Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.9.2006

od 18.00 hod na OÚ.


Přítomno: 9 18.45 hod. p. Fiala

Řídící zasedání: p. Novotný

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička, p. Just

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Sedlačík

Zapisovatel: pí. Musilová


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.6.2006.

 2. ZŠ – návrh řešení a příprava nového školního vzdělávacího programu.

 3. Smlouva o dílo – stavební dozor – výstavba 22-ti chráněných bytů,výstavba komunikace pro rod. domky Sibiř,chodník Vinařská.

 4. Vyhlášení konkurzu na vedoucí stavebního úřadu Žleby.

 5. Součinnost ústavních stížností s obcí „Hora Svaté Kateřina“.

 6. Žádost pana Zikmundy – prošetření těsnosti.

 7. Prodej pozemku v Kamenných Mostech panu Dvořákovi p.č. 757 v k.ú. Zehuby.

 8. Dílčí audit.

 9. Žádost dotace „Morový sloup“.

 10. Stanovy Svazku obcí mikroregionu města Čáslav.

 11. Rekonstrukce polní cesty Kamenné Mosty – Hostačov.

 12. Projekt kanalizace Žleby – územní řízení.

 13. Druhá rozpočtová změna.

 14. Zrušení prodeje parcely p.č. 774/25 v lokalitě na Sibiři man. Zikmundových bod č.35 ze dne 19.4.2006.

 15. Prodej pozemku p.č. 774/25 man Panuškovým v k.ú. Žleby – Sibiř.

 16. Příloha č. 2 řádu pohřebiště.

 17. Různé

 18. Diskuse.

 19. Návrh na usnesení.

 20. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 18.9.2006.

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 14.6.2006.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem udělení výjimky pro školní rok 2007/2008 a s návrhem řešení a příprava nového školního vzdělávacího programu.

   • návrh odsouhlasit výjimku pro školní rok 2007/22008
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo udělení výjimky pro školní rok 2007/2008.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo – stavební dozor – výstavba 22-ti chráněných bytů, výstavba komunikace pro rod. domky na Sibiři, chodník Vinařská.

   • návrh podepsat smlouvu o dílo s panem ing. Kopeckým ohledně stavebního dozoru na shora uvedené akce
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat smlouvu o dílo s panem ing. Kopeckým na stavební dozor na akce – výstavba 22-ti chráněných bytů,výstavba komunikace pro rod. domky na Sibiři,chodník Vinařská.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s vyhlášením konkurzu na vedoucí stavebního úřadu.

   • návrh zpracovat a předložit podmínky na příští zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2006
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zpracování a předložení podmínek na vyhlášení konkursu vedoucího stavebního úřadu na příští zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2006.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se součinností ústavních stížností s obcí Hora Svaté Kateřiny.

   • návrh přidat se k ústavní stížnosti s obcí Hora Svaté Kateřiny a zaslat finanční částku 500,- Kč
    PRO 9 ZDRŽEL 1
    Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo přidat se k ústavní stížnosti s obcí Hora Svaté Kateřiny a zaslat finanční částku 500,- Kč.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí pana Zikmundy – prošetření těsnosti kanalizace u domu čp. 244.

   • úkol pro stavební komisi a pana ing. Kopeckého- zjistit stav na místě
    PRO 10
    Zastupitelstvo obce ukládá stavební komisi a panu ing. Kopeckému zjistit stav na místě a ukládá starostovi a pí. Musilové odepsat panu Zikmundovi.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s prodejem pozemku p.č. 757 v k.ú. Zehuby panu M. Dvořákovi Kamenné Mosty o výměře cca 420 m2.

   • návrh schválit prodej pozemku p.č.757 v k.ú. Zehuby o výměře cca 420 m2 panu Dvořákovi
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č.757 v k.ú. Zehuby o výměře cca 420 m2 panu Dvořákovi Kamenné Mosty dle vyhlášky OÚ.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dílčím auditem,který se koná dne 19.10.2006.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostí o dotaci na „Morový sloup“.

   • návrh odepsat na MěÚ Čáslav, že „Morový sloup“ není majetkem obce
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odepsat na MěÚ Čáslav a ukládá toto místostarostovi.

 10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stanovami Svazku obcí mikroregionu města Čáslav.

   • návrh podepsat zakladatelskou smlouvu po doplnění údajů Svazku obcí mikroregionu Čáslav
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsat zakladatelskou smlouvu po doplnění údajů Svazku obcí mikroreginu města Čáslav.

 11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rekonstrukcí polní cesty Kamenné Mosty – Hostačov.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s projektem na kanalizaci ve Žlebech – územní řízení.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s druhou rozpočtovou změnou č. 2 dle přílohy.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy.

 14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zrušením prodeje parcely p.č. 774/25 man. Zikmundovi pod bodem č. 35 ze dne 19.4.2006.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zrušení bodu č.35 ze dne 19.4.2006 – žádost o prodej pozemku p.č. 774/25 v k.ú. Žleby – Sibiř.

 15. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí man. Panuškových o prodej pozemku p.č. 774/25 v k.ú. Žleby -Sibiř.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 774/25 v k.ú. Žleby – Sibiř man. Panuškovým.

 16. Zastupitelstvo obce bylo seznámenmo se žádostí pana Kuklíka o koupi pozemku p.č.774/29 v k.ú. Žleby – Sibiř.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej pozemku p.č. 774/29 v k.ú. Žleby – Sibiř panu Kuklíkovi.

 17. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s přílohou č. 2 řádu pohřebiště.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přílohu č.2 řádu pohřebiště s účinností od 1.1.2007.

 18. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zvýšením regulovaného nájemného s platností od 1.1.2007 dle zákona č. 333/2006 Sb.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zvýšení regulovaného nájemného s platností od 1.1.2007 dle zákona č.333/2006 Sb.

 19. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí Svazku měst a obcí – ohledně statutu městys.

   • návrh vyplnit a zaslat žádost o udělení statu městys
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo vyplnit a zaslat žádost o stanovení statutu městys.

 20. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí p. Šťastného – připojit se k I. změně ÚP obce

   • návrh schválit žádost pana Šťastného ohledně připojení k I. změně ÚP
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo žádost pana Šťastného ohledně připojení se k I. změně ÚP.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozdělením fin. prostředků organizacím.

   • návrh připravit rozdělení fin. prostředků na příští zasedání zastupitelstva obce 16.10.2006.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením MěÚ Čáslav – odstranění nánosu v zámeckém jezu.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením Povodí Labe ohledně čištění vodního toku.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zápisem bytové komise.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stížností pí. Oravcové na zápach z chovu hospodářských zvířat souseda pana Matějky.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s poděkováním HZS za povodně a čestným uznáním SDH Žleby
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pí. Krulišové ohledně autobusového spoje.
   Zastupitelstvo obce ukládá starostovi toto zjistit.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se žádostí pí. Jechové o vybudování lavičky u vlakové zastávky.
   Zastupitelstvo obce ukládá starostovi prošetřit toto na místě.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s havarijním stavem zdi souseda u pí. Jiráčkové majitele pana Mgr. Pucandla Pardubice.
   Zastupitelstvo obce ukládá toto stavební komisi k prošetření.

 21. Diskuse:

   • p. Mrkvička – VHS připomenout vyspravení děr.
    Místostarosta – zajistí

   • p. Just- zda obec vybírá poplatky za hlášení od místních organizací
    starosta – pro spolky je to zadarmo

   • p. Novotný – zda se uvažuje o vyspravení komunikace od Šumavy ke hřbitovu
    starosta – bohužel pro letošní rok nejsou peníze, v dohledné době se opravovat nebude.

   • p. Sedlačík – kdo je majitelem mostu v Chalupech
    starosta – majitelem je obec Žleby, starosta provede opatření – posouzení stavu

   • p. Konečný – podání zprávy o rekonstrukci OÚ

    příští zasedání zastupitelstva obce od 16.00 hod., sraz u OÚ na náměstí

    internet na budově OÚ na náměstí – kontaktovat pana Tlapáka

 22. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.9.2006.


Skončeno: 20.35 hod.


Zapsala: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Lanc, p. Sedlačík

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0