Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.3.2006

od 17.00 hod v restauraci U Kosů.Přítomno: 9 17.20 hod p. Fiala

Omluven:1

Řídící zasedání: p. Novotný

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Lanc, p. Konečný

Ověřovatelé: p. Just, p. Mrkvička

Zapisovatel: pí. Musilová


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.2.2006.

 2. Audit dne 1.3.2006.

 3. Komplexní pozemkové úpravy ve Žlebech.

 4. Odměny zastupitelstva obce pro rok 2006 dle nařízení vlády č.50/2006 Sb.

 5. Různé.

 6. Diskuse.

 7. Návrh na usnesení.

 8. Závěr.Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 20.3.2006.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 27.2.2006.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky hospodaření obce ze dne 1.3.2006 na OÚ.

  • návrh dodatečně schválit žádost ředitele ZŠ a MŠ ohledně čerpání peněz v roce 2005 z fondu rezerv – jedná se o nákup počítačů a tiskárny
   PRO 9
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost p. ředitele ZŠ a MŠ týkající se čerpání peněz z rozpočtu v roce 2005 z fondu rezerv, jedná se o nákup počítačů a tiskárny.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s komplexními pozemkovými úpravami ve Žlebech.

  • návrh podat žádost na Pozemkový úřad Kutná Hora ohledně zahájení pozemkových úprav ve Žlebech.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podat žádost na Pozemkový úřad Kutná Hora k zahájení pozemkových úprav ve Žlebech.

 1. Zastupitelstvo obec bylo seznámeno s odměnami zastupitelstva obce pro rok 2006 dle nařízení vlády č.50/2006 Sb.

  1. uvolněný člen zastupitelstva obce – starosta výše odměny dle nařízení vlády č. 50/2006 článek II. odstavec 2 od 1.1.2006
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výši odměny uvolněnému členu zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 50/2006 článek II. Odstavec 2.

  2. neuvolnění členové zastupitelstva obce:

   • místostarosta odměna ve výši 6.540,- Kč dle nařízení vlády č. 50/2006 s proplacením od 1.3.2006.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva obce místostarostovy ve výši 6.540 ,- Kč s proplacením od 1.3.2006.

   • předsedové komisí a výboru odměna ve výši 1.110,- Kč dle nařízení vlády č. 50/2006 s proplacením od 1.3.2006.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměnu předsedům komisí a výborů ve výši 1.110,-Kč s proplacením od 1.3.2006 dle nařízení vlády č.50/2006.

   • ostatní členové zastupitelstva obce odměna ve výši 300,-Kč dle nařízení vlády č. 50/2006 s proplacením od 1.3.2006.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměnu ostatním členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č.50/2006 s proplacením od 1.3.2006.

 2. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o volbách do Parlamentu PS ČR dne 2.-3.6.06.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z MěÚ Čáslav ohledně poskytování služeb – elektronická úřední deska, podatelna.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Filipa ohledně sníženy ceny za odvoz komunálního odpadu.

   • návrh ponížit částku za odvoz komunálního odpadu
    PRO 0 PROTI 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s ponížením ročního poplatku za odvoz komunálního odpadu – rekreační objekt Nábřežní čp. 248, úkol pro starostu a pí. Musilovou odepsat p. Filipovi.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámení stavebního úřadu Žleby čj. Výst.1135/05/Ko – přístavba a stavební úpravy čp.67.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutím stavebního úřadu Žleby čj.Výst.69/06/Ko – zástavba RD na Sibiři.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z firmy Kovolis Hedvikov.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením OÚ Drobovice – obecně závazná vyhláška obce Drobovice k územnímu plánu.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou Válkova kočovného divadla Praha.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na Žofínské forum.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem pana senátora B. Moldána – přednáška.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí udělení souhlasu k novému turistickému značení.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí manželů Trnkových čp.15 – výměna el. Spotřebičů.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá toto bytové komisi.

  15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ve smlouvě s STP Praha.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou f. Silnice Čáslav ohledně opravy místní komunikace ve Žlebech (od pekárny ke hřbitovu).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá toto finančnímu výboru.

  17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi ze školské rady.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 1. Diskuse:

  • p. Novotný- dotaz na pana Matějku,jak to vypadá s rostlinami na jeho pozemku po použití postřiků panem Trnkou v roce 2005.

  • p. Mrkvička- komunikace po VHS stále ve špatném stavu, ať to vyspraví oni.
   Starosta – bereme na vědomí.

  • p. Just- jak to bude na náměstí s kontejnery, zda se nepřidá nebo nedá na jiné místo
   místostarosta- bude se hledat nové místo na umístění.

  • p. Mrkvička- vytvořit sběrný dvůr na plasty, papír, sklo
   starosta- není to jednoduchá záležitost.

  • p. Konečný- návrh zastupitelstvu obce, zda by nebylo vhodné přestěhovat knihovnu do budovy OÚ po rekonstrukci
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  • p. Vojáček- poznámka k auditu:ohledně odměn,odměna starosty by se měla zveřejňovat jako odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
   starosta- řídíme se nařízením vlády ČR a zákonem č.128/2000 Sb. o obcích

  • p. Adámek- jak se uvažuje o využití dvoru na OÚ čp. 67
   informaci podal p. Konečný

 2. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.3.2003.


Skončeno: 18.45 hod.


Zapsala: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Just, p. Mrkvička

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0