Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.1.2006

od 17.00 hod na OÚ (MŠ Žleby).


Přítomno: 7

Omluveni: 1


Zapisovatel: pí. Musilová

Řídící zasedání: p. Novotný

Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Just

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Lanc, p. Konečný


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2005.

 2. ZŠ Žleby – finanční požadavek.

 3. FÚ Čáslav – termíny a podmínky.

 4. Prodej pozemků na Sibiři.

 5. Dodatek ke smlouvě č.1 – Obec Žleby a SOP Přelouč.

 6. Smlouva o dílo Obec Žleby a Replyn Pardubice.

 7. Žádost o připojení k I.změně ÚP Silnice Čáslav – Holding a.s.

 8. Finanční podíl na distribuci příkonu pro výstavbu rodinných domků.

 9. Různé:

  • zastávka Markovice

  • Ministerstvo vnitra-doplnění žádosti

  • zakoupení vysílaček pro JPO III.

  • Tříkrálová sbírka ze dne 7.1.2006

  • OO Policie Vrdy-zpráva o stavu veřejného pořádku

  • EKO-KOM(vyplnění dotazníku)

  • zápis stavební komise

  • nabídka na restaurátorské práce

 10. Diskuse.

 11. Návrh na usnesení.

 12. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 16.1.2006.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.12.2005.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s finančním požadavkem p.ředitele ZŠ Žleby.

   • návrh, ponížení částky 1.220.000,-Kč na provoz ZŠ a MŠ Žleby o částku 40.000,- pro rok 2006 (tj.1.180.000,-)
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ponížení částky pod úzetu účetnictví provoz ZŠ a MŠ o částku 40.000,-Kč,které byly vyčleněny na hrazení dohod pro ZŠ a MŠ na rok 2006.

   • návrh, navýšení částky 450.000,- o částku 39.000,-Kč na mzdy a odvody – pod úzetu účetnictví
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo navýšení částky 450.000,-Kč o částku 39.000,- na mzdy a odvody ZŠ a MŠ.

   • žádost ředitele ZŠ a MŠ o částku 33.000,-Kč na mzdy v MŠ prodloužení provozu do 16.00 hod.
    Zastupitelstvo obce ukládá školské radě projednat s ředitelem ZŠ a MŠ prodloužení provozu MŠ do 16.00 hod, zda je možnost plný úvazek, aby to bylo hrazeno ze státní dotace.

   • návrh, zda uvolnit částku 117.610,-Kč na proplacení mimořádných faktur formou půjčky
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo půjčku ve výši 117.610,-Kč pro ZŠ na hrazení mimořádných faktur.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termíny a podmínkami FÚ Čáslav.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem pozemků na Sibiři.

   • návrh zrušit bod č. 98 II. bod a)zavázání vybudovat chodník
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušit v bodě č. 98 II. bod a) zavázání se vybudovat chodník.

   • návrh vystavět chodník do 3 let
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výstavbu chodníku do 3 let od vydání stavebního povolení.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno jmenovitě s prodejem pozemků na Sibiři.

   • p.č.774/20 p. Loužil

   • p.č.774/22 man. Šindelářovi

   • p.č.774/23 sl. Šedivá

   • p.č.774/24 p. Doležal

   • p.č.774/25 p. Račák

   • p.č.774/26 p. Švorc

   • p.č.774/27 p. Rek

   PRO 7
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo jmenovitý prodej nově tvořených pozemků v k.ú. Žleby lokalita Sibiř.

   • návrh termín placení za pozemky do konce dubna
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo termín platby za pozemky do konce dubna 2006.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dodatkem č.1 ke smlouvě č.114/2002mezi obcí Žleby a SOP Přelouč.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání dodatku č. 1 ke smlouvě č. 114/2002 mezi obcí Žleby a SOP Přelouč na období 1-4/06.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo mezi obcí Žleby a Replyn Pardubice na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV v obci Žleby.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o dílo mezi obcí Žleby a Replyn Pardubice na projektovou dokumentaci kanalizace a ČOV v obci Žleby.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o připojení se k I. změně ÚP Žleby f. Silnice Čáslav – Holding a.s.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost Silnice Čáslav – Holding a.s. O zařazení do I.změny ÚP Žleby dle přílohy za podmínek materiální výpomoci při vybudování komunikací a chodníku.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s finančním podílem na distribuci příkonu pro výstavbu rodinných domků na Sibiři.

   • návrh, podepsat smlouvu mezi obcí Žleby a ČEZ na odběr elektřiny
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy mezi obcí Žleby a ČEZ na odběr elektřiny.

 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Městského úřadu Čáslav týkající se trvalého odnětí půdy ze zemědělského fondu v lokalitě na Sibiři.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo na projektovou dokumentaci na lokalitu Sibiř v ceně 74.970,-Kč.
  PRO 7
  Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci na lokalitu na Sibiři v ceně 74.970,-Kč.

 12. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o zastávce v Markovicích.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s doplněním žádosti z Ministerstva vnitra.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zakoupením vysílaček do aut pro JPO III.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem Tříkrálové sbírky ze dne 7.1.06.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zprávou o stavu veřejného pořádku od OO Policie Vrdy.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyplněním dotazníku EKO-KOM.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise.

   • návrh nezařadit parcelu p.č. 1003 v k.ú. Žleby do I. změny ÚP a nedat souhlas Úřadu pro zastupování státu na ve věcech majetkových k odprodeji.
    PRO 7
    Usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zařazením parcely p.č.1003 v k.ú. Žleby do I. změny ÚP a nesouhlasí s odprodejem Úřadu pro zastupování státu, jiným žadatelům.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou na restaurátorské práce.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi odpovědět.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s doměřováním hluku z letiště Chotusice v roce 2006.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem p. Závůrky – Zehuby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací veřejného osvětlení.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 13. Diskuse:

   • p. Vojáček- lepší zimní úklid než v předešlých rocích

   • p. Vojáček- v knihovně je špatně fungující klávesnice
    starosta – nikdo mi to zatím nehlásil, zakoupí se nová

   • p. Vojáček- zda by nešel zveřejnit pracovní a organizační řád obce
    starosta – předáme p.Vašíčkovi a bude doplěno na www stránkách

   • p. Vojáček – dotaz na chodník v ul. Družstevní,starosta uvedl že bude hotov v tomto roce(2005), dle informace v denním tisku
    starosta – vzhledem ke změně financování jiných akcí,které byly schváleny zastupitelstvem obce, se odkládá na další období

   • p. Vojáček – dotaz ohledně plynových přípojek, o co se má občan starat a o co plynárny
    starosta – plynárny po hlavní uzávěr a občan od regulátoru do domu

 14. Návrh na usnesení.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.1.2006.
Skončeno:19.00 hod


Zapisovatel: Musilová

Ověřovatelé: p. Just, p. Mrkvička


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0