Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 13. 9. 2005

od 18.00 hod v restauraci U Kosů.Přítomno: 7

Omluveni: 2

Neomluveni: 2


Řídící zasedání: p. Novotný

Návrhová komise: p. Šindelář, p. Pazderka, p. Konečný

Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Just

Zapisovatel: pí. Musilová


Program:

 1. Kontrola usnesení zastupitelstva obce ze dne 15. 6. 2005.

 2. ČOV a kanalizace.

 3. Mandátní smlouva (AS stavební, Heřmanův Městec).

 4. Mandátní smlouva ing. Chroustka (výběrové řízení čp. 67).

 5. Byt OÚ – pí. Zemanová.

 6. Odkoupení části pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Žleby.

 7. Prodej pozemků Zehuby (Smítka, Hruška).

 8. Bezúplatný převod části pozemku z Pozemkového fondu ČR a směna pozemků.

 9. Různé:

  1. dílčí přezkoumání hospodaření obce dne 26.10.2005 Krajským úřadem.

  2. Setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje dne 13.10.2005.

  3. CONNEX Východní Čechy změna jízdního řádu.

  4. Nabídka pohlednic obce Žleby.

  5. Zápis bytové komise.

  6. Návrat státu městys.

  7. Informace parkoviště.

  8. Rozhodnutí Ministerstva zemědělství Pozemkový úřad.

  9. Finanční ředitelství Praha.

 10. Diskuse.

 11. Návrh na usnesení.

 12. Závěr.


Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo program zasedání zastupitelstva obce dne 13. 9. 2005.


 1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s kontrolou usnesení zastupitelstva obce ze dne 15.6.2005.
  Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informacemi o ČOV a Kanalizaci.
  návrh podat výzvu na výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na kanalizaci pro územní řízení.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podat výzvu na výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení.

 3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s mandátní smlouvou s AS stavební,Heřmanův Městec.
  návrh podepsat mandátní smlouvu
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání mandátní smlouvy s AS stavební, Heřmanův Městec.

 4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s mandátní smlouvou s ing. Chroustkem (výběrové řízení čp. 67).
  návrh, podepsat mandátní smlouvu s ing. Chroustkem do max. částky 20.000,-Kč.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podepsání mandátní smlouvy s ing. Chroustkem do max. částky 20.000,- Kč.

 5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s informací o bytě na OÚ – pí. Zemanové a současně bylo seznámeno se zápisem bytové komise.
  návrh, byt po p. Hubáčkovi přidělit pí. Zemanové – jako náhradní byt.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo přidělit byt po p.Hubáčkovi pí. Zemanové jako náhradní byt.

 6. Zastupitelstvu obce byla předložena žádost o odkoupení části pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Žleby.
  - návrh,zadat toto stavební komisi a stavební úřadu k projednání.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo návrh zadat k projednání žádost o odkoupení části pozemku p. č. 93/1 v k. ú. Žleby stavební komisi a stavebnímu úřadu.

 7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s žádostmi o prodej pozemků v k. ú. Zehuby.
  - návrh, prodej části pozemků p. č. 330/1 o výměře 313 m2 panu Smítkovi a části pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Zehuby (nově p. č. 330/5) o výměře 465 m2 panu Hruškovi.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo prodej části pozemku p. č. 330/1 o výměře 313 m2 panu Smítkovi a část pozemku p. č. 330/1 v k. ú. Zehuby (nově p. č. 330/5) o výměře 460 m2 panu Hruškovi.

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s bezúplatným a úplatným převodem části pozemku z Pozemkového fondu na obec Žleby.
   - návrh, schválit bezúplatný převod části parcely p. č.784/10 o výměře 40 m2 v k. ú. Žleby.
   PRO 7
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo bezúplatný převod části parcely p. č. 784/10 – 40 m2 v k. ú. Žleby.
   - návrh, schválit úplatný převod části parcely p. č. 784/10 za odhadní cenu.
   PRO 7
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo úplatný převod části parcely p.č.784/10 za odhadní cenu.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se směnou pozemků na Sibiři.
   - návrh,schválit záměr směny pozemků p. č. 774/16 za část obecní parcely p. č. 774/18 v k. ú. Žleby.
   PRO 7
   Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo záměr směny pozemků p. č. 774/16 za část obecní parcely p. č. 774/18 v k. ú. Žleby a ukládá pí. Musilové záměr směny vyvěsit na úřední desce.

 8. Různé:

  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se zásady pro poskytnutí dotace z HZS Kladno.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  2. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z Krajského úřadu o dílčím přezkoumání hospodaření obce dne 26.10.05.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  3. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z CONNEXU Východní Čechy – změna jízdního řádu(Zehuby)
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  4. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se setkáním starostů a místostarostů Středočeského kraje,které se koná dne 13.10.05 v Průhonicích.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  5. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou pohlednic obce Žleby.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  6. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s návrhem statutu městys
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá starostovi získat více informací o výhodách a nevýhodách.

  7. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem z MěÚ Chrudim týkající se objížďky.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou svozové firmy.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá finančnímu výboru provést kalkulaci do příštího zasedání zastupitelstva obce.

  9. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s rozhodnutím Pozemkového úřadu Kutná Hora týkající se pozemkové komplexní úpravy.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  10. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem s Finančního ředitelství Praha.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  11. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s výběrem za parkovné na náměstí k 6.9.05.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  12. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s nabídkou firmy UNI GASTRO ohledně dodávky obědů důchodcům a škole.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  13. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem MěÚ Čáslav – ohledně dotací.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

  14. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s dopisem pí. Kovářové.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí a ukládá stavební komisi.

  15. Zastupitelstvo bylo seznámeno s dopisem p. Zajíce.
   Zastupitelstvo obce bere na vědomí.

 9. Diskuse:

   • p. Lanc-kdy se začne s budováním chodníků
    starosta- ještě se jedná s Policií ČR (dopravní značení)

   • p. Mrkvička-zda jezdí autobus s firmou Vysočina
    starosta- není mi známo

   • p. Mrkvička-vyspravení silnic a chodníků po VHS
    starosta-až zde bude VHS dělat, vše vyspraví

   • p. Mrkvička-zda by se mohl udělat ceník služeb za poskytování auta SDH Žleby
    starosta-souhlasím

   • pí. Vojáčková-proč,když se budou dělat nové chodníky,se nevyspraví ty staré

   • p. Konečný-zase jezdí kamiony přes obec, nutno napsat na Policejní presidium
    starosta- ano, napíše se

   • p. Konečný - napsat na nadměrný hluk letadel
    starosta-bude vyvoláno jednání,kterého se zúčastní

   • pí. Vojáčková- kdy se bude dělat chodník k Ronovu
    starosta- zatím zastupitelstvo obce odsouhlasilo část chodníku k Vinařům

   • p. Mrkvička- zda obec nebude prodávat vánoční stromky
    starosta- nebude

 10. Návrh na usnesení.
  PRO 7
  Usnesení: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo usnesení zastupitelstva obce konaného dne 13.9.2005.Zapsala: pí. Musilová

Ověřovatelé: p. Mrkvička, p. Just

Skončeno: 20.25 hod

(c) 2004-2021 Obecní úřad Žleby, správce: Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0