Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2006

od 17.00 hod na OÚ.Přítomno: 7

Omluveno: 1

Řídící zasedání: p. Šindelář

Zapisovatel: pí. Musilová

Návrhová komise: p. Novotbný, p. Mrkvička, p. Pazderka

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Konečný


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.1.2006.

 2. Smlouva o dílo (čp. 67-budova OÚ).

 3. Záměr směny části pozemku p.č. 60 za část pozemku p.č. 59/2 mezi obcí Žleby a p. Pánkem Žleby.

 4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (nabídka bezúplatného převodu).

 5. Směna pozemků mezi p. Hájkem a obcí Žleby.

 6. Různé:

  • audit dne 1.3.06.

  • byt Zdravotní středisko.

  • Ministerstvo financí (dotace).

  • Finanční výbor na auditu – přítomnost.

  • Otevírání a hodnocení nabídek 22 chráněných bytů Žleby.

 7. Diskuse.

 8. Návrh na usnesení.

 9. Závěr.Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.06.

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.1.06.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací bytu na Zdravotním středisku.

  • návrh proplatit náklady na bílení, přihlásit elektroměr, upravit elektriku – p. Just, samostatný vodoměr – p. Tuhý.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo (čp. 67) mezi obcí a Realitní a stavební spol. s.r.o. Čáslav

  • návrh podepsat smlouvu o dílo
   PRO 7
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat smlouvu o dílo (čp. 67) mezi obcí Žleby a Realitní a stavební spol. s.r.o. Čáslav.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se záměrem směny části pozemku p.č.60 za část pozemku p.č.59/2 mezi obcí Žleby a p. Pánkem.
  Zastupitelstvo obce tento bod o směně pozemků vylučuje.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou bezúplatného převodu z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – „Lipová alej“.

  • návrh souhlasit s nabídkou bezúplatného převodu.
   PRO 7
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nabídku bezúplatného převodu pozemku –„Lipová alej“ z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kutná Hora.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směnou pozemků mezi p. Hájkem a obcí Žleby dle geometrického plánku.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo směnu pozemků mezi p. Hájkem a obcí Žleby dle geometrického plánku.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Svobody o prodej pozemku na Sibiři p.č. 774/31 v k.ú. Žleby.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č.774/31 v k.ú. Žleby na Sibiři panu Svobodovi.

 1. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím, že dne 1.3.06 proběhne audit na OÚ.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s cenovou kalkulací na topení - byt na Zdravotním středisku.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Ministerstva financí – ohledně dotací na budovu čp. 67.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem kanalizace u p. Raka v ul. V Chalupách.
   Zastupitelstvo obce toto ukládá prošetřit stavební komisi.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s otevíráním a hodnocením nabídek na Novostavbu 22 chráněných bytů ve Žlebech.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z MěÚ Čáslav – ohledně pokácení stromů v okolí toku řeky Doubravy.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem p. Závůrky ze Zehub.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se změnou střediska Středočeských plynáren, pro oblasti Kutné Hory se středisko nemění.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem ze ČSŽ Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Práška o zřízení parkoviště.
   Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi provést šetření na místě.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí paní ing. Soni Mrštíkové.
   Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi prošetřit toto na místě.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem p. Šiky – ohledně připomínky k jízdnímu řádu ČD.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a starostovi ukládá projednat toto s Krajským úřadem.

  13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkami z RWE týkající se zavedení kontejnerů na nápojové kartony.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 1. Diskuse:

  • p. Vojáček: prosil by vysvětlit pojem pod úzetu.

  • p. Vojáček: proč není vyvěšen pracovní a organizační řád obce.
   Starosta: žádná z obcí nemá toto zveřejněno, není to povinnost obce.

  • p. Vojáček: požaduje opětné vysvětlení,kdo je vlastníkem hlavního uzávěru plynu.
   Místostarosta: do příštího zasedání zastupitelstva obce vyhledá smlouvu s plynárny a problém zjistí.

  • p. Vojáček: zda se budou konečně prodávat pozemky na Sibiři
   Místostarosta: v dohledné době

  • p. Konečný: žádá stavební úřad, aby vydala stavební rozhodnutí, v co nejkratší době.

  • p. Novotný: žádá o přesunutí zasedání zastupitelstva obce na 20.3.2006 od 17.00 hod U Kosů.

  • p. Mrkvička: urgovat vyspravení chodníku u pekárny.

  • p. Mrkvička: zda by nešlo nechat zpracovat finanční rozpočet na opravu silnice od Šumavy ke hřbitovu.
   Místostarosta: podá informaci na příštím zasedání zastupitelstva obce

  • pí. Kovaříková: jak to vypadá s chodníkem u pekárny.
   Místostarosta: toto je v řešení

 2. Návrh na usnesení.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení dne 27.2.2006.


Skončeno:18.30 hod


Zapsala: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Konečný

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0