Stavební úřad

Nový stavební zákon

Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Tento zákon přináší celou řadu změn. Celý text zákona si můžete stáhnout z webových stránek Ministerstva vnitra. Pro usnadnění orientace v novém zákoně zde naleznete tabulku s přehledem podle druhu staveb. Pro upřesnění použijte platné znění stavebního zákona.

Do 31. prosince 2006 zůstal v platnosti zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Řízení započaté dle tohoto zákona se rovněž i dokončí.

Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 183/2006 Sb.

Celý text níže uvedených vyhlášek zveřejněn v částce 163/2006 Sbírky zákonů.

  • vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech
  • vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
  • vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti
  • vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území
  • vyhláška č. 502/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
  • vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

Celý text níže uvedené vyhlášky zveřejněn v částce 170/2006 Sbírky zákonů.

  • vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

Dokumenty

Formuláře

Novelizace vyhlášky č. 503/2006 Sb. sebou přinesla změnu formulářů. Aktuální formuláře i informace naleznete na adrese http://www.mmr.cz/cs/Uzemni-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Pravo-a-legislativa-(1)/Stavebni-zakon/Novelizace-vyhlasky-c-503-2006-Sb
(c) 2004-2022 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0