po panu Voclovi.

   • návrh oslovit p.Vencovského a paní Koloveckou, kteří jsou dále v pořadníku zájemců o byt – přednost rodiny s dětmi.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo oslovit p.Vencovského a paní Koloveckou.

   • zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí nájemníků v čp. 465 a 466 prostřednictvím paní Nezbedové.
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá bytové a stavební komisi prošetřit tyto žádosti a dát návrh na opravy.

   • návrh, aby nahlášené závady na bytovce čp. 465 a 466 byly odstraněny do konce měsíce září 2006.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací z Úřadu práce ohledně VPP pro rok 2006.

   • návrh, napsat žádost na Úřad práce pro 6 lidí na VPP pro rok 2006.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo napsat žádost na Úřad práce pro 6 lidí na VPP pro rok 2006.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektovou dokumentací na 22 chráněných bytů – darovací smlouva mezi obcí a projektantem.

   • návrh, aby byla podepsána darovací smlouva ohledně projektové dokumentace – dar pro obec.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání darovací smlouvy ohledně darování projektové dokumentace 22 chráněných bytů.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stížností paní Fialové.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací ze schůzky na Finančním úřadě.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stížností paní Klečkové.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá paní Jarešové napsat upozornění panu Velšovi.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o vyvěšení informací ze Svazu postižených.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem p. Zdeňka Růžka.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá stavební komisi toto prošetřit.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopravním značením místních komunikacích do konce roku 2006.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 1. Diskuse:

   • p. Mrkvička – byla schválena dotace na st.zónu a chodník, zda by nebylo možno udělat projekt z dotace za částku 250.000,-Kč na chodník v ul. Družstevní.
    místostarosta – musí se splnit podmínky dotace,v tomto případě se nesplní

   • p. Pazderka – jak to vypadá s autobusovou zastávkou v Markovicích
    starosta – je svolána schůzka s projektantem panem Liškou dne 21.12.2005 v 9.00 hod.

   • p. Konečný – podle rozpočtu je nákladní auto prodělečné, zda by nebylo levnější zjednat si autodopravu
    starosta – nákladní auto provádí také výkon pro obec a paní Merhautová zpracuje přesné náklady a příjmy na nákladní auto.

   • p. Mrkvička – aby paní Merhautová připravila revizní komisi podklady ohledně nákladního auta
    starosta – ano, připraví

   • p.Vojáček – dotaz ohledně autobusové zastávky na Sibiři,kdo má udržovat zastávku, zda obec nebo SúS
    místostarosta – je to na pozemku SúS, měla by to uklízet

   • p.Vojáček – dotaz na počítač v knihovně- byla na něj dána dotace, počítač je, ale velmi pomalý, neplní svůj účel
    místostarosta – záleží na formě připojení počítače
    starosta – bylo podmíněno, aby připojení počítače na internet bylo zajištěno Telecomem, čeká se na pana Kropáčka, který kontaktuje osobu ohledně zlepšení připojení na internet

 2. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce konaného dne 19.12.2005.Skončeno:20.00 hod.


Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Just, p. Lanc

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0