Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.10.2006

od 17.00 hod v restauraci U Kosů.


Přítomno: 9

Omluveno:

Řídící zasedání: p. Šindelář

Návrhová komise: p. Novotný, p. Fiala, p. Pazderka

Ověřovatelé: p. Konečný, p. Lanc

Zapisovatel: pí. Musilová


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.9.2006.

 2. Stavební úřad.

  1. program – nový stavební zákon

  2. podmínky pro konkurs

 3. ing. arch. Mudruňka – I. změna ÚP

  1. lom Markovice – dvůr

 4. Odkoupení pozemku od pí. Mrkvičkové Hostačov p.č. 944 v k.ú. Zehuby.

 5. Smlouva o dílo s f. GASCO – lokalita na Sibiři.

 6. Smlouva o dílo VHS – lokalita na Sibiři.

 7. Dům čp. 5 – důvod nájemné od 1.1.2007.

 8. Rozdělení fin. příspěvků organizacím.

 9. Různé.

 10. Návrh na usnesení.

 11. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2006.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s I. změnou ÚP panem ing. arch. Mudruňkou.

  • návrh zrušit lokalitu nad Vodojemem a zařadit lokalitu v ul. Ke mlýnu – bytová zástavba os I. změny ÚP
   PRO 8 ZDRŽEL 1

   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo návrh zrušit lokalitu nad Vodojemem a zařadit do I. změny ÚP lokalitu v ul. Ke mlýnu – bytová zástavba.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 18.9.2006.

  • úkol ohledně lavičky u zastávky ČD nadále trvá.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínky pro konkurs na místo na stavebním úřadě a s programem – nový stavební zákon, nákup nového počítače.

  • návrh schválit podmínky pro konkurs na místo stavebního úřadu
   PRO 9

   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podmínky pro konkurs na místo na stavebním úřadě.

  • návrh na nákup nového počítače s programem na stavební úřad
   PRO 7 PROTI 2

   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nákup počítače s programem na stavební úřad.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s problematikou lomu Markovice - dvůr Markovice.

  • návrh nežádat o zajištění statika pro dvůr Markovice a zajištění náhradní cesty ke dvoru v Markovicích. (viz. Zápis z 16.10.06)
   PRO 9

   Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně neschválilo žádat zajištění statika pro dvůr Markovice a zajištění náhradní cesty ke dvoru Markovice.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s odkoupením pozemku od pí. Mrkvičkové Hostačov p.č. 944 v k. ú. Zehuby o výměře 946 m2.(cena 39,- Kč/m2)

  • návrh odkoupit pozemek p.č. 944 v k.ú. Zehuby o výměře 942 m2.
   PRO 9

   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odkoupení pozemku p.č. 944 v k.ú. Zehuby o výměře 946 m2 za cenu 39,- Kč/m2.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo s firmou GASCO – lokalita na Sibiři.

  • návrh, aby starosta podepsal smlouvu o dílo s f. GASCO
   PRO 9

   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání smlouvy o dílo s f. GASCO.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvou o dílo s VHS – lokalita na Sibiři.

  • návrh podepsání dvou smluv o dílo s VHS
   PRO 9

   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání dvou smluv o dílo s VHS.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s problematikou domu čp. 5 – nájemné od 1.1.2007.

  • návrh nevybírat nájemné čp. 5
   PRO 9

   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo nevybírat nájemné v domě čp. 5 a ukládá místostarostovi zjistit informace o majiteli domu čp.5.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozdělením finančních prostředků organizacím stejně jako v roce 2005.
  PRO 8 PROTI 1
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo rozdělení finančních prostředků stejně jako v roce 2005.

 1. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací ohledně Svazku obcí – oddálení podepsání smlouvy až po volbách do zastupitelstva obce.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Povodí Labe – zásah do významného krajinného rázu – mýcení břehových porostů.

   PRO 9

   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zásah do významného krajinného rázu – mýcení břehových porostů.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením MěÚ Čáslav o zahájení vodoprávního řízení – lokalita Sibiř.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podmínkami o udělení statutu městys.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se smlouvami s panem ing. Kopeckým.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o výstavbě 22-ti chráněných bytů.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem ZD Trhový Štěpánov ohledně návštěvy v restauraci U Kosů.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o ustavujícím zasedání zastupitelstva obce.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o výstavbě chodníku v ul. Vinařská týkající se jeho přerušení .

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

   • návrh použít obrubníky, které byly nakoupeny na chodník v ul. Vinařská, na cestu v Zehubech.

    PRO 9

    Usnesení:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo použít obrubníky na cestu v Zehubech.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem, aby byl vybrán správce OÚ.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem pane Mrkvičky sehnat peníze na opravu ZS čp.15 a domu čp. 348.

   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem, aby byl dotázán majitel objektu Na hrázi.

   Zastupitelstvo obce ukládá toto starostovi.

 1. Diskuse:

  • p. Novotný – omluva paní Vojáčkové ohledně zapomenutí opravy chodníku u kostela

  • pí. Ševčíková – zda se bude opravovat kanál v ul.V Chalupách
   Zastupitelstvo obce ukládá toto stavební komisi prošetřit na místě.

  • p. Matějka – stromy v parku jsou nakloněné, ve špatném stavu
   místostarosta – požádat Památkový ústav o prošetření situace. Podat stížnost více občanů.

  • p. Novotný – jako starosta obce poděkoval členům zastupitelstva obce za jejich spolupráci ve volebním období

 2. Návrh na usnesení.

  PRO 9

  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce ze dne 16.10.2006.Poděkování panu Konečnému za prohlídku budovy Obecního úřadu.Skončeno:19.40 hod.


Zapsala: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Konečný, p. Lanc


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0