Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce

dne 16.11.2006 od 18.00 hod na OÚ.Přítomno: 9 pan Just 18.06 hod.

Řídící zasedání: pan Šindelář

Návrhová komise: p. Konečný, p. Pazderka, p. Novotný

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. Marousek

Zapisovatel: pí. Musilová


Program:

 1. Volba místostarosty.

 2. Volba inventurní komise.

 3. Volba členů stavební komise.

 4. Volba členů bytové komise.

 5. Oznámení o nástupu do funkce starosty.

 6. Volba správce bytu čp. 67.

 7. Volba výběrové komise.

 8. Různé.

 9. Diskuse.

 10. Návrh na usnesení.

 11. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 16.11.2006.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem volby místostarosty – veřejná.
  PRO 9
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo volbu místostarosty volbou veřejnou.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhy kandidátních stran na funkci místostarosty.

  Kandidátka č.l SNK pan ing.Vl.Kožený

  Kandidátka č.3 KSČM /

  Kandidátka č.4 ČSSD /

  Kandidátka č.5 ODS /

  • návrh na místostarostu obce pan ing.Vl. Kožený
   PRO 9 ZDRŽEL 1
   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo místostarostu obce pana ing.Vlastimila Koženého počtem 9 hlasů.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbou inventurní komise.

  • návrh ve složení p. Šindelář, p. Novotný, p. ing. Kožený
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo inventurní komisi ve složení p. Šindelář, p. Novotný, p. ing. Kožený.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbou předsedy stavební komise.

  • návrh předseda stavební komise pan Konečný
   PRO 9 ZDRŽEL 1
   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo předsedu stavební komise p. Konečného.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbou předsedy bytové komise.

  • návrh předsedkyní bytové komise paní Finková
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo předsedu bytové komise paní Finkovou.

 6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o nástupu do funkce starosty od 1.12.2006.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s odměnami neuvolněnému místostarostovi obce, řadovým členům zastupitelstva obce, předsedům výborů a komisí, dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

  • návrh odměny členům zastupitelstva obce ve výši 300,- Kč od 1.11.2006.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměnu členům zastupitelstva obce ve výši 300,- Kč od 1.11.2006 dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

  • návrh odměny členů výborů a komisí, aby byly vypláceny jako řadový členové zastupitelstva obce ve výši 300,- Kč.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměny členům výborů a komisí vyplácených jako řadový členové zastupitelstva obce ve výši 300,- dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

  • návrh odměny předsedům komisí a výborů ve výši 960,- od 1.12.2006
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměnu předsedům komisí a výborů ve výši 960,- od 1.12.2006 dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

  • návrh odměny neuvolněnému místostarostovi obce navýšení o 50% tj. 11.900,-Kč hrubého od 1.12.2006.
   PRO 9 ZDRŽEL 1
   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo odměnu neuvolněnému místostarostovi obce ve výši 11.900,- hrubého od 1.12.2006 dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

  • návrh na vyplacení 6-ti platů a nevyčerpané dovolené bývalému starostovi panu Novotnému jednorázově.
   PRO 9 ZDRŽEL 1
   Usnesení: Zastupitelstvo obce schválilo vyplacení 6-ti platů a nevyčerpané dovolené bývalému starostovi panu Novotnému jednorázově dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích.

 8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbou správce bytu čp. 67.

  • návrh přidělit byt v čp. 67 paní Zemanové.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přidělit byt v čp. 67 paní Zemanové.

 9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s volbou výběrové komise na obsazení místa na stavebním úřadě.

  • návrh na složení výběrové komise předseda p. Konečný, p. ing. Kožený, p. Šindelář, 1 člen z KÚ a 1 člen z MěÚ.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo složení výběrové komise předseda p. Konečný, p. ing. Kožený, p. Šindelář, 1 člen KÚ a 1 člen MěÚ.

 1. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s upomínkou od f.OPTIMA za projekt na silnici V Chalupách.

   • návrh zaplatit projekt na výstavbu komunikace V Chalupách.
    PRO 10
    Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo zaplacení fa za projekt na výstavbu komunikace V Chalupech.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s oznámením pana Vavřína z Markovic o nebezpečí zřícení štítové zdi domu čp. 93.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem na oddávající: starosta pan Šindelář, místostarosta pan ing. Kožený, člen zastupitelstva obce pan Mrkvička.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo oddávající ve složení starosta pan Šindelář, místostarosta pan ing. Kožený, člen zastupitelstva obce pan Mrkvička.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z HZS ohledně účelových dotací pro JPO III.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Ministerstva vnitra ohledně konání ustavujícího zasedání.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou na stavebním úřadě.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s tím,že nebyla odsouhlasena částka na nákup počítače na stavební úřad do výše 40.000,-Kč.
   PRO 10
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo nákup počítače na stavební úřad do výše 40.000,- Kč.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem, aby na příští zasedání zastupitelstva obce byl připraven návrh na rozpočet na rok 2007 s fin. Výborem.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

   • návrh, aby byl místostarosta obce seznámen s projekty, které jsou rozdělány i s projekty, které nebyly provedeny z finančních důvodů.
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

   • návrh předložit plán práce schůzí na rok 2007.
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

   • návrh seznámit s podmínkami ohledně dotací na čp. 67 a výstavbu 22-ti chráněných bytů na rok 2006.
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

   • návrh připravit rozpočtový výhled na další tři roky.
    Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předběžným datem předání budovy OÚ 22.11.2006.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.


 1. Diskuse:

  • p. ing. Kožený – návrh dát telefonní kontakty zastupitelů obce.

  • p. Konečný – informace pro paní Zemanovou – jednat s STE a plynárnami až po kolaudačním rozhodnutí.

  • p. Vašíček – připomínka k špatnému stavu chodníku u pana Verbiče a u Ronovských.
   Starosta – úkol pro stavební komisi.

  • p. Moravec – za SDH Zehuby, aby byli přizváni na jednání o přidělování dotací.
   Starosta – jedná se o dotace pro JPO III.

  • p. Moravec – aby nebylo zapomínáno na přilehlé obce Kamenné Mosty, Zehuby a Markovice.
   Starosta – zastupitelstvo obce bere na vědomí.Zasedání zastupitelstev obce se budou konat vždy v pondělí a od 18.00 hod. 1. Návrh na usnesení.
  PRO 10
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce dne 16.11.2006.
Skončeno: 19.25 hod.


Zapisovatel: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Sedlačík, p. Marousek


(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0