Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2006

od 18.00 hod v restauraci U Čápa.
Přítomno: 8, 18.45 hod pí.Mrkvičková

Omluveni: 1Zapisovatel: pí. Musilová

Řídícízasedání: p.Šindelář

Návrhová komise: p. Novotný, p. Mrkvička, p. Just

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. PazderkaProgram:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.3.2006.

 2. Dopis p. Taufera, Žleby 353.

 3. Zrušení písmene e) pod bodem č. 5 ze dne 20.3.2006.

 4. Prodej pozemku na Sibiři man. Zikmundovým p.č. 774/25.

 5. Smlouva o dílo mezi obcí Žleby – AZ Stavební Heřmanův Městec.

 6. Žádost TJ Spartak Žleby.

 7. Žádost o snížení v zápisu rejstříku škol ZŠ a MŠ Žleby.

 8. Návrh na založení „Svazku obcí“ MěÚ Čáslav.

 9. Žádost o souhlas k připojení zem. plynu p. J. Němce.

 10. Návrh závěrečného účtu a I. rozpočtová změna.

 11. Různé:

   • vlakové spojení(Středočeský kraj).

   • Poptávkové řízení na pronájem parkoviště.

   • Pozemkový úřad Kutná Hora.

   • Výběrové řízení na pozemek p.č. 402 o výměře 316 m2.

   • Dopis z Ministerstva obrany.

   • Nabídka ASPIDA.

   • p. Závůrka(výsledky šetření).

 12. Diskuse.

 13. Návrh na usnesení.

 14. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2006.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 20.3.2006.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Taufera Žleby,Ke Hřišti 353 – prodej části obecního pozemku p.č. 31/1 k.ú. Žleby.

  • návrh záměr prodeje nezbytně nutné části obecního pozemku p.č. 31/1 v k. ú. Žleby pro vybudování opěrné zdi panu Tauferovi.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje nezbytně nutné části obecního pozemku p.č. 31/1 v k.ú. Žleby pro vybudování opěrné zdi panu Tauferovi.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zrušením bodu č. 5 písmeno e) ze dne 16.1.2006 – prodej pozemku p.č.774/25 panu Račákovi.

  • návrh zrušení bodu č. 5 písmeno e) - žádost o prodej pozemku p.č. 774/25 panu Račákovi.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení bodu č.5 písmeno e) – žádost o prodej pozemku p.č. 774/25 panu Račákovi.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí manželů Zikmundových o koupi pozemku p.č.774/25 .
  PRO 8
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č.774/25 manželům Zikmundovým.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo mezi obcí Žleby – AZ Stavební Heřmanův Městec.

  • návrh podepsat smlouvu o dílo mezi obcí – AZ Stavební Heřmanův Městec
   PRO 7 ZDRŽEL 1
   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo podepsat smlouvu o dílo mezi obcí Žleby a AZ Stavební Heřmanův Městec.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí TJ Spartak Žleby.

  • návrh žádost se bude řešit,až po vybrání parkovného z parkoviště v měsíci září 2006.
   PRO 8
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo řešit žádost TJ Spartak Žleby, až v září 2006 po vybrání parkovného z parkoviště. Zastupitelstvo obce ukládá starostovi odepsat TJ Spartaku Žleby.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o změnu v zápisu rejstříku škol ZŠ a MŠ Žleby (viz příloha).

  • návrh schválit změnu v zápisu rejstříku škol.
   PRO 8
   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo změnu v zápisu rejstříku škol ZŠ a MŠ Žleby.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na založení „Svazku obcí“ MěÚ Čáslav.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi zjistit více informací o „Svazku obcí“.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o souhlas k připojení zemního plynu p. J. Němce.

  • návrh souhlas s překopáním místní komunikace za účelem připojení středotlaku, elek. přípojky a vody s podmínkou příspěvku obci za plyn.
   PRO 9
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo překopání místní komunikace za účelem připojení plynu,elek.a vody s podmínkou zaplacení příspěvku obci za plyn.

 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem finančního výboru.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s „První rozpočtovou změnou“ pro rok 2006 dle přílohy.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo „První rozpočtovou změnu“ pro rok 2006 dle přílohy.

 12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem závěrečného účet za rok 2005.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh závěrečného účtu za rok 2005.

 1. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vlakovými spoji (úprava časových přestupů v Čáslavi ze Středočeského kraje)
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poptávkovým řízením na pronájem parkoviště.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi z Pozemkového úřadu Kutná Hora (písemné souhlasy vlastníků).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrovým řízením na pozemek p.č.402 o výměře 316 m2 v k.ú. Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Ministerstva obrany (bezúplatný převod).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou ASPIDA (publikace).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledky opatření a jednání – pana Závůrky Zehuby ze dne 30.3.2006 na ZOD Potěhy.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 1. Diskuse:

  • p. Pazderka- poděkování od Mysliveckého spolku za finanční příspěvek, připomínka na velký nepořádek okolo cest
   místostarosta-úklid pouze našich komunikací

  • p. Konečný-dotaz, zda při výměně popelnic musí být někdo doma
   místostarosta-ano, nebo zajistit u souseda převzetí popelnice, v případě, že majitel si nepřebere popelnici, vyzvedne si ji na OÚ

  • p. Konečný-informace o rekonstrukci OÚ

  • p. Mrkvička-po VHS zadělat díry
   starosta - bylo jednáno s VHS

  • p.Vojáček - zveřejnění organizačního a pracovního řádu – podány informace z Ministerstva vnitra

  • p.Vojáček - informace o odměňování členů zastupitelstva obce informace z Ministerstva vnitra

 2. Návrh na usnesení.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.4.2006.


Skončeno:19.45 hod.


Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Pazderka, p. Sedlačík

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0