Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne

15.5.2006 od 18.00 hod v Zehubech v hasičské zbrojnici.


Přítomno: 6

Omluveni: 2

Řídící zasedání: p. Novotný

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Lanc, p. Pazderka

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. Mrkvička

Zapisovatel: p. Musilová


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.4.2006.

 2. ZŠ Žleby – zpráva ředitele.

 3. Katastrální úřad – návrh vkladu.

 4. VHS Kutná Hora – valná hromada.

 5. Různé:

  • odstoupení od kupní smlouvy p.č. 774/20 v k.ú. Žleby.

  • Žádost o koupi parcely p.č. 774/30 man. Duškovým.

  • Žádost o koupi parcely p.č. 774/20 p. Sv. Zajíčkovi.

  • Limitka pro rekonstrukci budovy OÚ.

  • Schválení použití prostředků na Sibiři.

  • Schválení směny pozemků mezi p. Hájkem a obcí p.č. 95/3, 95/4 za část 990/3.

  • prodej části parcel p.č.569/1.

 6. Diskuse.

 7. Návrh na usnesení.

 8. Závěr.Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 15.5.2006.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.4.2006.
  Zastupitelstva obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. ředitele ZŠ Žleby o udělení výjimky pro školní rok 2006/2007 a navýšení rozpočtu o částku 348.155,-Kč pro ZŠ Žleby
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky k počtu žáků na ZŠ Žleby pro školní rok 2006/2007 s navýšením rozpočtu o celkovou částku 348.155,-Kč.
  Zastupitelstvo obce ukládá p.řediteli ZŠ Žleby zpracovat analýzu pro budoucí školní rok a předložit do září 2006.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Katastrálního úřadu – pozastavení návrhu na vklad (věcné břemeno plynofikace Zehuby).
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá místostarostovi projednat s Pozemkovým úřadem a Katastrálním úřadem.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s konáním valné hromady VHS Kutná Hora.

   • návrh delegovat starostu obce
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce deleguje starostu obce Josefa Novotného na valnou hromadu VHS Vrchlice – Maleč,která se koná dne 12.6.2006 od 10.00 hod v sídle společnosti a opravňuje ho zastupovat za obec Žleby.

 5. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem p. Mrkvičky o směnu části pozemku

   • návrh záměr směny části pozemků p.č. 93/5,93/1.988.stavební 220
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr směny pozemků p.č. 93/5, 93/1, 988 a st. 220 v k.ú. Žleby.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem ze SúS Kutná Hora týkající se údržby silnic v zimním období 2006/2007.

   • připomínka na stav silnice Zehuby směr hřbitov
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi jednat s SúS Kutná Hora.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zrušením bodu č. 5 písmeno a) - prodej pozemku p.č. 774/20 Na Sibiři p. Loužilovi

   • návrh zrušit bod č. 5 písmeno a)
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení bodu č. písmeno - prodej pozemku p.č. 774/20 panu Loužilovi.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o koupi pozemku p.č. 774/20 v k.ú.Žleby panu Sv. Zajíčkovi.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 774/20 na Sibiři panu Sv. Zajíčkovi.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí man. Duškových o koupi pozemku p. č. 774/30 na Sibiři.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej parcely p.č.774/30 na Sibiři man. Duškovým.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směnou pozemků mezi obcí a panem Hájkem – část pozemku p.č. 95/4,95/3 za část pozemku p.č. 990/3.
   PRO 6
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo směnu části pozemku p.č. 95/3, 95/4 za část pozemku p.č. 990/3 mezi obcí Žleby a p. Hájkem.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. M.Vaňkáta o odkoupení části pozemku z p.č. 569/1 v k.ú. Zehuby.

   • návrh záměr prodeje části pozemku z p.č.569/1 v k.ú.Zehuby
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje části pozemku z p.č. 569/1 v k.ú. Zehuby.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informaci o výstavbě v lokalitě na Sibiři.

   • návrh schválit použití finančních prostředků z prodeje parcel na Sibiři
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo použití finančních prostředků z prodeje parcel na Sibiři.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z MěÚ Čáslav – informace ohledně Svazku měst a obcí.

   • návrh vstoupit do Svazku měst a obcí
    PRO 6
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vstup do Svazku měst a obcí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem s FC Zenit Čáslav o výpomoci při fotbalovém zápase.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem stavební komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou z Finančního úřadu Kutná Hora.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s objížďkou ve dnech konání poutě.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s termíny svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve dnech 2.-3.6.2006.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podpisem smlouvy s p. Novotným ohledně konání poutě.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  16. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p.Kuchynky,udělení souhlasu na předvádění výcviku.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Pozemkového úřadu Kutná Hora.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z MěÚ Čáslav – dotace na výstavbu chodníku na Sibiři.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Krajského úřadu – pozvánka na jednání ohledně trati Čáslav – Třemošnice.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  20. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací z Ministerstva vnitra týkající se pořádání technopárty (vydání obecně závazné vyhlášky).
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  21. Zastupitelstvo bylo seznámeno s havarijním stavem místní komunikace u rybníka Buda, u p. Pelikána a Mareše a v ZŠ Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 6. Diskuse:

   • p. Moravec- jaká bude přidělena finanční částka SDH Zehuby a Kamenné Mosty
    starosta-nelze přidělit finanční prostředky z důvodu :není vedena pokladní kniha a finanční prostředky nejsou přiděleny ani SDH Žleby.

   • p. Moravec – občané se nemohou dostat k nástěnce – pozemek je oplocený
    místostarosta- pozemek nebyl ve vlastnictví obce, nástěnka se musí přemístit bude projednáno s p. Adamcem.

   • p. Moravec – bude potřeba posekat trávu před budovou z důvodu konání voleb
    starosta-bude zajištěno OÚ.

   • p. Pecina – co se bude dělat s ulicí v Zehubech na výjezdu k Hostovlicím.
    starosta-bude konzultováno přímo na místě.

   • pí. Krulišová - potřeba dát něco do autobusové čekárny jsou tam kopřivy
    starosta - beru na vědomí, zajistím.

   • pí. Krulišová – stížnost na návaznost rychlíku s autobusy a stížnost na létání letadel z Chotusic
    starosta-toto bylo projednáno s Krajským úřadem.

   • p. Moravec- stížnost lidí ze Zehub a Kamenných Mostů, že musí platit za parkovné, když jdou k lékaři
    strarosta-bude upozorněn pan Šmejcký.

   • sl. Blahutová - zda by nešla přesunout čekárna na druhou stranu
    starosta-nelze z důvodu pozemku ve vlastnictví Krajského úřadu a z důvodů vedení inženýrských sítí.

   • p. Moravec- stav hřbitovní zdi je v havarijním stavu
    starosta-je znám stav, nutné opravit.

 7. Návrh na usnesení zastupitelstva obce.
  PRO 6
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.5.2006.Skončeno:20.30 hod


Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. Mrkvička

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0