Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce

dne 14.6.2006 od 18.00 hod na OÚ.



Přítomno: 10


Řídící zasedání: p. Novotný

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Adámek, p. Just

Ověřovatelé: p. Konečný, p. Mrkvičková

Zapisovatel: pí. Musilová



Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.5.2006.

 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období + volby do zastupitelstva obcí v roce 2006.

 3. Žádost o odkoupení pozemku v Kamenných Mostech.

 4. Pozemkový úřad Kutná Hora pozvánka k ústnímu jednání.

 5. Žádost o příspěvek myslivců.

 6. Žádost o příspěvek SDH Žleby.

 7. Krajský úřad námitky k územnímu plánu Velké Polabí.

 8. Žádost o příspěvek – nadační fond Bavoria.

 9. Vozidlové radiostanice SDH Žleby-dotace.

 10. Žádost pí.Kosinové.

 11. Schválení prodeje části pozemku p.č. 569/1 p.Vaňkátovi v k.ú. Zehuby.

 12. Schválení směny částí pozemků p.č. 95/3, 95/4, 990/3, 988 v k.ú. Žleby mezi p.Mrkvičkou a obcí Žleby.

 13. Růrné

 14. Diskuse.

 15. Návrh na usnesení.

 16. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 14.6.2006.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.5.2006.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanovením počtu členů zastupitelstva obce pro nové volební období.

   • návrh 11 členů zastupitelstva obce
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo 11-ti člené zastupitelstvo obce v novém volebním období.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pana Mariana Dvořáka o koupi pozemku p.č. 757 o výměře 420 m2 v k.ú. Zehuby.

   • návrh schválit záměr prodeje pozemku p.č. 757 o výměře 420 m2 v k.ú. Zehuby – cena dle vyhlášky OÚ.
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr prodeje pozemku p.č. 757 o výměře 420 m2 v k.ú. Zehuby – cena dle vyhlášky OÚ. Zastupitelstvo obce ukládá pí. Jarešové a Musilové.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou k ústnímu jednání na Pozemkovém úřadě v Kutné Hoře – pozemkové úpravy.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o příspěvek myslivců a SDH Žleby.

   • návrh odložit vyplacení příspěvků až na měsíc září 2006 (po vybrání parkovného).
    Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí a odkládá k projednání zastupitelstvu obce na měsíc září 2006 po výběru parkovného.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Krajského úřadu ohledně námitek k ÚP Velkého Polabí.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o příspěvek nadačnímu fondu Bavoria.

   • návrh neposkytnout příspěvek nadačnímu fondu Bavoria.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s poskytnutím příspěvku nadačnímu fondu Bavoria.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dotací pro SDH Žleby na vozidlové radiostanice.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Kosinové.

   • návrh neposkytnout finanční spoluúčast.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s finanční spoluúčastí osazení dopravními značkami u Kosinů – odepsat, že pozemek není ve vlastnictví obce, ale Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kutná Hora.

 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem části pozemku p.č. 569/1 panu Vaňkátovi v k.ú. Zehuby.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej části pozemku p.č. 569/1 panu Vaňkátovi v k.ú. Zehuby.

 11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směnou částí pozemků p.č. 95/3, 95/4, 990/3 a 988 v k.ú. Žleby mezi panem Mrkvičkou a obcí Žleby.
  PRO 9 ZDRŽEL 1
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo směnu částí pozemků p.č. 95/3, 95/4, 990/3 a 988 v k.ú. Žleby mezi panem Mrkvičkou a obcí Žleby.

 12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí TJ Sokol Žleby o příspěvek. Na Všesokolský slet.

   • návrh poskytnout příspěvek TJ Sokolu Žleby 20.000,- Kč na Všesokolský slet.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poskytnou finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč TJ Sokolu Žleby.

 13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zrušením bodu č. 5 písmeno d ze dne 16.1.2006.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení bodu číslo 5 písmeno d ze dne 16.1.2006.

 14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem pozemku p.č. 774/24 v k.ú. Žleby – Sibiř manželům Jelínkovým z Čáslavi.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č.774/24 v k.ú. Žleby-Sibiř manželům Jelínkovým z Čáslavi.

 15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Společenství vlastníků jednotek o bezúplatný převod zastavěné plochy pod domy čp. 405, 406 na parcele st. 566 a 567 o celkové výměře 362 m2.

   • návrh odsouhlasit bezúplatný převod parcely st. 566 a 567 o celkové výměře.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo bezúplatný převod zastavěné plochy parcel st. 566 a 567 o výměře 362 m2 Společenství vlastníků jednotek.

 16. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí o dotaci na chodníky na Sibiři.

   • návrh dotaci poskytnout na rekonstrukci chodníku od Unikomu k bývalému ZS a podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na realizaci rekonstrukce chodníku, mezi obcí Žleby a Krajským úřadem Středočeského kraje.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo poskytnutí dotace na rekonstrukci chodníku od Unikomu k bývalému ZS a jednohlasně schválilo podepsat smlouvu o poskytnutí finančních prostředků na realizaci rekonstrukce chodníku, mezi obcí Žleby a Krajským úřadem Středočeského kraje.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem pana ing. Krejbicha ohledně připomínek k I. změně ÚP obce Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se závěrečným účtem za rok 2005 dle přílohy.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo závěrečný účet za rok 2005 dle přílohy bez výhrad.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením Stavebního úřadu Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se situací u rybníka na Budech.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s připomínkou, kdo má klíče od hasičárny.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pozvánkou na jednání hasičů v Kladně.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 17. Diskuse:

   • p. Šindelář – připomínky na stav silnic v Zehubech
    starosta – nutno odepsat na dopravní policii

   • p. Novotný- informace ohledně výstavby 22-ti chráněných bytů

   • p. Mrkvička-u pekárny a na jiných místech není dodělán chodník po VHS Kutná Hora
    starosta – VHS o všem ví

   • p. Pazderka-kdy bude přistavěn kontejner na nebezpečný a objemový odpad na Sibiři
    starosta- svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu již proběhl, kontejnery byly umístěny pouze na Budech

   • p. Adámek-proč se vyměnila střecha na budově OÚ
    starosta- musela se vyměnit – podmínka památkářů, část staré střechy je schována na bývalém zdrav. středisku a druhá část je v budově OU. Vše bude pro potřeby obce.

   • p.Adámek – co se bude dělat s domem čp. 348
    místostarosta- po dostavení 22-ti chráněných bytů, možnost prodat nebo opravit na byty, jako investiční záměr

   • pí. Mrkvičková-kdo seká stráňku u mostu v Chalupách
    starosta – pozemek je Povodí Labe, ale sekáme ho my dle možností

   • p. Just – kdo a kdy se budou zabudovávat koše na odpad
    starosta – 15.6.2006 se bude provádět montáž firmou AVE Čáslav.

   • p. Konečný – informace o provádějící se rekonstrukci budovy OÚ.

 18. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.6.2006.


Skončeno: 19.20 hod.

Zapsala: pí. Musilová

Ověřovatelé: p.Konečný, pí. Mrkvičková

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0