Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce dne 8.11.2006

od 18.00 hod v restauraci U Kosů.Řízením ustavujícího zasedání zastupitelstva obce byl pověřen nejstarší člen zastupitelstva obce pan Jiří Konečný.

Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce

Zapisovatelem byla provedena kontrola osvědčení zastupitelů obce.

Členové zastupitelstva obce složili slib prohlášením slova „slibuji“ a svým podpisem. Slib byl přečten zapisovatelem ustavujícího zasedání a rovněž tak byl u zapisovatele stvrzen podpisem.Návrh volby tajné nebo veřejným hlasováním.

 • návrh pro volbu veřejnou.
  PRO 4 PROTI 7 ZDRŽEL /
  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo volbu veřejnou.

 • návrh na volbu tajnou.
  PRO 7 PROTI 4 ZDRŽEL /
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo volbu tajnou počtem 7 hlasů.

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dnešním programem ustavujícího zasedání zastupitelstva obce.

 • Návrh na změnu programu – zrušit bod diskuse.
  PRO 3 PROTI 4 ZDRŽEL 4
  Usnesení: Zastupitelstvo obce neschválilo zrušení bodu diskuse a bude pokračovat v původním znění programu.

 • Návrh na zapisovatele dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva obce paní Musilová.
  PRO 11
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zapisovatele dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva obce paní Musilovou.

 • Návrh na ověřovatele dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva obce:
  pan Just a pan Sedlačík.
  PRO 11
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo ověřovatele dnešního ustavujícího zasedání zastupitelstva obce pana Justa a pana Sedlačíka.

 • Návrh, zda se zastupitelstvo obce bude řídit platným jednacím řádem zastupitelstva obce.
  PRO 11
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo, že se bude při svých jednáních řídit platným jednacím řádem zastupitelstva obce.

 • Návrh na volební komisi ve složení: předseda paní Finková, členové paní Merhautová a pan Vojáček.
  PRO 11
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo volební komisi ve složení předseda paní Finková, členové paní Merhautová, pan Vojáček.

 • Návrh na návrhovou komisi ve složení pan ing. Kožený, pan Marousek, pan Pazderka.
  PRO 11
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrhovou komisi ve složení pan ing. Kožený, pan Marousek, pan Pazderka.

 • Návrh na starostu obce:
  kandidátka č. 1 SNK p. Novotný
  kandidátka č. 3 KSČM /
  kandidátka č. 4 ČSSD p. Šindelář
  kandidátka č. 5 ODS /

  Po vyhodnocení hlasovacích lístků předseda volební komise přečetl výsledek hlasování: starostou obce byl zvolen pan Šindelář počtem 6 hlasů.

  Usnesení: Zastupitelstvem obce byl zvolen starosta pan Šindelář počtem 6 hlasů.

 • Návrh na místostarostu obce:
  kandidátka č. 1 SNK /
  kandidátka č. 3 KSČM /
  kandidátka č. 4 ČSSD pan Marousek
  kandidátka č. 5 ODS /

  Po vyhodnocení hlasovacích lístků předseda volební komise přečetl výsledek hlasování:
  místostarostou obce nebyl zvolen pan Marousek.

  Usnesení: Zastupitelstvem obce nebyl zvolen místostarosta obce.

 • Návrh na předsedu finančního výboru – pan Fiala
  PRO 8 PROTI 1 ZDRŽEL 2
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předsedu finančního výboru pana Fialu.

 • Návrh na členy finančního výboru:
  pan Sedlačík, pan Just
  PRO 10 ZDRŽEL 1 PROTI / PRO 11 ZDRŽEL / PROTI /
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo členy finančního výboru pana Sedlačíka a pana Justa.

 • Návrh na předsedu kontrolního výboru - pan Pazderka.
  PRO 8 PROTI / ZDRŽEL 3
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předsedu kontrolního výboru pana Pazderku.

 • Návrh na členy kontrolního výboru:
  pan Mrkvička pan Marousek
  PRO 10 PROTI / ZDRŽEL 1 PRO 10 PROTI / ZDRŽEL 1
  Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo členy kontrolního výboru pana Mrkvičku a pana Marouska.

Diskuse:

 • p. Novotný – poděkování voličům za dání hlasů.

 • p. Šindelář – poděkování panu Josefu Novotnému za vykonávání funkce starosty.

Různé:

 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výsledkem dílčího auditu ze dne 19.10.2006.
  Usnesení:Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zpracováním vyhodnocení akce chodník u zdravotního střediska do 11/06 a předložit toto vyhodnocení na Krajský úřad Středočeského kraje.
  Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se sestavováním návrhu rozpočtu na rok 2007.
  Usnesení:Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kolaudací na rekonstrukci budovy OÚ čp.67.
  Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s příštím zasedáním zastupitelstva obce dne 18.12.2006 od 17.00 hod.
  Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se stavem čerpání financí na výstavbu 22-ti chráněných bytů a s tím, že obec bude muset podat žádost o další finanční prostředky nejpozději do února 2007.

  Usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí.


 • Návrh na usnesení.
  PRO 11 PROTI / ZDRŽEL /
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce dne 8.11.2006.
Skončeno:19.25 hod.


Zapsala: pí. Musilová

Ověřovatelé: pan Just, pan Sedlačík

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0